ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

line

L AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -line-, *line*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
line(n) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, Syn. product line
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
front-line(n, adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Syn. front line
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence., See also: unruly, willful

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
line(n) การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
line(n) ความสนใจในงานหรือกิจกรรม, See also: สายงาน, อาชีพ, แวดวง
line(n) โครงร่าง, See also: รูปร่าง, Syn. outline
line(n) โคลงบรรทัดหนึ่ง, See also: บาทหนึ่งของโคลง, Syn. a verse of poetry
line(n) จดหมายสั้นๆ, See also: ข้อความ, Syn. short letter
line(n) เชือก, See also: สายไฟ, Syn. rope, cord
line(n) เชื้อสาย, See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล, Syn. family
line(n) แถว, See also: คิว, แนว, Syn. row
line(n) ทางรถไฟ, Syn. railway track
line(vt) ทำให้เป็นรอย, See also: ทำให้มีริ้วรอย, Syn. wrinkle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
line(ไลนฺ) { lined, lining, lines } n. เส้น, สาย, เชือก, เส้นแบ่ง, เส้นระดับ, ลายเส้น, สายโทรเลข, สายโทรศัพท์, เส้นโลหะ, เส้นเขต, เส้นทางคมนาคม, เส้นโน้ตเพลง, เส้นวิ่ง, เส้นทางเดินรถเดินเรือ, สายการบิน, สายเบ็ด, สายเชือก, แถว, แนว, แนวหน้า, วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว, เรียงเป็นเส้นตรง,
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2, 000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
line-up(ไลนฺ'อัพ) n. การเรียงแถว, การจัดแถว
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล, วงศ์, ราชวงศ์, =linage (ดู), Syn. ancestry, descent
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง, ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear
lineament(ลิน'นะเมินทฺ) n. โฉมหน้า, ลักษณะรูปร่าง, ลักษณะเฉพาะ, See also: lineamentation n. ดูineament, Syn. feature
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว, เป็นแนวยาว, ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
lineate(ลิน'นีเอท) adj. เป็นเส้น, เป็นเส้นตามยาว, เป็นลายเส้น, Syn. striped, lineated

