ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

断片化

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -断片化-, *断片化*
Japanese-English: EDICT Dictionary
断片化[だんぺんか, danpenka] (n) {comp} fragmentation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It looks like your hard disk is fragmented.ハードが断片化を起こしてるみたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Non-objective fragmentation![JA] "抽象的な断片化"よ Inside Out (2015)
Examines fragments and reconstructs originals within a couple of hours of supercomputing.[JA] 例えば断片化を数時間で 復元する能力がある Blackhat (2015)
I think he's still fragmented. I'm gonna run a diagnostic.[JA] 彼がまだ断片化されてると思う 診断を実行してみるわ Transcendence (2014)
Maybe his IP address, but it's too full of holes.[JA] 多分IPアドレスのせい でも あまりにも断片化されている Blackhat (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top