ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeding

F IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeding-, *feeding*, feed
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeding(n) การให้อาหาร, See also: การป้อนอาหาร, Syn. nursing, ranging

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [ มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding centre; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding ground; catchment; catchment basin; drainage area; drainage basinบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
feeding, artificialการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, enteral; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, oral๑. การให้อาหารทางปาก๒. การกิน [ มีความหมายเหมือนกับ feeding ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, parenteral; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, tubeการให้อาหารทางสาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feedingการกิน, อาหารและการกิน [การแพทย์]
Feeding and feedsการให้อาหารและอาหาร [TU Subject Heading]
Feeding behaviorพฤติกรรมการให้อาหาร [TU Subject Heading]
Feeding Behaviorพฤติกรรมการบริโภค, พฤติกรรมการให้อาหาร [การแพทย์]
Feeding Centerศูนย์การกิน, ศูนย์ควบคุมการรับประทานอาหาร, ศูนย์ควบคุมการกินอาหาร, ศูนย์อยากอาหาร [การแพทย์]
Feeding Habitsนิสัยการหากิน [การแพทย์]
Feeding Instinctสัณชาตญาณการกิน [การแพทย์]
Feeding Methodวิธีการกินอาหาร [การแพทย์]
Feeding Patterns, Abnormalแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน [การแพทย์]
Feeding, Artificialการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Indicates the non-frenzy feeding of a large squalus possibly longimanus or Isurus glaucus.มันชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการกัด ของสควอรัสขนาดใหญ่... อาจจะเป็นลองจิมานัส หรือ อิซูรัส กลอคัส Jaws (1975)
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย Jaws (1975)
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm feeding them. They like this stuff.ฉันเลี้ยงมันอยู่ มันชอบของพวกนี้ *batteries not included (1987)
Please stop feeding the dog from the table... from the plate on top of it.อย่าป้อนอาหารให้หมา บนโต๊ะ จากจานอาหาร หยุดได้แล้ว Goodfellas (1990)
He's been feeding the Devil in your head!มันเอากิเลสของปีศาจใส่สมองแก The Lawnmower Man (1992)
The media's having a feeding frenzy.ได้ยินมั้ย สื่อมวลชนกำลังตีปีก The Truman Show (1998)
I hate you. The fear is feeding him.ผมเกลียดท่าน เขากลัว Signs (2002)
What are you feeding these two?คุณเลี้ยงสองคนนี้ด้วยอะไรเนี่ย? The Matrix Reloaded (2003)
Feeding time!ได้เวลาหม่ำแล้ว The Chronicles of Riddick (2004)
Yeah, and feeding the fish.ใช่, ให้อาหารปลาด้วยนะ Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feedingHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
feedingI'm feeding the goldfish.
feedingSheep are feeding in the meadow.
feedingShe will often sit there feeding birds.
feedingThe child was feeding the monkey with the banana.
feedingThe sheep were feeding in the meadow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชามข้าวสุนัข(n) feeding bowl, See also: dog bowl

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามข้าวสุนัข[chām khāo sunak] (n, exp) EN: feeding bowl ; dog bowl  FR: écuelle [ f ]
ขวดใส่น้ำ[khūat sai nām] (n, exp) EN: feeding oottle ; water bottle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEEDING F IY1 D IH0 NG
FEEDINGS F IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeding (v) fˈiːdɪŋ (f ii1 d i ng)
feeding-bottle (n) fˈiːdɪŋ-bɒtl (f ii1 d i ng - b o t l)
feeding-bottles (n) fˈiːdɪŋ-bɒtlz (f ii1 d i ng - b o t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喂养[wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, / ] feeding; nutrition #13,064 [Add to Longdo]
饲槽[sì cáo, ㄙˋ ㄘㄠˊ, / ] feeding trough [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fütterung { f }; Abfütterung { f } | Fütterungen { pl }feeding | feedings [Add to Longdo]
Futtermittel { n }feeding stuff [Add to Longdo]
Futternapf { m }feeding dish [Add to Longdo]
Futtertrog { m }feeding trough [Add to Longdo]
Saugflasche { f }; Säuglingsflasche { f }feeding bottle [Add to Longdo]
Schnabeltasse { f }feeding cup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプーンフィーディング[supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
フィーディング[fi-deingu] (n) feeding [Add to Longdo]
餌場;えさ場[えさば, esaba] (n) feeding grounds [Add to Longdo]
餌付け[えづけ, eduke] (n, vs) artificial feeding [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
吸い飲み;吸飲み[すいのみ, suinomi] (n) feeding cup [Add to Longdo]
給餌[きゅうじ, kyuuji] (n, vs) feeding (an animal) [Add to Longdo]
給紙[きゅうし, kyuushi] (n) paper feeding (printing) [Add to Longdo]
狐に小豆飯[きつねにあずきめし, kitsuneniazukimeshi] (exp) (id) (See 猫に鰹節) risky thing to do (like feeding a fox) [Add to Longdo]
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\ (f[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Fed} (f[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Feeding}.] [AS. f[=e]dan, fr. f[=o]da food; akin to
   OS. f[=o]dian, OFries. f[=e]da, f[=o]da, D. voeden, OHG.
   fuottan, Icel. f[ae][eth]a, Sw. f["o]da, Dan. f["o]de.
   [root]75. See {Food}.]
   1. To give food to; to supply with nourishment; to satisfy
    the physical huger of.
    [1913 Webster]
 
       If thine enemy hunger, feed him.   --Rom. xii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Unreasonable creatures feed their young. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To satisfy; gratify or minister to, as any sense, talent,
    taste, or desire.
    [1913 Webster]
 
       I will feed fat the ancient grudge I bear him.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Feeding him with the hope of liberty. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill the wants of; to supply with that which is used or
    wasted; as, springs feed ponds; the hopper feeds the mill;
    to feed a furnace with coal.
    [1913 Webster]
 
   4. To nourish, in a general sense; to foster, strengthen,
    develop, and guard.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt feed my people Israel.   --2 Sam. v. 2.
    [1913 Webster]
 
       Mightiest powers by deepest calms are fed. --B.
                          Cornwall.
    [1913 Webster]
 
   5. To graze; to cause to be cropped by feeding, as herbage by
    cattle; as, if grain is too forward in autumn, feed it
    with sheep.
    [1913 Webster]
 
       Once in three years feed your mowing lands.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   6. To give for food, especially to animals; to furnish for
    consumption; as, to feed out turnips to the cows; to feed
    water to a steam boiler.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.)
    (a) To supply (the material to be operated upon) to a
      machine; as, to feed paper to a printing press.
    (b) To produce progressive operation upon or with (as in
      wood and metal working machines, so that the work
      moves to the cutting tool, or the tool to the work).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feeding \Feed"ing\, n.
   1. the act of eating, or of supplying with food; the process
    of fattening.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is eaten; food.
    [1913 Webster]
 
   3. That which furnishes or affords food, especially for
    animals; pasture land.
    [1913 Webster]
 
   {Feeding bottle}. See under {Bottle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feeding
   n 1: the act of consuming food [syn: {eating}, {feeding}]
   2: the act of supplying food and nourishment [syn: {feeding},
     {alimentation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top