Search result for

complexion

(55 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complexion-, *complexion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexion[N] ลักษณะผิว, Syn. coloration, skin coloring
complexioned[ADJ] ที่มีผิวลักษณะพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Make her complexion like peaches and cream# Make her complexion like peaches and cream Nowhere Boy (2009)
Ga Eul, how's my complexion?คาอุล ผิวฉันดูเป็นไงมั่งอ่ะ Episode #1.7 (2009)
I mean, people, do you have any idea what working with fried food would do to my complexion?ฉันหมายถึง ใครมีความคิดอะไร การทำงานกับของทอด ผิวฉันจะเป็นไรมั้ย Chuck Versus the First Kill (2009)
~~ a freckle on the nose of life's complexion ~~# หรือเป็นแค่กระ บนจมูก # Sectionals (2009)
vogue magazine says it boosts energy levels And brightens the complexion.โว้ค บอกว่ามันช่วยเพิ่มพลังร่างกาย และทำให้ผิวเปล่งปลั่ง Vitamin D (2009)
You have chosen well. The light here agrees with your complexion.คุณเลือกได้ดี แสงตรงนี้รับกับสีผิวของคุณพอดี The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I mean, he looks harmless, pathetic even... weak chin, pale complexion... but I assure you, he's dangerous.ผมหมายถึง เขาดูไร้พิษสง น่าสงสารก็จริง... คางอ่อน ตัวซีด... แต่ผมรับประกันได้เลย เขานี่ร้ายสุดๆเลยล่ะ The Ho Ho Ho Job (2010)
Look at my complexion.ลองดูต่อไปละกัน Oh! My Lady (2010)
Perfect complexion, and perfect proportions, overall sex appeal.ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รูปร่างเพอเฟค ดึงดูดเพศตรงข้ามสุดๆ Episode #1.8 (2010)
*Let's not even mention my complexion.*♪ Let 's ไม่ได้พูดถึง ผิวของฉัน ♪ Tangled (2010)
Creamy complexion,hmm. I think she was a Miss eh..somethin ratherผิวสีครีม ฉันว่าเธอเป็นมิส.. The Switch (2010)
Transform my reflection, cast into affection lashes, lips and complexion.เปลี่ยนรูปสะท้อนของฉัน ปลดออกเป็นความรัก ขนตา ริมฝีปาก และผิวพรรณ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexionHer girlish complexion belied the fact that she was over forty.
complexionIt puts a different complexion on the situation.
complexionShe has a fair complexion.
complexionThis soap will improve her complexion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณ[N] complexion, Syn. ผิวพรรณ, Example: คนโบราณมักสั่งลูกหลานให้กินน้ำมะพร้าวเพื่อให้ลูกคลอดออกมาผิวพรรณดีสะอาดไม่มีเมือกหรือไขมันมาก, Thai definition: สีผิว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉวี[N] complexion, See also: skin, Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
วรรณ[N] complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณะ[N] complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรณ[n.] (phan) EN: colour ; complexion   FR: teint [m] ; pigment [m]
ผิว[n.] (phiu = phiū ) EN: complexion ; colour of the skin ; race   FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ผิวขาว[n. exp.] (phiu khāo) EN: light skin ; light complexion ;   
ผิวพรรณ[n.] (phiuphan) EN: complexion ; skin   
ราศี[n.] (rāsī) EN: radiance ; complexion ; colour   
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour   
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment   FR: couleur [f] ; teinte [f]
สีงาม[n. exp.] (sī ngām) EN: beautiful complexion   
วรรณ = วรรณะ[n.] (wanna = wan) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin   FR: teint [m] ; couleur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLEXION    K AH0 M P EH1 K SH AH0 N
COMPLEXIONS    K AH0 M P EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complexion    (n) (k @1 m p l e1 k sh @ n)
complexions    (n) (k @1 m p l e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesichtsfarbe {f}; Hautfarbe {f}; Teint {m} | blühende Gesichtsfarbe {f}complexion | fresh complexion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔色(P);顔いろ[かおいろ(P);がんしょく(顔色), kaoiro (P); ganshoku ( kaoiro )] (n) (1) complexion; one's colour; one's color; (2) countenance; expression; one's face; (P) [Add to Longdo]
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血色[けっしょく, kesshoku] (n) complexion [Add to Longdo]
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) [Add to Longdo]
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color [Add to Longdo]
色白[いろじろ, irojiro] (adj-na,n,adj-no) fair-skinned; light-complexioned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ, / ] complexion [Add to Longdo]
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] complexion; look [Add to Longdo]
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, ] complexion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complexion \Com*plex"ion\ (k[o^]m*pl[e^]k"sh[u^]n), n. [F.
   complexion, fr. L. complexio. See {Complex}, a.]
   1. The state of being complex; complexity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Though the terms of propositions may be complex, yet
       . . . it is properly called a simple syllogism,
       since the complexion does not belong to the
       syllogistic form of it.        --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. A combination; a complex. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       This paragraph is . . . a complexion of sophisms.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. The bodily constitution; the temperament; habitude, or
    natural disposition; character; nature. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If his complexion incline him to melancholy.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is the complexion of them all to leave the dam.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The color or hue of the skin, esp. of the face.
    [1913 Webster]
 
       Tall was her stature, her complexion dark.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Between the pale complexion of true love,
       And the red glow of scorn and proud disdain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The general appearance or aspect; as, the complexion of
    the sky; the complexion of the news.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complexion
   n 1: the coloring of a person's face [syn: {complexion}, {skin
      color}, {skin colour}]
   2: a combination that results from coupling or interlinking;
     "diphthongs are complexions of vowels"
   3: a point of view or general attitude or inclination; "he
     altered the complexion of his times"; "a liberal political
     complexion"
   4: texture and appearance of the skin of the face
   5: (obsolete) a combination of elements (of dryness and warmth
     or of the four humors) that was once believed to determine a
     person's health and temperament
   v 1: give a certain color to; "The setting sun complexioned the
      hills"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top