English-Thai: Nontri Dictionary
line(n) เส้นตรง, แนว, เส้นทาง, แถว, สายโทรศัพท์, สายโลหิต, บรรทัด, เชือก
line(vt) ตีเส้น, ขีดเส้น, บุ, ตั้งแถว, เรียงแถว
lineage(n) วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย, สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง, ที่สืบเชื้อสาย, ที่สืบสายโลหิต
lineament(n) หน้าตา, เค้าหน้า, โฉมหน้า, รูปร่าง, ส่วน
linear(adj) เป็นเส้นตรง, ตามเส้น, ตามทางยาว, เป็นแนวยาว
lineman(n) ผู้กำกับเส้น
linen(n) ผ้าลินิน
liner(n) เรือยนต์โดยสาร, เครื่องบินโดยสาร, สายการบิน, ผ้าซับใน
airline(n) สายการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
line๑. เส้น๒. เส้นตรง [ มีความหมายเหมือนกับ straight line ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lineสายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line๑. ส่วนรับประกันภัย๒. ประเภทของการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
line agencyหน่วยงานหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line angleแนวบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
line at infinityเส้น ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
line codingการเข้ารหัสสายสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
line conic; conic-envelopeสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
line doublerตัวทวีคูณเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Line (Art)ลายเส้น [TU Subject Heading]
Line Diagramกราฟเส้น [การแพทย์]
Line editorบรรณาธิการรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Line feedป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Line graphกราฟเส้น [คอมพิวเตอร์]
Line of Closureแนวปิดของลิ้นหัวใจ [การแพทย์]
Line of Observationแนวในการตรวจ [การแพทย์]
Line Playอเมริกันฟุตบอล [การแพทย์]
Line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Line Raceแข่งวิ่งแถว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว Night and Fog (1956)
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง 12 Angry Men (1957)
You know, their whole line is just...คุณจะรู้ว่าสายทั้งหมดของพวกเขาเป็นเพียง ... 12 Angry Men (1957)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
He looked down and watched the lines that went down into the dark of the water.เขามองลงไปในน้ำ และดูสายที่ไป ตรงลงไปในความมืดของน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก The Old Man and the Sea (1958)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lineAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
lineAll of the rules must be in line with company policy.
lineAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
lineA luxury liner arrived in harbor.
lineAnxiety lined his face.
lineAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
lineAre you too busy to drop me a line?
lineA ruler helps one to draw a straight line.
lineAs soon as I get to Hokkaido, I'll drop you a line.
lineAs soon as I get to London, I'll drop you a line.
lineA strict father makes his children toe the line by thorough training.
lineAt the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายเส้น(n) lined pattern, See also: lined design, lined figure, Example: การ์ตูนฝรั่งเศสไม่ค่อยมีตัวหนังสือ ใช้ลายเส้นบอกเรื่องในตัวเองเสร็จสรรพ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่วาดแต่เส้นกรอบโครงด้านนอก
ธงกำกับเส้น(n) linesman's flag
ผู้กำกับเส้น(n) linesman
เส้น(n) line, Syn. สาย, แถว, แนว, Example: ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์ปากกาแสงใช้สำหรับเขียนเส้นบนจอโทรทัศน์เป็นภาพต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่มีความยาว แต่ไม่มีความกว้างและความหนา
สายงาน(n) field, See also: line, Example: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: สาย, Thai Definition: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
บุ(v) line, See also: pad, Syn. รอง, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai Definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
แถวหน้ากระดาน(n) line of troops, See also: line formation, Example: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ
ริ้ว(n) strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count Unit: ริ้ว, Thai Definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
เรียงแถว(v) line up, See also: queue up, stand in a line, fall into line, file, Syn. เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว, Example: เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ
ลายมือ(n) lines on the palm of the hand, Syn. เส้นลายมือ, Ant. ลายเท้า, Example: ในการดูลายมือจะมีเส้นหนึ่งที่หมายถึงการศึกษา, Thai Definition: รอยเส้นที่ฝ่ามือและนิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[adrīnālin] (n) EN: adrenalin  FR: adrénaline [ f ]
บรรทัด[banthat] (n) EN: line of writing ; straight line ; line  FR: ligne d'écriture [ f ] ; ligne droite [ f ]
บาท[bāt] (n) EN: line of verse ; canto ; stanza  FR: strophe [ f ] ; couplet [ m ]
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบนซิน[bensin] (n) EN: gasoline ; petrol ; benzine  FR: essence [ f ]
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: incline ; lean  FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[bīeng pai thāng khwā] (v, exp) EN: incline to the right ; lean to the right  FR: pencher à droite
บุตรหลาน[butlān] (n) EN: descendant ; lineage
ฉบัง[chabang] (n) EN: verse (with 16 syllables per line)  FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [ mpl ]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [ f ] ; brouillon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LINE L AY1 N
LINEN L IH1 N AH0 N
LINED L AY1 N D
LINES L AY1 N Z
LINER L AY1 N ER0
LINEAR L IH1 N IY0 ER0
LINENS L IH1 N AH0 N Z
LINERS L AY1 N ER0 Z
LINE'S L AY1 N Z
LINEAL L IH1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
line (v) lˈaɪn (l ai1 n)
lined (v) lˈaɪnd (l ai1 n d)
linen (n) lˈɪnɪn (l i1 n i n)
liner (n) lˈaɪnər (l ai1 n @ r)
lines (v) lˈaɪnz (l ai1 n z)
lineal (j) lˈɪnɪəʳl (l i1 n i@ l)
linear (j) lˈɪnɪəʳr (l i1 n i@ r)
liners (n) lˈaɪnəz (l ai1 n @ z)
line-up (n) lˈaɪn-ʌp (l ai1 n - uh p)
lineage (n) lˈɪnɪɪʤ (l i1 n i i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线路[xiàn lù, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] line; circuit; wire; railway track #3,407 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] line; trace; mark; decoration; decorated with #4,280 [Add to Longdo]
视线[shì xiàn, ㄕˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] line of sight #6,942 [Add to Longdo]
线性[xiàn xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] linear; linearity #12,886 [Add to Longdo]
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction #17,407 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] lines on a trigram #29,268 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] lined #32,720 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] lines for a sail; wind round #39,830 [Add to Longdo]
线段[xiàn duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 线 / ] line segment #44,014 [Add to Longdo]
割线[gē xiàn, ㄍㄜ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] line interval; secant #63,723 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lineal(n) |das, pl. Lineale| ไม้บรรทัด
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argumentation { f }line of reasoning; argumentation [Add to Longdo]
Autokolonne { f }line of cars [Add to Longdo]
Autoschlange { f }line of cars [Add to Longdo]
Bandfertigung { f }line production [Add to Longdo]
Großserienfertigung { f }line production [Add to Longdo]
Leitung { f } | abgehende Leitungline | outgoing line [Add to Longdo]
Lineal { n }; Zeichenmaßstab { m }ruler [Add to Longdo]
Lineal { n }; Abrichtlineal { n }straightedge [Add to Longdo]
Linearisierung { f }linearization; linearizing action [Add to Longdo]
Linearbeschleuniger { m } [ phys. ]linear accelerator; linac [Add to Longdo]
Linearführung { f }linear guiding [Add to Longdo]
Linearität { f }linearity [Add to Longdo]
Linearkombination { f } [ math. ]linear combination [Add to Longdo]
Linear-Positioniersystem { n }linear positioning system [Add to Longdo]
Linie { f }; Strich { m }; Strecke { f } | Linien { pl }; Zeilen { pl } | gestrichelte Linie { f } | punktierte Linie { f }line | lines | dotted line; broken line; dashed line | broken line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
ガイドライン[gaidorain] (n) guideline #158 [Add to Longdo]
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen #186 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) family name; lineage; birth; (P) #225 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) #455 [Add to Longdo]
路線[ろせん, rosen] (n) route; line; alignment; (P) #517 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定規[じょうぎ, jougi] Lineal, Norm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shaft \Shaft\, n. [OE. shaft, schaft, AS. sceaft; akin to D.
   schacht, OHG. scaft, G. schaft, Dan. & Sw. skaft handle,
   haft, Icel. skapt, and probably to L. scapus, Gr. ????, ????,
   a staff. Probably originally, a shaven or smoothed rod. Cf.
   {Scape}, {Scepter}, {Shave}.]
   1. The slender, smooth stem of an arrow; hence, an arrow.
    [1913 Webster]
 
