ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlargement

EH2 N L AA1 R JH M AH0 N T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlargement-, *enlargement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
enlargement[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Enlargement, Diffuseโตอย่างทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Diffuse Symmetricalลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Focalโตเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need an enlargement of the bit I've circledช่วยขยายมันด้วยหน่อยนึง Christmas in August (1998)
Is the enlargement ready?ขยายภาพแล้วเหรอคะ? Christmas in August (1998)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic cardiomyopathy, is a serious disease which could lead to congestive heart failure.กล้ามเนื้อหัวใจโต หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา เป็นโรคร้ายแรง ที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ The Maternal Congruence (2009)
I don't mean to burst your bubble, dude, but those penile enlargement pills do not work.ฉันไม่อยากจะทำลายความฝันนายหรอกนะ แต่พวกขยายขนาดองคชาติ เหล่านั้นไม่ได้ผลหรอก The Hawking Excitation (2012)
Let me try a fractal enlargement program.ให้ฉันลองใช้โปรแกรมขยายภาพก่อน The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLARGEMENT EH2 N L AA1 R JH M AH0 N T
ENLARGEMENTS EH2 N L AA1 R JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlargement (n) ˈɪnlˈaːʤmənt (i1 n l aa1 jh m @ n t)
enlargements (n) ˈɪnlˈaːʤmənts (i1 n l aa1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P) [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P) [Add to Longdo]
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion [Add to Longdo]
心臓肥大[しんぞうひだい, shinzouhidai] (n) enlargement of the heart [Add to Longdo]
前立腺肥大症[ぜんりつせんひだいしょう, zenritsusenhidaishou] (n) enlargement of the prostate [Add to Longdo]
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlargement \En*large"ment\, n.
   1. The act of increasing in size or bulk, real or apparent;
    the state of being increased; augmentation; further
    extension; expansion.
    [1913 Webster]
 
   2. Expansion or extension, as of the powers of the mind;
    ennoblement, as of the feelings and character; as, an
    enlargement of views, of knowledge, of affection.
    [1913 Webster]
 
   3. A setting at large, or being set at large; release from
    confinement, servitude, or distress; liberty.
    [1913 Webster]
 
       Give enlargement to the swain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Diffusiveness of speech or writing; expatiation; a wide
    range of discourse or argument.
    [1913 Webster]
 
       An enlargement upon the vices and corruptions that
       were got into the army.        --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlargement
   n 1: the act of increasing (something) in size or volume or
      quantity or scope [syn: {expansion}, {enlargement}] [ant:
      {contraction}]
   2: the state of being enlarged
   3: a discussion that provides additional information [syn:
     {expansion}, {enlargement}, {elaboration}]
   4: a photographic print that has been enlarged [syn:
     {enlargement}, {blowup}, {magnification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top