ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

test

T EH1 S T   
182 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -test-, *test*
English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
test[N] การทดสอบ, See also: การตรวจสอบ, Syn. trial, tryout
test[N] วิธีที่ใช้ในการทดสอบ
test[N] เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล, See also: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล
test[N] แบบทดสอบ, See also: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ
test[VT] ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ, Syn. test, try, try out
test[VI] ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ
testy[ADJ] โกรธง่าย, See also: ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, Syn. grouchy, peevish, touchy
testee[N] ผู้สอบ, See also: ผู้ถูกทดสอบ, Syn. undersigned
tester[N] ผู้เข้าทดลอง, See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ, Syn. examiner, checker, inspector, validator
testis[N] ลูกอัณฑะ, Syn. testicle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
test(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
test tuben. หลอดแก้วทดลอง
testacy(เทส'ทะซี) n. การทำพินัยกรรมได้
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้
testee(เทสที') n. เข้าทดลอง,ผู้เข้าสอบ,ผู้ถูกทดสอบ
testicle(เทส'ทิเคิล) n. ลูกอัณฑะ
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
test(vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
testicle(n) ลูกอัณฑะ
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [มีความหมายเหมือนกับ trial ๒]๓. เปลือกแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ testa] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test action; test caseคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test cardบัตรทดสอบสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test case; test actionคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test dataข้อมูลทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test libraryคลังโปรแกรมทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test mealอาหารทดสอบน้ำย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test oathคำสัตย์ปฏิญาณ (ก่อนเข้ารับหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testการทดสอบ [การบัญชี]
Test Biasความเอนเอียงในการทดสอบ [TU Subject Heading]
Test of English as a Foreign Languageโทเฟล [TU Subject Heading]
Test of English for International Communicationโทอิก [TU Subject Heading]
Testicular neoplasmsเนื้องอกอัณฑะ [TU Subject Heading]
Testingการทดสอบ [TU Subject Heading]
testing flumetesting flume, รางน้ำทดสอบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบ [TU Subject Heading]
testisอัณฑะ, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์สำหรับในสัตว์ชั้นสูงอาจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Test (n ) ทดสอบ
test (modal verb ) ทดสอบ
test the waters (phrase ) Check someone's reaction to an idea
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก
teste (n ) พยานที่เป็นทางการ
testify at hearingsพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Testทดสอบ Piranha 3DD (2012)
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ 12 Angry Men (1957)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ 12 Angry Men (1957)
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน 12 Angry Men (1957)
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
That's the most important testimony.That's the most important testimony. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testThe blood test is normal.
testEverybody without exception must take the test.
testThe weather seemed favorable for the test flight.
testFirst thing today there's an appointment for a portrait ... what do you say? Will you try doing it as a test?
testHow did she ever pass the test?
testShe is anxious about the results of her son's test.
testFor him it may be possible, but I'd never pass the test.
testDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
testI couldn't answer any questions on the test.
testHe is busy correcting test papers.
testWe had a speaking test.
testI wish I had studied harder for the test.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
วัดใจ[V] test one's willingness, Syn. ทดสอบ, Example: การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน, Thai definition: ทดสอบความกล้า
วัดดวง[V] test one's luck, Example: การจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อวัดดวงท่านประธานาธิบดีว่าจะอยู่หรือจะไป, Thai definition: อาศัยโชคเป็นเครื่องกำหนด
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
เทียบ[V] taste, See also: test, try, sample, Thai definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
ไข่หำ[N] testicle, See also: scrotum, Syn. ลูกอัณฑะ, ลูกกระโปก, ไข่, อัณฑะ, Example: โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ, Thai definition: ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้
คำให้การ[N] testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ปากคำ[N] testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
แบบทดสอบ[n. exp.] (baēp thotsøp) EN: test   FR: test [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn

