ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sustenance

S AH1 S T AH0 N AH0 N S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustenance-, *sustenance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sustenance[N] การบำรุงเลี้ยง, See also: การยังชีพ, การค้ำจุน, Syn. nourishment, nutrition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,

English-Thai: Nontri Dictionary
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ Death Has a Shadow (1999)
Look, I brought sustenance. Who's first? Our group is full.ดูสิ ฉันเอาของว่างมาด้วย ใครจะกินก่อน Legally Blonde (2001)
In the same way, we have always exploited the Earth for sustenance.ในทำนองเดียวกัน เราได้ใช้ประโยชน์จากโลกในการยังชีพ An Inconvenient Truth (2006)
Well, we now know conclusively that they have no real need for sustenance.ครับ เราได้ข้อสรุปว่า พวกมัน ไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อยังชีพ Resident Evil: Extinction (2007)
Fear and pain were no longer my sustenance.ความกลัวและความเจ็บปวด เป็นสิ่งที่อยู่ไม่นานนัก The Deaths of Ian Stone (2007)
I don't think about it. It's sustenance, that's all.นายไม่คิดจะหาธาตุเหล็กบำรุงมั่งรึ? Plaisir d'amour (2008)
Not good food, but basic sustenance.ไม่ใช่สารอาหารที่ดี แต่เป็นสารอาหารพื้นฐาน The Beginning in the End (2010)
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย Rango (2011)
We have made the genetic map of this new sustenance available to all.เราได้ทำ cetinants ใช้ได้ทั้งหมด Unknown (2011)
Uh, not for sustenance, no, but maybe for appearances every now and then.อ่า เราดูดซึมอาหารไม่ได้แล้ว แต่บางครั้งก็แกล้งกินเข้าสังคมบ่อยๆ Something to Watch Over Me (2011)
I need sustenance.ข้าต้องการอาหาร Thor (2011)
They think of humans as nothing but sustenance.พวกนั้นคิดว่ามนุษย์ ไม่มีค่าอะไรนอกจากเป็นอาหาร Let's Boot and Rally (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTENANCE    S AH1 S T AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustenance    (n) sˈʌstɪnəns (s uh1 s t i n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhalt {m} | Unterhalte {pl}sustenance | sustenances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustenance \Sus"te*nance\, n. [OF. sustenance, sostenance,
   soustenance: cf. L. sustenentia endurance. See {Sustain}.]
   1. The act of sustaining; support; maintenance; subsistence;
    as, the sustenance of the body; the sustenance of life.
    [1913 Webster]
 
   2. That which supports life; food; victuals; provisions;
    means of living; as, the city has ample sustenance. "A man
    of little sustenance." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For lying is thy sustenance, thy food. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustenance
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   2: the financial means whereby one lives; "each child was
     expected to pay for their keep"; "he applied to the state for
     support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn:
     {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
     butter}, {sustenance}]
   3: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top