ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corroboration

K ER0 AO2 B ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corroboration-, *corroboration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corroboration(n) การยืนยัน, See also: การทำให้แน่ชัด, Syn. confirmation, affirmation, assurance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน, การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation, proof

English-Thai: Nontri Dictionary
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน, การทำให้แน่ใจ, การยืนยัน, การยืนกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน Trust Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[kān hā phayān lakthān sanapsanun] (n, exp) EN: corroboration
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORROBORATION K ER0 AO2 B ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corroboration (n) kˈərˌɒbərˈɛɪʃən (k @1 r o2 b @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestätigung { f } | Bestätigungen { pl }corroboration | corroborations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence [Add to Longdo]
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n, vs) supporting evidence; corroboration [Add to Longdo]
明証[めいしょう, meishou] (n, vs) proof; evidence; corroboration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corroboration \Cor*rob`o*ra"tion\ (k?r-r?b`?-r?"sh?n), n. [Cf.
   F. corroboration.]
   1. The act of corroborating, strengthening, or confirming;
    addition of strength; confirmation; as, the corroboration
    of an argument, or of information.
    [1913 Webster]
 
   2. That which corroborates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corroboration
   n 1: confirmation that some fact or statement is true through
      the use of documentary evidence [syn: {documentation},
      {certification}, {corroboration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top