       His sleep, his meat, his drink, is him bereft,
       That lean he wax, and dry as is a shaft. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A shaft hath three principal parts, the stele
       [stale], the feathers, and the head. --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. The long handle of a spear or similar weapon; hence, the
    weapon itself; (Fig.) anything regarded as a shaft to be
    thrown or darted; as, shafts of light.
    [1913 Webster]
 
       And the thunder,
       Winged with red lightning and impetuous rage,
       Perhaps hath spent his shafts.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some kinds of literary pursuits . . . have been
       attacked with all the shafts of ridicule. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles in some degree the stem or handle of
    an arrow or a spear; a long, slender part, especially when
    cylindrical. Specifically: (a) (Bot.) The trunk, stem, or
    stalk of a plant.
    (b) (Zool.) The stem or midrib of a feather. See Illust.
      of {Feather}.
    (c) The pole, or tongue, of a vehicle; also, a thill.
    (d) The part of a candlestick which supports its branches.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt make a candlestick of pure gold . . .
         his shaft, and his branches, his bowls, his
         knops, and his flowers, shall be of the same.
                          --Ex. xxv. 31.
      [1913 Webster]
    (e) The handle or helve of certain tools, instruments,
      etc., as a hammer, a whip, etc.
    (f) A pole, especially a Maypole. [Obs.] --Stow.
    (g) (Arch.) The body of a column; the cylindrical pillar
      between the capital and base (see Illust. of
      {Column}). Also, the part of a chimney above the roof.
      Also, the spire of a steeple. [Obs. or R.] --Gwilt.
    (h) A column, an obelisk, or other spire-shaped or
      columnar monument.
      [1913 Webster]
 
