ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

修飾

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -修飾-, *修飾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify, #12,298 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n vt) การตกแต่ง,แต่ง(เรื่อง),เสริมเติมแต่ง(เนื้อหา,เรื่องเล่า)

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] (n) {comp} qualified data-name [Add to Longdo]
修飾キー[しゅうしょくキー, shuushoku ki-] (n) {comp} attribute key [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょくご, shuushokugo] (n) {ling} modifier [Add to Longdo]
修飾語句[しゅうしょくごく, shuushokugoku] (n) {ling} (See 修飾語) modifier; qualifier [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょくし, shuushokushi] (n) modifier; qualifier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.修飾語」は、その名前のとおり、文を飾る役目をします。
There are grammar books that call these sorts of things, not modifiers, but adjuncts(A).このようなものを修飾語と呼ばずに、付加語(A)と呼んでいる文法書もあります。
Things that modify nouns (adjective, or adjectival equivalent).名詞を修飾するもの(形容詞、または形容詞相当語句)。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pair of unreplenishable hands forever bringing warmth[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}無法可修飾的一對手 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}帶出溫暖永遠在背後 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
If it's a participle modifying the first word then you better, uh... you better keep it lower case.[JA] 最初の単語と その修飾語の時は 次の単語は 小文字のままにすべきだ Seeking Justice (2011)
You've got lovely hair... but we need to do something with it to make it more, Important.[CN] 你的頭髮很漂亮... 但我們還是需要盡興修飾 讓它變得更... 醒目 The Iron Lady (2011)
- the guy and a girl. - Gotcha.[CN] 這一塊不用修飾 要恰到好處 甚至是唇部 - 要足夠區別男女 All That Glitters (2015)
It looks like a woman, so here we go.[CN] 我搓了一條粘土 粘到臉上 修飾一下 看起來像凸起的老傷 All That Glitters (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾キー[しゅうしょく, shuushoku] attribute key [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] Verschoenerung, Ausschmueckung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top