Search result for

unrest

(56 entries)
(0.1091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrest-, *unrest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unrest[N] สถานการณ์ที่ไม่สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unrestความไม่สงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unrestความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unrest; restlessness; uneasinessความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My access is unrestricted.ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ Odyssey (2008)
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก WarGames: The Dead Code (2008)
Rising global unrest is causing leaders around the world to criticize the US response to the arrival of the spheres.เกิดจราจลไปทั่วโลก ยังผลให้ผู้นำ ทั่วโลก วิจารณ์ถึงการไร้ความรับผิดชอบของอเมริกันถึงการมาของลูกทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
Hopefully this mass exodus will bring an end to the panic and unrest we've been seeing around the world.พวกเราหวังว่าความวุ่นวาย และความตื่นตระหนก จะจบลงโดยเร็ว จากการตรวจสอบทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก Home (2009)
These powers uncontrolled, unrestricted,พลังนี้ มันควบคุมไม่ได้ จำกัดขอบเขตไม่ได้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Starting now noone moves in this city unrestricted.เริ่มต้นตอนนี้ ห้ามให้ใครเข้ามาในเมือง Law Abiding Citizen (2009)
With unrestrained lunatics.อยู่กับคนบ้าวิกลจริต Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
There's unrest out there, even revolution.มีความไม่สงบเกิดขึ้น เกิดการปฏิวัติ TRON: Legacy (2010)
Given all the unrest, they knew nobody would ever find these people.ทำให้คนที่เหลืออยู่ ไม่มีใครรู้จักใคร ที่ออกกันตามหาคนพวกนี้ พวกเขาเล่าอนาคต ให้พวกนั่นฟัง และถูกกำจัดทิ้ง Better Angels (2010)
Everyone in the family blames him for causing trouble all the time, and for being indulgent and unrestrained.ครอบครัวของฉันบอกว่า เขาชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unrestForeign investors backed off because of regional political unrest.
unrestIt is important to eliminate the social unrest.
unrestRacial problems are often the cause of social unrest.
unrestSocial unrest may come about as a result of the endless rising of prices.
unrestSocial unrest may come about as a result of this long recession.
unrestSome scholars ascribe the settlement of America to social unrest in Western Europe.
unrestThere was political unrest in the air.
unrestUp to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแตก[ADJ] spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai sa-ngop) EN: unrest   
ก่อความไม่สงบ[v. exp.] (kø khwām mai sa-ngop) EN: cause unrest   
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: illimité ; indéfini
ปากเสีย[xp] (pāk sīa) EN: be unrestrained with criticisms and comments   
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿijai) EN: be unrestrained ; be self-indulgent   
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose   FR: libre ; franc

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREST    AH0 N R EH1 S T
UNRESTRAINED    AH2 N R IY0 S T R EY1 N D
UNRESTRICTED    AH2 N R IY0 S T R IH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrest    (n) (uh1 n r e1 s t)
unrestrained    (j) (uh2 n r i s t r ei1 n d)
unrestricted    (j) (uh2 n r i s t r i1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank [Add to Longdo]
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou) [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
職場闘争[しょくばとうそう, shokubatousou] (n) labor unrest; labour unrest [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]
不穏[ふおん, fuon] (adj-na,n) unrest; turbulence; impropriety; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] unrestricted [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unrest \Un*rest"\, n.
   Want of rest or repose; unquietness; sleeplessness;
   uneasiness; disquietude.
   [1913 Webster]
 
      Is this, quoth she, the cause of your unrest!
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Can calm despair and wild unrest
      Be tenants of a single breast?      --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unrest
   n 1: a state of agitation or turbulent change or development;
      "the political ferment produced new leadership"; "social
      unrest" [syn: {agitation}, {ferment}, {fermentation},
      {tempestuousness}, {unrest}]
   2: a feeling of restless agitation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top