ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomization

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomization-, *atomization*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomizationการทำให้เป็นละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomization; atomisationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstäubung {f} | Zerstäubungen {pl}atomization | atomizations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atomization \At`om*i*za"tion\, n.
   1. The act of reducing to atoms, or very minute particles; or
    the state of being so reduced.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The reduction of fluids into fine spray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomization
   n 1: separating something into fine particles [syn:
      {atomization}, {atomisation}, {fragmentation}]
   2: annihilation by reducing something to atoms [syn:
     {atomization}, {atomisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top