Search result for

increment

(59 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increment-, *increment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increment[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. augmentation, increase, Ant. decrement, decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
incrementส่วนเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
increment, unearnedค่าเพิ่มขึ้นโดยมิได้หามา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incrementalismการยึดถือนโยบายแนวเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
Increment, Futureการเพิ่มในอนาคต [การแพทย์]
Incrementalส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Incremental Consequencesผลกำไรที่ได้เพิ่ม [การแพทย์]
Incremental revenueรายได้ส่วนเพิ่ม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm rolling back in 30 second increments.ฉันย้อนกลับไป 30 วินาที Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Hypothetically, had I written him something, we would have raised his grades incrementally.สมมุติฐานได้ผมเขียนจดหมายถึงเขาบางสิ่งบางอย่าง เราจะได้ยกขึ้นเกรดของเขาเพิ่มขึ้น The Beaver (2011)
Sir, it's in increments of $10.คุณครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เหรียญ And the Hidden Stash (2012)
The killer has been murdering in 6-hour increments.ฆาตกรฆ่าทุกๆ 6 ชั่วโมง Divining Rod (2012)
He's been conducting incremental tests... taking the Rover 2 out for longer... and longer trips, each time.เขาได้รับการดำเนินการทดสอบที่เพิ่มขึ้น การรถแลนด์โรเวอร์ 2 ออกอีกต่อไป และการเดินทางในแต่ละครั้งอีกต่อไป The Martian (2015)
Where waves aren't measured in feet, but as increments of fear, and those who pass the test become legend.มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู แล้วเจ้ายังมีหน้ามานั่งแช่น้ำร้อนเฉยอยู่ได้! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (ngoppramān thī phoēmkheun) EN: incremental budget   
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment   FR: acquêts [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREMENT    IH1 N K R AH0 M AH0 N T
INCREMENTS    IH1 NG K R AH0 M AH0 N T S
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L
INCREMENTAL    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
INCREMENTALLY    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IY0
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N T AH0 L IH2 Z AH0 M
INCREMENTALISM    IH2 N K R AH0 M EH1 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increment    (n) (i1 n k r @ m @ n t)
increments    (n) (i1 n k r @ m @ n t s)
incremental    (j) (i2 n k r @ m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax [Add to Longdo]
Zunahme {f}; Erhöhung {f}; Zuwachs {m} | Zunahmen {pl}increment | increments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of [Add to Longdo]
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment [Add to Longdo]
刻み値[きざみち, kizamichi] (n) increment; step value [Add to Longdo]
差分[さぶん, sabun] (n) {comp} "diff"; increment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增量[zēng liàng, ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ, ] increment, #11,458 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] increment (vs) [Add to Longdo]
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental [Add to Longdo]
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate [Add to Longdo]
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increment \In"cre*ment\, n. [L. incrementum: cf. F.
   incr['e]ment. See {Increase}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of increasing; growth in bulk,
    guantity, number, value, or amount; augmentation;
    enlargement.
    [1913 Webster]
 
       The seminary that furnisheth matter for the
       formation and increment of animal and vegetable
       bodies.                --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       A nation, to be great, ought to be compressed in its
       increment by nations more civilized than itself.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Matter added; increase; produce; production; -- opposed to
    {decrement}. "Large increment." --J. Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The increase of a variable quantity or fraction
    from its present value to its next ascending value; the
    finite quantity, generally variable, by which a variable
    quantity is increased.
    [1913 Webster]
 
   4. (Rhet.) An amplification without strict climax, as in the
    following passage:
    [1913 Webster]
 
       Finally, brethren, whatsoever things are true,
       whatsoever things are honest, whatsoever things are
       just, whatsoever things are pure, whatsoever things
       are lovely, whatsoever things are of good report, .
       . . think on these things.      --Phil. iv. 8.
    [1913 Webster]
 
   {Infinitesimal increment} (Math.), an infinitesimally small
    variation considered in Differential Calculus. See
    {Calculus}.
 
   {Method of increments} (Math.), a calculus founded on the
    properties of the successive values of variable quantities
    and their differences or increments. It differs from the
    method of fluxions in treating these differences as
    finite, instead of infinitely small, and is equivalent to
    the calculus of finite differences.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increment
   n 1: a process of becoming larger or longer or more numerous or
      more important; "the increase in unemployment"; "the growth
      of population" [syn: {increase}, {increment}, {growth}]
      [ant: {decrease}, {decrement}]
   2: the amount by which something increases; "they proposed an
     increase of 15 percent in the fare" [syn: {increase},
     {increment}] [ant: {decrease}, {decrement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top