         Bid time and nature gently spare
         The shaft we raise to thee.    --Emerson.
      [1913 Webster]
    (i) (Weaving) A rod at the end of a heddle.
    (j) (Mach.) A solid or hollow cylinder or bar, having one
      or more journals on which it rests and revolves, and
      intended to carry one or more wheels or other
      revolving parts and to transmit power or motion; as,
      the shaft of a steam engine. See Illust. of
      {Countershaft}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A humming bird ({Thaumastura cora}) having two of
    the tail feathers next to the middle ones very long in the
    male; -- called also {cora humming bird}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. G. schacht.] (Mining) A well-like excavation in the
    earth, perpendicular or nearly so, made for reaching and
    raising ore, for raising water, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. A long passage for the admission or outlet of air; an air
    shaft.
    [1913 Webster]
 
   7. The chamber of a blast furnace.
    [1913 Webster]
 
   {Line shaft} (Mach.), a main shaft of considerable length, in
    a shop or factory, usually bearing a number of pulleys by
    which machines are driven, commonly by means of
    countershafts; -- called also {line}, or {main line}.
 
   {Shaft alley} (Naut.), a passage extending from the engine
    room to the stern, and containing the propeller shaft.
 
   {Shaft furnace} (Metal.), a furnace, in the form of a
    chimney, which is charged at the top and tapped at the
    bottom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\, n. [OE. line, AS. l[imac]ne cable, hawser, prob.
   from L. linea a linen thread, string, line, fr. linum flax,
   thread, linen, cable; but the English word was influenced by
   F. ligne line, from the same L. word linea. See {Linen}.]
   1. A linen thread or string; a slender, strong cord; also, a
    cord of any thickness; a rope; a hawser; as, a fishing
    line; a line for snaring birds; a clothesline; a towline.
    [1913 Webster]
 
       Who so layeth lines for to latch fowls. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. A more or less threadlike mark of pen, pencil, or graver;
    any long mark; as, a chalk line.
    [1913 Webster]
 
   3. The course followed by anything in motion; hence, a road
    or route; as, the arrow descended in a curved line; the
    place is remote from lines of travel.
    [1913 Webster]
 
   4. Direction; as, the line of sight or vision.
    [1913 Webster]
 
   5. A row of letters, words, etc., written or printed; esp., a
    row of words extending across a page or column.
    [1913 Webster]
 
   6. A short letter; a note; as, a line from a friend.
    [1913 Webster]
 
   7. (Poet.) A verse, or the words which form a certain number
    of feet, according to the measure.
    [1913 Webster]
 
       In the preceding line Ulysses speaks of Nausicaa.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
   8. Course of conduct, thought, occupation, or policy; method
    of argument; department of industry, trade, or
    intellectual activity.
    [1913 Webster]
 
       He is uncommonly powerful in his own line, but it is
       not the line of a first-rate man.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) That which has length, but not breadth or
    thickness.
    [1913 Webster]
 
   10. The exterior limit of a figure, plat, or territory;
     boundary; contour; outline.
     [1913 Webster]
 
        Eden stretched her line
        From Auran eastward to the royal towers
        Of great Seleucia.          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   11. A threadlike crease marking the face or the hand; hence,
     characteristic mark.
     [1913 Webster]
 
        Though on his brow were graven lines austere.
                          --Byron.
     [1913 Webster]
 
        He tipples palmistry, and dines
        On all her fortune-telling lines.  --Cleveland.
     [1913 Webster]
 
   12. Lineament; feature; figure. "The lines of my boy's face."
     --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. A straight row; a continued series or rank; as, a line of
     houses, or of soldiers; a line of barriers.
     [1913 Webster]
 
        Unite thy forces and attack their lines. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. A series or succession of ancestors or descendants of a
     given person; a family or race; as, the ascending or
     descending line; the line of descent; the male line; a
     line of kings.
     [1913 Webster]
 
        Of his lineage am I, and his offspring
        By very line, as of the stock real. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   15. A connected series of public conveyances, and hence, an
     established arrangement for forwarding merchandise, etc.;
     as, a line of stages; an express line.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geog.)
     (a) A circle of latitude or of longitude, as represented
       on a map.
     (b) The equator; -- usually called the line, or
       equinoctial line; as, to cross the line.
       [1913 Webster]
 
