ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellishment

EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellishment-, *embellishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellishment(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
embellishment(n) การทำให้งาม, การประดับ, การแต่งเติม, การเสริมแต่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBELLISHMENT EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellishment (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənt (i1 m b e1 l i sh m @ n t)
embellishments (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənts (i1 m b e1 l i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschönerung { f }; Verzierung { f } | Verschönerungen { pl }embellishment | embellishmentse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n, vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n, vs) literary embellishments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embellishment \Em*bel"lish*ment\, n. [Cf. F. embellissement.]
   1. The act of adorning, or the state of being adorned;
    adornment.
    [1913 Webster]
 
       In the selection of their ground, as well as in the
       embellishment of it.         --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. That which adds beauty or elegance; ornament; decoration;
    as, pictorial embellishments.
    [1913 Webster]
 
       The graces and embellishments of the exterior man.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embellishment
   n 1: elaboration of an interpretation by the use of decorative
      (sometimes fictitious) detail; "the mystery has been
      heightened by many embellishments in subsequent retellings"
      [syn: {embellishment}, {embroidery}]
   2: a superfluous ornament
   3: the act of adding extraneous decorations to something [syn:
     {ornamentation}, {embellishment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top