CMU English Pronouncing Dictionary
TEST    T EH1 S T
TESTY    T EH1 S T IY0
TESTA    T EH1 S T AH0
TESTS    T EH1 S T S
TESTOR    T EH1 S T ER0
TESTER    T EH1 S T ER0
TESTED    T EH1 S T AH0 D
TESTES    T EH1 S T S
TESTON    T EH1 S T AH0 N
TEST'S    T EH1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
test    (v) tˈɛst (t e1 s t)
tests    (v) tˈɛsts (t e1 s t s)
testy    (j) tˈɛstiː (t e1 s t ii)
tested    (v) tˈɛstɪd (t e1 s t i d)
testes    (n) tˈɛstiːz (t e1 s t ii z)
testis    (n) tˈɛstɪs (t e1 s t i s)
testate    (n) tˈɛstɛɪt (t e1 s t ei t)
testbed    (n) tˈɛstbɛd (t e1 s t b e d)
testier    (j) tˈɛstɪəʴr (t e1 s t i@ r)
testify    (v) tˈɛstɪfaɪ (t e1 s t i f ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测验[cè yàn, ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] test; to test, #13,531 [Add to Longdo]
睾丸[gāo wán, ㄍㄠ ㄨㄢˊ, ] testicle, #15,061 [Add to Longdo]
试管[shì guǎn, ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] test tube, #18,025 [Add to Longdo]
遗嘱[yí zhǔ, ㄧˊ ㄓㄨˇ, / ] testament; will, #18,510 [Add to Longdo]
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, ] test paper; examination paper, #19,665 [Add to Longdo]
证词[zhèng cí, ㄓㄥˋ ㄘˊ, / ] testimony, #25,427 [Add to Longdo]
证言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] testimony, #27,128 [Add to Longdo]
试飞员[shì fēi yuán, ㄕˋ ㄈㄟ ㄩㄢˊ, / ] test pilot, #53,113 [Add to Longdo]
隐睾[yǐn gāo, ˇ ㄍㄠ, / ] testicle, #75,134 [Add to Longdo]
睾丸酮[gāo wán tóng, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] testosterone, #76,656 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Klausur {f}; Klausurarbeit {f} | eine Klausur schreibentest | to do a test [Add to Longdo]
Laborbefund {m}; Laborwert {m}test result [Add to Longdo]
Messspitze {f} [electr.]test prod [Add to Longdo]
Messstelle {f}test point; monitoring station [Add to Longdo]
Musterprozess {m}test case [Add to Longdo]
Probefahrt {f} | Probefahrten {pl}test drive | test drives [Add to Longdo]
Probeflug {m} | Probeflüge {pl}test flight | test flights [Add to Longdo]
Probekörper {m}; Prüfling {m}test piece; test item [Add to Longdo]
Prüfungsvorbereitung {f}test preparation [Add to Longdo]
Prüfbericht {m}; Prüfbescheid {m}test report [Add to Longdo]
Prüfdaten {pl}test data [Add to Longdo]
Prüfverfahren {n}test method [Add to Longdo]
Prüffolge {f}test sequence [Add to Longdo]
Prüfgefäß {n}test vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遺言[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [OE. test test, or cupel, potsherd, F. t[^e]t,
   from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of
   burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta,
   and akin to torrere to patch, terra earth (cf. {Thirst}, and
   {Terrace}), but cf. Zend tasta cup. Cf. {Test} a shell,
   {Testaceous}, {Tester} a covering, a coin, {Testy},
   {T[^e]te-[`a]-t[^e]te}.]
   1. (Metal.) A cupel or cupelling hearth in which precious
    metals are melted for trial and refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our ingots, tests, and many mo.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination or trial by the cupel; hence, any critical
    examination or decisive trial; as, to put a man's
    assertions to a test. "Bring me to the test." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of trial; as, absence is a test of love.
    [1913 Webster]
 
       Each test every light her muse will bear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That with which anything is compared for proof of its
    genuineness; a touchstone; a standard.
    [1913 Webster]
 
       Life, force, and beauty must to all impart,
       At once the source, and end, and test of art.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Discriminative characteristic; standard of judgment;
    ground of admission or exclusion.
    [1913 Webster]
 
       Our test excludes your tribe from benefit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Judgment; distinction; discrimination.
    [1913 Webster]
 
       Who would excel, when few can make a test
       Betwixt indifferent writing and the best? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A reaction employed to recognize or distinguish
    any particular substance or constituent of a compound, as
    the production of some characteristic precipitate; also,
    the reagent employed to produce such reaction; thus, the
    ordinary test for sulphuric acid is the production of a
    white insoluble precipitate of barium sulphate by means of
    some soluble barium salt.
    [1913 Webster]
 
   8. A set of questions to be answered or problems to be
    solved, used as a means to measure a person's knowledge,
    aptitude, skill, intelligence, etc.; in school settings,
    synonymous with {examination} or {exam}; as, an
    intelligence test. Also used attributively; as a test
    score, test results.
    [PJC]
 
   {Test act} (Eng. Law), an act of the English Parliament
    prescribing a form of oath and declaration against
    transubstantiation, which all officers, civil and
    military, were formerly obliged to take within six months
    after their admission to office. They were obliged also to
    receive the sacrament according to the usage of the Church
    of England. --Blackstone.
 
   {Test object} (Optics), an object which tests the power or
    quality of a microscope or telescope, by requiring a
    certain degree of excellence in the instrument to
    determine its existence or its peculiar texture or
    markings.
 