   17. A long tape, or a narrow ribbon of steel, etc., marked
     with subdivisions, as feet and inches, for measuring; a
     tapeline.
     [1913 Webster]
 
   18. (Script.)
     (a) A measuring line or cord.
       [1913 Webster]
 
          He marketh it out with a line.  --Is. xliv.
                          13.
     (b) That which was measured by a line, as a field or any
       piece of land set apart; hence, allotted place of
       abode.
       [1913 Webster]
 
          The lines are fallen unto me in pleasant
          places; yea, I have a goodly heritage. --Ps.
                          xvi. 6.
     (c) Instruction; doctrine.
       [1913 Webster]
 
          Their line is gone out through all the earth.
                          --Ps. xix. 4.
       [1913 Webster]
 
   19. (Mach.) The proper relative position or adjustment of
     parts, not as to design or proportion, but with reference
     to smooth working; as, the engine is in line or out of
     line.
     [1913 Webster]
 
   20. The track and roadbed of a railway; railroad.
     [1913 Webster]
 
   21. (Mil.)
     (a) A row of men who are abreast of one another, whether
       side by side or some distance apart; -- opposed to
       {column}.
     (b) The regular infantry of an army, as distinguished
       from militia, guards, volunteer corps, cavalry,
       artillery, etc.
       [1913 Webster]
 
   22. (Fort.)
     (a) A trench or rampart.
     (b) pl. Dispositions made to cover extended positions,
       and presenting a front in but one direction to an
       enemy.
       [1913 Webster]
 
   23. pl. (Shipbuilding) Form of a vessel as shown by the
     outlines of vertical, horizontal, and oblique sections.
     [1913 Webster]
 
   24. (Mus.) One of the straight horizontal and parallel
     prolonged strokes on and between which the notes are
     placed.
     [1913 Webster]
 
   25. (Stock Exchange) A number of shares taken by a jobber.
     [1913 Webster]
 
   26. (Trade) A series of various qualities and values of the
     same general class of articles; as, a full line of
     hosiery; a line of merinos, etc. --McElrath.
     [1913 Webster]
 
   27. The wire connecting one telegraphic station with another,
     or the whole of a system of telegraph wires under one
     management and name.
     [1913 Webster]
 
   28. pl. The reins with which a horse is guided by his driver.
     [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   29. A measure of length; one twelfth of an inch.
     [1913 Webster]
 
   {Hard lines}, hard lot. --C. Kingsley. [See Def. 18.]
 
   {Line breeding} (Stockbreeding), breeding by a certain family
    line of descent, especially in the selection of the dam or
    mother.
 
   {Line conch} (Zool.), a spiral marine shell ({Fasciolaria
    distans}), of Florida and the West Indies. It is marked by
    narrow, dark, revolving lines.
 
   {Line engraving}.
     (a) Engraving in which the effects are produced by lines
       of different width and closeness, cut with the burin
       upon copper or similar material; also, a plate so
       engraved.
     (b) A picture produced by printing from such an
       engraving.
 
   {Line of battle}.
     (a) (Mil. Tactics) The position of troops drawn up in
       their usual order without any determined maneuver.
     (b) (Naval) The line or arrangement formed by vessels of
       war in an engagement.
 
   {Line of battle ship}. See {Ship of the line}, below.
 
   {Line of beauty} (Fine Arts),an abstract line supposed to be
    beautiful in itself and absolutely; -- differently
    represented by different authors, often as a kind of
    elongated S (like the one drawn by Hogarth).
 
   {Line of centers}. (Mach.)
     (a) A line joining two centers, or fulcra, as of wheels
       or levers.
     (b) A line which determines a dead center. See {Dead
       center}, under {Dead}.
 
   {Line of dip} (Geol.), a line in the plane of a stratum, or
    part of a stratum, perpendicular to its intersection with
    a horizontal plane; the line of greatest inclination of a
    stratum to the horizon.
 
   {Line of fire} (Mil.), the direction of fire.
 
