Search result for

advancement

(41 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advancement-, *advancement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advancement    [N] การเคลื่อนไปข้างหน้า
advancement    [N] การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
advancement    [N] การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. raise, promotion, elevation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advancement of religionการส่งเสริมศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]

English-Thai: Nontri Dictionary
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The first school in the history of Korea to be backed by the president, who believed that economic advancement was more important than education, and even went to make special laws to accommodate the school.โรงเรียนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี, ผู้ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มีความสำคัญกว่าการศึกษา จนกระทั่งมีการร่างกฏหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อโรงเรียนแห่งนี้ Episode #1.1 (2009)
Making advancements in scientific crime detection known to a broad range of people also helps serve to inhibit crime.ทำการพัฒนาในการสืบหาอาชญากรรมด้วยวิทยาศาตร์ เพื่อคนทั่วไปได้รู้... ...เพื่อช่วยในการยับยั้งอาชญากรรม Episode #1.5 (2009)
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา,IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา Episode #1.7 (2009)
Really I'm always amazed at their advancements.จริงๆ แล้วผมประหลาดใจ อยู่เสมอในความก้าวหน้า ของพวกเขา Earthling (2009)
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน 9 (2009)
The loss of both units will be a setback to the advancement of the project...การเสียทั้งสองเครื่องไปส่งผลให้แผนการที่วางไว้ล่าช้า แต่ถึงอย่างนั้น... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Okay, the counselors at Advancement House, they were quizzing me about my mother and my father, right?โอเค ที่ปรึกษา ที่สนง.พัฒนาสังคมน่ะ พวกเขาถามหนูเรื่องแม่กับพ่อ ใช่ไหม? Precious (2009)
She sees our great nation rising together, making strong advancement in nuclear technology.เธอเห็นประเทศของพวกเรายืนหยัดด้วยกัน ทําให้แข็งแรงก้าวหน้าเรื่องนิวเคลียร์เทคโนโลยี Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Prove yourself against the man and see advancement.พิสูจน์ตัวแกเอง จะได้เห็นว่าคืบหน้าไปแค่ไหน Whore (2010)
Every medical advancement started with the statement,ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทุกอย่าง เริ่มต้นที่คำพูดว่า... With You I'm Born Again (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advancementHis poor educational background was not a bar to his advancement.
advancementJapanese seem to prefer picking a marriage partner as much like themselves as possible, finding a job that provides security and slow but steady advancement, and putting money in the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรุดหน้า    [N] advancement, See also: progress, improvement, Syn. ความก้าวหน้า, ความคืบหน้า, Example: โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เกิดการรุดหน้าของเทคโนโลยี, Thai definition: สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
ความเจริญ[n.] (khwām jaroēn) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement   FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความก้าวหน้า[n.] (khwām kāonā) EN: progress; advance ; advancement   FR: avancement [m] ; progrès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVANCEMENT    AH0 D V AE1 N S M AH0 N T
ADVANCEMENTS    AH0 D V AE1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advancement    (n) (@1 d v aa1 n s m @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
栄進[えいしん, eishin] (n,vs) promotion; advancement [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) [Add to Longdo]
昇級[しょうきゅう, shoukyuu] (n,vs) promotion; advancement; (P) [Add to Longdo]
昇叙[しょうじょ, shoujo] (n,vs) promotion; advancement [Add to Longdo]
進学率[しんがくりつ, shingakuritsu] (n) rate of advancement to the next higher level of education [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) [Add to Longdo]
立身栄達[りっしんえいたつ, risshin'eitatsu] (n,vs) success in life; advancement in life; rising in the world [Add to Longdo]
陞叙[しょうじょ, shoujo] (n,vs) advancement; promotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advancement \Ad*vance"ment\ ([a^]d*v[.a]ns"ment), n. [OE.
   avancement, F. avancement. See {Advance}, v. t.]
   1. The act of advancing, or the state of being advanced;
    progression; improvement; furtherance; promotion to a
    higher place or dignity; as, the advancement of learning.
    [1913 Webster]
 
       In heaven . . . every one (so well they love each
       other) rejoiceth and hath his part in each other's
       advancement.             --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       True religion . . . proposes for its end the joint
       advancement of the virtue and happiness of the
       people.                --Horsley.
    [1913 Webster]
 
   2. An advance of money or value; payment in advance. See
    {Advance}, 5.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Property given, usually by a parent to a child, in
    advance of a future distribution.
    [1913 Webster]
 
   4. Settlement on a wife, or jointure. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advancement
   n 1: encouragement of the progress or growth or acceptance of
      something [syn: {promotion}, {furtherance}, {advancement}]
   2: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]
   3: gradual improvement or growth or development; "advancement of
     knowledge"; "great progress in the arts" [syn: {advancement},
     {progress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top