ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corroboration

K ER0 AO2 B ER0 EY1 SH AH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corroboration-, *corroboration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corroboration[N] การยืนยัน, See also: การทำให้แน่ชัด, Syn. confirmation, affirmation, assurance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof

English-Thai: Nontri Dictionary
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน Trust Me (2009)
Look, they don't even have any corroboration.ฟังนะ พวกเขายังไม่มี การยืนยันอีกด้วย 137 Sekunden (2009)
It is clear that you don't want my counsel, only my corroboration.เห็นได้ชัดเจนว่านายไม่สนใจฟัง จะให้ฉันเออออลูกเดียว The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (kān hā phayān lakthān sanapsanun) EN: corroboration   
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORROBORATION    K ER0 AO2 B ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corroboration    (n) kˈərˌɒbərˈɛɪʃən (k @1 r o2 b @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestätigung {f} | Bestätigungen {pl}corroboration | corroborations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence [Add to Longdo]
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n,vs) supporting evidence; corroboration [Add to Longdo]
明証[めいしょう, meishou] (n,vs) proof; evidence; corroboration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corroboration \Cor*rob`o*ra"tion\ (k?r-r?b`?-r?"sh?n), n. [Cf.
   F. corroboration.]
   1. The act of corroborating, strengthening, or confirming;
    addition of strength; confirmation; as, the corroboration
    of an argument, or of information.
    [1913 Webster]
 
   2. That which corroborates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corroboration
   n 1: confirmation that some fact or statement is true through
      the use of documentary evidence [syn: {documentation},
      {certification}, {corroboration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top