   {Line of force} (Physics), any line in a space in which
    forces are acting, so drawn that at every point of the
    line its tangent is the direction of the resultant of all
    the forces. It cuts at right angles every equipotential
    surface which it meets. Specifically (Magnetism), a line
    in proximity to a magnet so drawn that any point in it is
    tangential with the direction of a short compass needle
    held at that point. --Faraday.
 
   {Line of life} (Palmistry), a line on the inside of the hand,
    curving about the base of the thumb, supposed to indicate,
    by its form or position, the length of a person's life.
 
   {Line of lines}. See {Gunter's line}.
 
   {Line of march}. (Mil.)
     (a) Arrangement of troops for marching.
     (b) Course or direction taken by an army or body of
       troops in marching.
 
   {Line of operations}, that portion of a theater of war which
    an army passes over in attaining its object. --H. W.
    Halleck.
 
   {Line of sight} (Firearms), the line which passes through the
    front and rear sight, at any elevation, when they are
    sighted at an object.
 
   {Line tub} (Naut.), a tub in which the line carried by a
    whaleboat is coiled.
 
   {Mason and Dixon's line}, {Mason-Dixon line}, the boundary
    line between Pennsylvania and Maryland, as run before the
    Revolution (1764-1767) by two English astronomers named
    Charles Mason and Jeremiah Dixon. In an extended sense,
    the line between the free and the slave States; as, below
    the Mason-Dixon line, i.e. in the South.
 
   {On the line},
     (a) on a level with the eye of the spectator; -- said of
       a picture, as hung in an exhibition of pictures.
     (b) at risk (dependent upon success) in a contest or
       enterprise; as, the survival of the company is on the
       line in this project.
 
   {Right line}, a straight line; the shortest line that can be
    drawn between two points.
 
   {Ship of the line}, formerly, a ship of war large enough to
    have a place in the line of battle; a vessel superior to a
    frigate; usually, a seventy-four, or three-decker; --
    called also {line of battle ship} or {battleship}.
    --Totten.
 
   {To cross the line}, to cross the equator, as a vessel at
    sea.
 
   {To give a person line}, to allow him more or less liberty
    until it is convenient to stop or check him, like a hooked
    fish that swims away with the line.
 
   {Water line} (Shipbuilding), the outline of a horizontal
    section of a vessel, as when floating in the water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\ (l[imac]n), n. [OE. lin. See {Linen}.]
   1. Flax; linen. [Obs.] "Garments made of line." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The longer and finer fiber of flax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\, v. t. [imp. & p. p. {Lined} (l[imac]nd); p. pr. &
   vb. n. {Lining}.] [See {Line} flax.]
   1. To cover the inner surface of; as, to line a cloak with
    silk or fur; to line a box with paper or tin.
    [1913 Webster]
 
       The inside lined with rich carnation silk. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To put something in the inside of; to fill; to supply, as
    a purse with money.
    [1913 Webster]
 
       The charge amounteth very high for any one man's
       purse, except lined beyond ordinary, to reach unto.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
       Till coffee has her stomach lined.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To place persons or things along the side of for security
    or defense; to strengthen by adding anything; to fortify;
    as, to line works with soldiers.
    [1913 Webster]
 
       Line and new repair our towns of war
       With men of courage and with means defendant.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To impregnate; -- applied to brute animals. --Creech.
    [1913 Webster]
 
   {Lined gold}, gold foil having a lining of another metal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\ (l[imac]n), v. t.
   1. To mark with a line or lines; to cover with lines; as, to
    line a copy book.
    [1913 Webster]
 
       He had a healthy color in his cheeks, and his face,
       though lined, bore few traces of anxiety. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent by lines; to delineate; to portray. [R.]
    "Pictures fairest lined." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To read or repeat line by line; as, to line out a hymn.
    [1913 Webster]
 
       This custom of reading or lining, or, as it was
       frequently called "deaconing" the hymn or psalm in
       the churches, was brought about partly from
       necessity.              --N. D. Gould.
    [1913 Webster]
 
   4. To form into a line; to align; as, to line troops.
    [1913 Webster]
 
   {To line bees}, to track wild bees to their nest by following
    their line of flight.
 
