ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

施す

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -施す-, *施す*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
施す[ほどこす, hodokosu] (vi) 1. ให้, มอบให้ 2. ดำเนินการ, ทำการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] TH: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] TH: บริจาค  EN: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] TH: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] TH: ดำเนินการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
By obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.これらの国はまた、進んだ科学技術を日本から得ることによって、国民に技術教育を施すことも計画している。
Do to others as you would have others do to you.己の欲せざる所は人に施す勿れ。
It is premature to put the plan into practice now.今その計画を実施するのは、時期尚早である。
I'm going to carry out this plan.私はこの計画を実施するつもりです。
Be active in doing good for people.人々に善行を施すのに積極的であれ。
The government is scheduled to put the plan into practice next year.政府はその計画を来年実施する予定である。
They will put the project into operation next spring.彼らは来春にそのプロジェクトを実施する。
The Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.国土安全保障省の主要業務は、米国内のテロ攻撃を未然に防ぎ、万一、発生した場合は、被害を最小限に食い止め、速やかな復旧を実施することにある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's reached the tipping point. We have to act.[JP] - もう限界だ 処置を施す The Day the Earth Stood Still (2008)
The human rights organization Terra-Save has demanded WilPharma release the results of their tests conducted in India.[JP] 人権保護団体はTerra -Saveを要求し ウィルファーマ製薬会社は インドで実施する実験結果を開放し Resident Evil: Degeneration (2008)
So we need the Goldwyn Group to lend us a meeting room so we can conduct a fake job interview.[JP] そこで 僕らは ゴールドウィン保険グループに 会議室を借りて ウソの面接試験を実施す Ring Around the Rosie (2011)
Commander Adama is sending out another Raptor... to conduct an aerial survey of this planet.[JP] アダマ司令官は別のラプターを送り込み この惑星の航空測量を実施するようです Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Just two guys doing each other a favor.[JP] ただ、お互いに恩恵を施す Sona (2007)
There are dozens of them. Sheriff, I think you need to go check it out.[JP] 保安官 調査を実施するべきです Super 8 (2011)
They'll lobotomize you, Andrew.[JP] 君にロボトミーを施すでしょう アンドリュー Shutter Island (2010)
Sterilization is one of the many insidious ways, this covert plan is being implemented.[JP] 断種は、この秘密計画を実施する、 狡猾な方法の一つです。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
In return for the gracious hospitality the people of Earth have shown... by allowing Visitors to live amongst humans... we are proud to announce a new era in V-human relations.[JP] 私共は地球上で皆様と生活を 共にさせて頂いております 今回のプログラムは皆様の ご厚情に感謝して実施する物です Vと人類の新時代の幕開けと なるものと自負しております Pound of Flesh (2010)
To carry on.[JP] に実施するために。 The Island (2005)
In order to impliment the principle of non-violation, it makes sense to me to honestly re-examine our past, because it doesn't work to try to build a healthy living system on top of an unhealthy one.[JP] 非侵害の原則を実施するには、 過去を率直に再検討するのが良いと思います。 不健全な生態系の上に 健全な生態系を構築しようとしても Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
It is extremely important ... that we, in this new ownership of global governments, had particulary on both sides of the Atlantic, the implementation of the same rules, in the same fashion.[JP] 「この、新しい地球統治を自らのものとする上で 特に大西洋の両側では、 同じルールを同じ様に実施することは、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top