ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trial

T R AY1 AH0 L   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trial-, *trial*
English-Thai: Longdo Dictionary
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trial[VT] การทดลอง, See also: การทดสอบ
trial balance[N] บัญชีทดลอง
trial and error[N] การลองผิดลองถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
subterrestrial(ซับทะเรส'เทรียล) adj. ใต้พื้นโลก,ใต้ดิน
terrestrial(ทะเรส'เทรียล) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก,งอกบนพื้นดิน,ในทางโลก. n. ผู้อาศัยอยู่บนโลก.

English-Thai: Nontri Dictionary
trial(adj) เป็นการทดลอง,ซ้อม,ทรมาน,พยายาม
trial(n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
terrestrial(adj) เกี่ยวกับโลก,บนพื้นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trial๑. การทดลอง [มีความหมายเหมือนกับ experiment]๒. การทดสอบ [มีความหมายเหมือนกับ test ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial๑. การพิจารณาคดีในศาล๒. การทดลองปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trialการพิจารณาคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial at barการนั่งพิจารณาคดีของศาลครบองค์คณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial base; baseplate; record base; temporary baseแผ่นฐานชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial by ordealการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial by peersการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial caseกล่องเลนส์วัดสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial courtศาลชั้นต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial courtศาลชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trial balanceงบทดลอง [การบัญชี]
Trial practiceระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Trials (Military offenses)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร) [TU Subject Heading]
Trials (Misconduct in office)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life,ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
This kid on trial here.This kid on trial here. 12 Angry Men (1957)
These two boys were brought to trial.เด็กสองคนนี้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดี The Godfather (1972)
And an America's Cup trial.- เเล้วก็เเข่งเรือใบอเมริกาคัพ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trialA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
trialDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!
trialFinding a solution that worked was a process of trial and error.
trialHe decided to put the murder trial first in the evening news.
trialHe had to undergo many trials.
trialHe pleaded self-defense at the trial and went scot-free.
trialHer life has been full of trials.
trialHe succeeded on his second trial.
trialHe took the car on trial.
trialHe took the car on trial but didn't like it so he took it back.
trialHe was subjected to severe trials.
trialI bore this trial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลองผิดลองถูก[V] trial and error, Syn. ลองถูกลองผิด, Example: ด้วยความที่รักและอยู่กับจักรยานมาตลอด เวลาจักรยานมีปัญหาเราก็ฝึกซ่อมเองทำเอง ลองผิดลองถูกเอง, Thai definition: ลองกระทำดู โดยไม่คำนึงว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บก[adj.] (bok) EN: terrestrial   FR: terrestre
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[n. exp.] (kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān) EN: trial by ordeal   
การพิจารณาคดีใหม่[n. exp.] (kān phitjāranā khadī mai) EN: retrial   
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition   FR: essai [m]
การทดลอง[n.] (kān thotløng) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test   FR: expérience [f] ; essai [m] ; test [m] ; expérimentation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIAL    T R AY1 AH0 L
TRIAL    T R AY1 L
TRIALS    T R AY1 AH0 L Z
TRIALS    T R AY1 L Z
TRIAL'S    T R AY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trial    (n) trˈaɪəl (t r ai1 @ l)
trials    (n) trˈaɪəlz (t r ai1 @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试用期[shì yòng qī, ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧ, / ] trial period; probation, #26,739 [Add to Longdo]
患难[huàn nàn, ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ, / ] trials and tribulations, #34,959 [Add to Longdo]
试爆[shì bào, ㄕˋ ㄅㄠˋ, / ] trial explosion; nuclear test [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatzfunktion {f} [math.]trial function [Add to Longdo]
Kraftprobe {f}trial of strength [Add to Longdo]
Probeauftrag {m} | Probeaufträge {pl}trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probelauf {m}trial run; pilot run [Add to Longdo]
Produktmuster {n}trial product sample [Add to Longdo]
Strafverteidiger {m} | Strafverteidiger {pl}trial lawyer | trial lawyers [Add to Longdo]
Verhandlung {f}; Prozess {m}; Strafprozess {m} | fehlerhaft geführter Prozesstrial | mistrial [Add to Longdo]
Versuch {m}; Untersuchung {f}; Erprobung {f} | Versuche {pl}; Untersuchungen {pl}; Erprobungen {pl}trial | trials [Add to Longdo]
Versuchsbohrung {f}trial drilling [Add to Longdo]
Versuchsfahrt {f} | Versuchsfahrten {pl}trial run | trial runs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P) [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware" [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
試験[しけん, shiken] test, trial [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
試用期間[しようきかん, shiyoukikan] trial period [Add to Longdo]
試用版[しようはん, shiyouhan] trial version, trial edition [Add to Longdo]
実験システム[じっけんシステム, jikken shisutemu] trial system, test system, prototype [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
チュートリアル[ちゅーとりある, chu-toriaru] tutrial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trial \Tri"al\, n. [From {Try}.]
   1. The act of trying or testing in any manner. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) Any effort or exertion of strength for the purpose of
      ascertaining what can be done or effected.
      [1913 Webster]
 
         [I] defy thee to the trial of mortal fight.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) The act of testing by experience; proof; test.
      [1913 Webster]
 
         Repeated trials of the issues and events of
         actions.             --Bp. Wilkins.
      [1913 Webster]
    (c) Examination by a test; experiment, as in chemistry,
      metallurgy, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The state of being tried or tempted; exposure to suffering
    that tests strength, patience, faith, or the like;
    affliction or temptation that exercises and proves the
    graces or virtues of men.
    [1913 Webster]
 
       Others had trial of cruel mockings and scourgings.
                          --Heb. xi. 36.
    [1913 Webster]
 
   3. That which tries or afflicts; that which harasses; that
    which tries the character or principles; that which tempts
    to evil; as, his child's conduct was a sore trial.
    [1913 Webster]
 
       Every station is exposed to some trials. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The formal examination of the matter in issue in a
    cause before a competent tribunal; the mode of determining
    a question of fact in a court of law; the examination, in
    legal form, of the facts in issue in a cause pending
    before a competent tribunal, for the purpose of
    determining such issue.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Test; attempt; endeavor; effort; experiment; proof;
     essay. See {Test}, and {Attempt}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trial
   n 1: the act of testing something; "in the experimental trials
      the amount of carbon was measured separately"; "he called
      each flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial},
      {run}]
   2: trying something to find out about it; "a sample for ten days
     free trial"; "a trial of progesterone failed to relieve the
     pain" [syn: {trial}, {trial run}, {test}, {tryout}]
   3: the act of undergoing testing; "he survived the great test of
     battle"; "candidates must compete in a trial of skill" [syn:
     {test}, {trial}]
   4: (law) the determination of a person's innocence or guilt by
     due process of law; "he had a fair trial and the jury found
     him guilty"; "most of these complaints are settled before
     they go to trial"
   5: (sports) a preliminary competition to determine
     qualifications; "the trials for the semifinals began
     yesterday"
   6: an annoying or frustrating or catastrophic event; "his
     mother-in-law's visits were a great trial for him"; "life is
     full of tribulations"; "a visitation of the plague" [syn:
     {trial}, {tribulation}, {visitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top