ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaint

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaint-, *plaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaint[N] คำบ่น, See also: การบ่น
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintThe judge decided against the plaintiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์[N] complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์[N] plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย[N] defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røngrīen) EN: complaint letter   
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIFF P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIFFS P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIVELY P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaint (n) plˈɛɪnt (p l ei1 n t)
plaints (n) plˈɛɪnts (p l ei1 n t s)
plaintiff (n) plˈɛɪntɪf (p l ei1 n t i f)
plaintive (j) plˈɛɪntɪv (p l ei1 n t i v)
plaintiffs (n) plˈɛɪntɪfs (p l ei1 n t i f s)
plaintively (a) plˈɛɪntɪvliː (p l ei1 n t i v l ii)
plaintiveness (n) plˈɛɪntɪvnəs (p l ei1 n t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff, #153,684 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaint \Plaint\, n. [OE. plainte, pleynte, F. plainte, fr. L.
   plangere, planctum (plancta, fem. p. p.), to beat, beat the
   breast, lament. Cf. {Complain}, {Plague}, {Plangent}.]
   1. Audible expression of sorrow; lamentation; complaint;
    hence, a mournful song; a lament. --Chaucer."The
    Psalmist's mournful plaint." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. An accusation or protest on account of an injury.
    [1913 Webster]
 
       There are three just grounds of war with Spain: one
       of plaint, two upon defense.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A private memorial tendered to a court, in which a
    person sets forth his cause of action; the exhibiting of
    an action in writing. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaint
   n 1: (United Kingdom) a written statement of the grounds of
      complaint made to court of law asking for the grievance to
      be redressed
   2: a cry of sorrow and grief; "their pitiful laments could be
     heard throughout the ward" [syn: {lament}, {lamentation},
     {plaint}, {wail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top