   {To line up} (Mach.), to put in alignment; to put in correct
    adjustment for smooth running. See 3d {Line}, 19.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 line
   n 1: a formation of people or things one beside another; "the
      line of soldiers advanced with their bayonets fixed"; "they
      were arrayed in line of battle"; "the cast stood in line
      for the curtain call"
   2: a mark that is long relative to its width; "He drew a line on
     the chart"
   3: a formation of people or things one behind another; "the line
     stretched clear around the corner"; "you must wait in a long
     line at the checkout counter"
   4: a length (straight or curved) without breadth or thickness;
     the trace of a moving point
   5: text consisting of a row of words written across a page or
     computer screen; "the letter consisted of three short lines";
     "there are six lines in every stanza"
   6: a single frequency (or very narrow band) of radiation in a
     spectrum
   7: a fortified position (especially one marking the most forward
     position of troops); "they attacked the enemy's line"
   8: a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or
     falsehood; the methodical process of logical reasoning; "I
     can't follow your line of reasoning" [syn: {argumentation},
     {logical argument}, {argument}, {line of reasoning}, {line}]
   9: a conductor for transmitting electrical or optical signals or
     electric power [syn: {cable}, {line}, {transmission line}]
   10: a connected series of events or actions or developments;
     "the government took a firm course"; "historians can only
     point out those lines for which evidence is available" [syn:
     {course}, {line}]
   11: a spatial location defined by a real or imaginary
     unidimensional extent
   12: a slight depression in the smoothness of a surface; "his
     face has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles"
     [syn: {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam},
     {line}]
   13: a pipe used to transport liquids or gases; "a pipeline runs
     from the wells to the seaport" [syn: {pipeline}, {line}]
   14: the road consisting of railroad track and roadbed [syn:
     {line}, {railway line}, {rail line}]
   15: a telephone connection [syn: {telephone line}, {phone line},
     {telephone circuit}, {subscriber line}, {line}]
   16: acting in conformity; "in line with"; "he got out of line";
     "toe the line"
   17: the descendants of one individual; "his entire lineage has
     been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
     {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
     {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   18: something (as a cord or rope) that is long and thin and
     flexible; "a washing line"
   19: the principal activity in your life that you do to earn
     money; "he's not in my line of business" [syn: {occupation},
     {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   20: in games or sports; a mark indicating positions or bounds of
     the playing area
   21: (often plural) a means of communication or access; "it must
     go through official channels"; "lines of communication were
     set up between the two firms" [syn: {channel},
     {communication channel}, {line}]
   22: a particular kind of product or merchandise; "a nice line of
     shoes" [syn: {line}, {product line}, {line of products},
     {line of merchandise}, {business line}, {line of business}]
   23: a commercial organization serving as a common carrier
   24: space for one line of print (one column wide and 1/14 inch
     deep) used to measure advertising [syn: {agate line},
     {line}]
   25: the maximum credit that a customer is allowed [syn: {credit
     line}, {line of credit}, {bank line}, {line}, {personal
     credit line}, {personal line of credit}]
   26: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
     was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
     {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   27: persuasive but insincere talk that is usually intended to
     deceive or impress; "`let me show you my etchings' is a
     rather worn line"; "he has a smooth line but I didn't fall
     for it"; "that salesman must have practiced his fast line of
     talk"
   28: a short personal letter; "drop me a line when you get there"
     [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   29: a conceptual separation or distinction; "there is a narrow
     line between sanity and insanity" [syn: {line}, {dividing
     line}, {demarcation}, {contrast}]
   30: mechanical system in a factory whereby an article is
     conveyed through sites at which successive operations are
     performed on it [syn: {production line}, {assembly line},
     {line}]
   v 1: be in line with; form a line along; "trees line the
      riverbank" [syn: {line}, {run along}]
   2: cover the interior of; "line the gloves"; "line a chimney"
   3: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the
     outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw},
     {line}, {describe}, {delineate}]
   4: mark with lines; "sorrow had lined his face"
   5: fill plentifully; "line one's pockets"
   6: reinforce with fabric; "lined books are more enduring"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top