   {Test paper}.
    (a) (Chem.) Paper prepared for use in testing for certain
      substances by being saturated with a reagent which
      changes color in some specific way when acted upon by
      those substances; thus, litmus paper is turned red by
      acids, and blue by alkalies, turmeric paper is turned
      brown by alkalies, etc.
    (b) (Law) An instrument admitted as a standard or
      comparison of handwriting in those jurisdictions in
      which comparison of hands is permitted as a mode of
      proving handwriting.
 
   {Test tube}. (Chem.)
    (a) A simple tube of thin glass, closed at one end, for
      heating solutions and for performing ordinary
      reactions.
    (b) A graduated tube.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Criterion; standard; experience; proof; experiment;
     trial.
 
   Usage: {Test}, {Trial}. Trial is the wider term; test is a
      searching and decisive trial. It is derived from the
      Latin testa (earthen pot), which term was early
      applied to the fining pot, or crucible, in which
      metals are melted for trial and refinement. Hence the
      peculiar force of the word, as indicating a trial or
      criterion of the most decisive kind.
      [1913 Webster]
 
         I leave him to your gracious acceptance, whose
         trial shall better publish his commediation.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thy virtue, prince, has stood the test of
         fortune,
         Like purest gold, that tortured in the furnace,
         Comes out more bright, and brings forth all its
         weight.              --Addison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [L. testis. Cf. {Testament}, {Testify}.]
   A witness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Prelates and great lords of England, who were for the
      more surety tests of that deed.     --Ld. Berners.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. i. [L. testari. See {Testament}.]
   To make a testament, or will. [Obs.]
   [1913 Webster] Test

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, Testa \Tes"ta\, n.; pl. E. {Tests}, L. {Testae}.
   [L. testa a piece of burned clay, a broken piece of
   earthenware, a shell. See {Test} a cupel.]
   1. (Zool.) The external hard or firm covering of many
    invertebrate animals.
    [1913 Webster]
 
   Note: The test of crustaceans and insects is composed largely
      of chitin; in mollusks it is composed chiefly of
      calcium carbonate, and is called the shell.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The outer integument of a seed; the episperm, or
    spermoderm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. t. [imp. & p. p. {Tested}; p. pr. & vb. n.
   {Testing}.]
   1. (Metal.) To refine, as gold or silver, in a test, or
    cupel; to subject to cupellation.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or
    quality of by experiment, or by some principle or
    standard; to try; as, to test the soundness of a
    principle; to test the validity of an argument.
    [1913 Webster]
 
       Experience is the surest standard by which to test
       the real tendency of the existing constitution.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To examine or try, as by the use of some reagent;
    as, to test a solution by litmus paper.
    [1913 Webster]
 
   4. To administer a test[8] to (someone) for the purpose of
    ascertaining a person's knowledge or skill; especially, in
    academic settings, to determine how well a student has
    learned the subject matter of a course of instruction.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 test
   n 1: trying something to find out about it; "a sample for ten
      days free trial"; "a trial of progesterone failed to
      relieve the pain" [syn: {trial}, {trial run}, {test},
      {tryout}]
   2: any standardized procedure for measuring sensitivity or
     memory or intelligence or aptitude or personality etc; "the
     test was standardized on a large sample of students" [syn:
     {test}, {mental test}, {mental testing}, {psychometric test}]
   3: a set of questions or exercises evaluating skill or
     knowledge; "when the test was stolen the professor had to
     make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
     {test}]
   4: the act of undergoing testing; "he survived the great test of
     battle"; "candidates must compete in a trial of skill" [syn:
     {test}, {trial}]
   5: the act of testing something; "in the experimental trials the
     amount of carbon was measured separately"; "he called each
     flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial}, {run}]
   6: a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins
   v 1: put to the test, as for its quality, or give experimental
      use to; "This approach has been tried with good results";
      "Test this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
      {examine}, {essay}]
   2: test or examine for the presence of disease or infection;
     "screen the blood for the HIV virus" [syn: {screen}, {test}]
   3: examine someone's knowledge of something; "The teacher tests
     us every week"; "We got quizzed on French irregular verbs"
     [syn: {quiz}, {test}]
   4: show a certain characteristic when tested; "He tested
     positive for HIV"
   5: achieve a certain score or rating on a test; "She tested high
     on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
   6: determine the presence or properties of (a substance)
   7: undergo a test; "She doesn't test well"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 test
  n.
 
   1. Real users bashing on a prototype long enough to get thoroughly
   acquainted with it, with careful monitoring and followup of the results.
 
   2. Some bored random user trying a couple of the simpler features with a
   developer looking over his or her shoulder, ready to pounce on mistakes.
 
   Judging by the quality of most software, the second definition is far more
   prevalent. See also {demo}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Test /tɛst/ 
  check; test

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 test /tɛst/
  1. attempt; test
  2. test

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 test
  test

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top