ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supplement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplement-, *supplement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supplement(n) ส่วนเพิ่มเติม, See also: ส่วนเสริม, Syn. addition, increment
supplement(n) ภาคผนวก, See also: บันทึกท้ายเล่ม, Syn. appendix, annex
supplement(n) อาหารเสริม, See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement(n) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม, See also: การเก็บเงินเพิ่ม, Syn. extra charge, surcharge
supplement(n) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement(vt) ผนวก, See also: เสริม, เพิ่มเติม, Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary(adj) ซึ่งช่วยเสริม, See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม, Syn. additional, auxiliary
supplementary(n) ผู้เสริม, See also: สิ่งที่เสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม, สิ่งผนวก, ภาคผนวก, ส่วนเสริม, เพิ่มเติม, มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์, เสริม, ผนวก, เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider, postscript, additon, codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม, ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ. n. ผู้เสริม, ส่งเสริม, ภาคผนวก, มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
supplement(n) ใบแทรก, บทแทรก, ภาคผนวก, บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ, เพิ่มขึ้น, เสิรม, ผนวก
supplementary(adj) ผนวก, ซึ่งเพิ่มขึ้น, ประกอบ, เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบ [TU Subject Heading]
Supplementary statementรายละเอียดประกอบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม Junior (1994)
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน Junior (1994)
With drug and hormone supplements, I'm now seven months to term.จากยาและฮอร์โมนที่ผมทาน ผมท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว Junior (1994)
-And the suggested supplements.- ภาคผนวกด้วยนะคะ Mona Lisa Smile (2003)
- Supplements.- อาหารเสริม The Birdcage (1996)
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก 50 First Dates (2004)
I think we need to discuss the Fabia Cosmetics supplement.ฉันขอเสริมอีกนิดเรื่อง ฟาเบีย คอสเมติค Pilot (2006)
Oh. He's doing the supplement, isn't he?อ๋อ มาถ่ายซ่อมใช่มะ? Pilot (2006)
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์ Pilot (2006)
Fabia's not just talking about canceling... the "Mode" supplement.ฟาเบีย์ไม่พูดถึงยกเลิก หน้าเสริมของโหมด Pilot (2006)
I'm missing the coroner's supplemental for victim 3.ผมยังไม่ได้ภาคผนวกจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรของเหยื่อรายที่ 3 Masterpiece (2008)
Get me that supplemental so i can close the case.เอาภาคผนวกมาให้ผม แล้วผมจะได้ปิดคดี Masterpiece (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplementFarmers often moonlight to supplement their incomes.
supplementHe supplemented his lecture with a booklet.
supplementI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
supplementSupplementary information includes adverbs and things that function as adverbs.
supplementYou had better supplement your diet with vitamins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเสริม(n) supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
เกษียน(n) supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
คำเติม(n) affix, See also: supplementary word, Thai Definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ภาคผนวก(n) appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
มุมประชิด(n) supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน
ประกอบ(v) support, See also: supplement, be added to, be an accessory to, Syn. เสริม, เพิ่มเติม, Example: คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเสริม[āhān soēm] (n, exp) EN: supplementary food
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [ m ]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [ f ] ; ajout [ m ]
ของประกอบ[khøng prakøp] (n) EN: accessory ; supplementary item  FR: accessoire [ m ]
ลำไพ่[lamphai] (n) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work  FR: revenu supplémentaire [ m ] ; revenu complémentaire [ m ]
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [ m ]
มุมประกอบสองมุมฉาก[mum prakøp søng mumchāk] (n, exp) EN: supplementary angles  FR: angles supplémentaires [ mpl ]
ภาคผนวก[phāk phanūak] (n, exp) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex  FR: appendice [ m ] ; addenda [ m inv. ] ; annexe [ f ]
ผนวก[phanūak] (adj) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended  FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[phoēmtoēm] (v) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach  FR: rajouter ; ajouter ; compléter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
supplement
supplement
supplements
supplements
supplemental
supplemental
supplemented
supplementary
supplementary
supplementary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplement
supplement
supplements
supplements
supplemented
supplementary
supplementing

