ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adornment

AH0 D AO1 R N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adornment-, *adornment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adornment(n) การประดับประดา, See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง, Syn. ornamentation, embellishment
adornment(n) สิ่งประดับตกแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
adornment(n) การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์ 52 Pickup (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
อลงกรณ์(n) adornment, See also: decoration, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี)
อลงการ(n) decoration, See also: adornment, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADORNMENT AH0 D AO1 R N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adornment (n) ˈədˈɔːnmənt (@1 d oo1 n m @ n t)
adornments (n) ˈədˈɔːnmənts (@1 d oo1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn #4,262 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) { Buddh } avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.) [Add to Longdo]
装い[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adornment \A*dorn"ment\ (-ment), n. [Cf. OF. adornement. See
   {Adorn}.]
   An adorning; an ornament; a decoration.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adornment
   n 1: a decoration of color or interest that is added to relieve
      plainness
   2: the action of decorating yourself with something colorful and
     interesting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top