ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complexion

K AH0 M P L EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complexion-, *complexion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexion(n) ลักษณะผิว, Syn. coloration, skin coloring
complexioned(adj) ที่มีผิวลักษณะพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า, สีผิว, คุณลักษณะ, เค้า, ความคิดเห็น, ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
complexion(n) ผิวหน้า, สีหน้า, สีผิว, ท่าทาง, เค้า, ความหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส Episode #1.5 (1995)
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป Around the World in 80 Days (2004)
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็... Princess Hours (2006)
But my complexion is much better than Jin-Sook and Byung-Tae's mother. Do you know why?แต่เรื่องของแม่ก็ยังดีกวา จิน ซุค มากนะ และก็แม่ของ เท บอง ด้วย ลูกรู้มั๊ยว่าทำไม? Flowers for My Life (2007)
I mean, her complexion wasn't that great, but every canvas is different.คือ ผิวเธอน่ะ ไม่ได้ดีขนดานั้น แต่ผ้าบทุกผืนก็ต่างกันนี่นะ Page Turner (2008)
♪ Make her complexion like peaches and cream# Make her complexion like peaches and cream Nowhere Boy (2009)
~~ a freckle on the nose of life's complexion ~~# หรือเป็นแค่กระ บนจมูก # Sectionals (2009)
Ever since he was diagnosed with hepatocirrhosis his complexion doesn't look good.สีหน้าเขาดูไม่ค่อยดี ตั้งแต่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็ง Fermentation Family (2011)
Your complexion doesn't look good.ผิวของคุณไม่ค่อยดี Episode #1.6 (2011)
Your complexion looks very good.ผิวก็ดีมาก Episode #1.7 (2011)
MY COMPLEXION IS HARDLY RELEVANT.หน้าผมไม่น่าเกี่ยวนะ ความสามารถเกี่ยวแน่ Skyfall (2012)
You have a nice complexion too. Are you doing anything special?ผิวคุณก็ดูดีมากด้วย คุณบำรุงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า Tsugunai (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexionHer girlish complexion belied the fact that she was over forty.
complexionIt puts a different complexion on the situation.
complexionShe has a fair complexion.
complexionThis soap will improve her complexion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณ(n) complexion, Syn. ผิวพรรณ, Example: คนโบราณมักสั่งลูกหลานให้กินน้ำมะพร้าวเพื่อให้ลูกคลอดออกมาผิวพรรณดีสะอาดไม่มีเมือกหรือไขมันมาก, Thai Definition: สีผิว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉวี(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
วรรณ(n) complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณะ(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรณ[phan] (n) EN: colour ; complexion  FR: teint [ m ] ; pigment [ m ]
ผิว[phiu = phiū] (n) EN: complexion ; colour of the skin ; race  FR: couleur de peau [ f ] ; teint [ m ] ; carnation [ f ]
ผิวขาว[phiu khāo] (n, exp) EN: light skin ; light complexion ;
ผิวพรรณ[phiuphan] (n) EN: complexion ; skin
ราศี[rāsī] (n) EN: radiance ; complexion ; colour
ราศีดีมาก[rāsī dī māk] (x) EN: have a rosy complexion ; have a good colour
สี[sī] (n) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment  FR: couleur [ f ] ; teinte [ f ]
สีงาม[sī ngām] (n, exp) EN: beautiful complexion
วรรณ = วรรณะ[wanna = wan] (n) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin  FR: teint [ m ] ; couleur [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLEXION K AH0 M P L EH1 K SH AH0 N
COMPLEXIONS K AH0 M P L EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complexion (n) kˈəmplˈɛkʃən (k @1 m p l e1 k sh @ n)
complexions (n) kˈəmplˈɛkʃənz (k @1 m p l e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] complexion; look #4,368 [Add to Longdo]
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, ] complexion #8,944 [Add to Longdo]
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ, / ] complexion #28,035 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesichtsfarbe { f }; Hautfarbe { f }; Teint { m } | blühende Gesichtsfarbe { f }complexion | fresh complexion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
顔色(P);顔いろ[かおいろ(P);がんしょく(顔色), kaoiro (P); ganshoku ( kaoiro )] (n) (1) complexion; one's colour; one's color; (2) countenance; expression; one's face; (P) [Add to Longdo]
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血色[けっしょく, kesshoku] (n) complexion [Add to Longdo]
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp, adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp, adj-f) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color [Add to Longdo]
色白[いろじろ, irojiro] (adj-na, n, adj-no) fair-skinned; light-complexioned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complexion \Com*plex"ion\ (k[o^]m*pl[e^]k"sh[u^]n), n. [F.
   complexion, fr. L. complexio. See {Complex}, a.]
   1. The state of being complex; complexity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though the terms of propositions may be complex, yet
       . . . it is properly called a simple syllogism,
       since the complexion does not belong to the
       syllogistic form of it.        --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. A combination; a complex. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       This paragraph is . . . a complexion of sophisms.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. The bodily constitution; the temperament; habitude, or
    natural disposition; character; nature. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If his complexion incline him to melancholy.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is the complexion of them all to leave the dam.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The color or hue of the skin, esp. of the face.
    [1913 Webster]
 
       Tall was her stature, her complexion dark.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Between the pale complexion of true love,
       And the red glow of scorn and proud disdain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The general appearance or aspect; as, the complexion of
    the sky; the complexion of the news.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complexion
   n 1: the coloring of a person's face [syn: {complexion}, {skin
      color}, {skin colour}]
   2: a combination that results from coupling or interlinking;
     "diphthongs are complexions of vowels"
   3: a point of view or general attitude or inclination; "he
     altered the complexion of his times"; "a liberal political
     complexion"
   4: texture and appearance of the skin of the face
   5: (obsolete) a combination of elements (of dryness and warmth
     or of the four humors) that was once believed to determine a
     person's health and temperament
   v 1: give a certain color to; "The setting sun complexioned the
      hills"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top