WordNet (3.0)
supplement(n) a quantity added (e.g. to make up for a deficiency), Syn. supplementation
supplement(v) add as a supplement to what seems insufficient
supplement(v) serve as a supplement to
supplementary(adj) added to complete or make up a deficiency, Syn. supplemental
supplementation(n) the act of supplementing, Syn. subjoining, subjunction
accessory(n) a supplementary component that improves capability, Syn. supplement, add-on, appurtenance
addendum(n) textual matter that is added onto a publication; usually at the end, Syn. supplement, postscript
append(v) add to the very end, Syn. supplement, add on, affix

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Supplement

n. [ F. supplément, L. supplementum, fr. supplere to fill up. See Supply, v. t. ] 1. That which supplies a deficiency, or meets a want; a store; a supply. [ Obs. ] Chapman. [ 1913 Webster ]

2. That which fills up, completes, or makes an addition to, something already organized, arranged, or set apart; specifically, a part added to, or issued as a continuation of, a book or paper, to make good its deficiencies or correct its errors. [ 1913 Webster ]

3. (Trig.) The number of degrees which, if added to a specified arc, make it 180°; the quantity by which an arc or an angle falls short of 180 degrees, or an arc falls short of a semicircle. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Appendix. -- Appendix, Supplement. An appendix is that which is appended to something, but is not essential to its completeness; a supplement is that which supplements, or serves to complete or make perfect, that to which it is added. [ 1913 Webster ]

Supplement

v. t. [ imp. & p. p. Supplemented; p. pr. & vb. n. Supplementing. ] To fill up or supply by addition; to add something to. [ 1913 Webster ]

Causes of one kind must be supplemented by bringing to bear upon them a causation of another kind. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Supplementary

{ } a. [ Cf. F. supplémentaire. ] Added to supply what is wanted; additional; being, or serving as, a supplement; as, a supplemental law; a supplementary sheet or volume. [ 1913 Webster ]


Supplemental air (Physiol.), the air which in addition to the residual air remains in the lungs after ordinary expiration, but which, unlike the residual air, can be expelled; reserve air. --
Supplemental bill (Equity), a bill filed in aid of an original bill to supply some deffect in the latter, or to set forth new facts which can not be done by amendment. Burrill. Daniel. --
Supplementary chords (Math.), in an ellipse or hyperbola, any two chords drawn through the extremities of a diameter, and intersecting on the curve.
[ 1913 Webster ]

Variants: Supplemental
Supplementation

n. The act of supplementing. C. Kingsley. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ,   /  ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach #15,401 [Add to Longdo]
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ,  ] supplement #36,051 [Add to Longdo]
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] supplementary angle #226,619 [Add to Longdo]
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ,   /  ] supplemented by; accompanied by; with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhang { m }; Zusatz { m }; Nachtrag { m }; Beilage { f } | Anhänge { pl }; Zusätze { pl }; Nachträge { pl }; Beilagen { pl }supplement | supplements [Add to Longdo]
Ergänzung { f } (zu); Supplement { n } | Ergänzungen { pl }supplement (to) | supplements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] (n, vs, adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P) #531 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
補足[ほそく, hosoku] (n, adj-no, vs) supplement; complement; (P) #3,365 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
別冊(P);別册(oK)[べっさつ, bessatsu] (n) separate volume; extra issue; supplement; additional volume; supplementary volume; (P) #4,113 [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off #5,017 [Add to Longdo]
付録(P);附録[ふろく, furoku] (n) appendix; supplement; annex; (P) #7,032 [Add to Longdo]
補完[ほかん, hokan] (n, vs) complementation; supplementation; completion; (P) #9,095 [Add to Longdo]
補充[ほじゅう, hojuu] (n, adj-no) (1) supplementation; supplement; replenishment; replenishing; replacement; refilling; (vs) (2) to replace; to refill; to replenish; (P) #9,449 [Add to Longdo]
補欠[ほけつ, hoketsu] (n, vs, adj-no) (1) filling a vacancy; supplementation; (2) substitute; deputy; alternate; spare; (P) #11,727 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
補遺[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top