ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเจริญเติบโต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเจริญเติบโต-, *การเจริญเติบโต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญเติบโต(n) progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
การเจริญเติบโต(n) growth, Syn. การเติบโต, Example: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต, Thai Definition: การโตขึ้นทางร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central nervous system vascular malformationsการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Fetal developmentการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Fetal growth retardationการเจริญเติบโตล่าช้าของทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช) [TU Subject Heading]
Growth disordersการเจริญเติบโตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Maxillofacial developmentการเจริญเติบโตของขากรรไกรและใบหน้า [TU Subject Heading]
Aberrant Growthการเจริญเติบโตผิดปกติ [การแพทย์]
Bone Developmentการเจริญเติบโตของกระดูก [การแพทย์]
Development, Subsequentการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแฝด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี! Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย The Corporation (2003)
Not talk about B G H again anywhere.ไม่พูดเรื่องฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวที่ไหนอีก The Corporation (2003)
The growth depends on the rate of mitosis versus apoptosis--การเจริญเติบโตขั้นอยู่กับไมโตซิส Saw III (2006)
What I lack is growth hormone.แต่ฉันขาด โกร์ธฮอร์โมน (โกร์ธฮอร์โมน=ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต) Heavenly Forest (2006)
I did an MRI and... Of course you did.เธอมีการเจริญเติบโตทุกที่ Alone (2007)
She's got tumors?การเจริญเติบโตเป็นแบบEosinophilic granulomas Alone (2007)
Now you're growing, and growth causes pain.ตอนนี้คุณกำลังเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตทำให้เกิดอาการปวด Sex Trek: Charly XXX (2007)
Economic growth in developing nations.การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในประเทศกำลังพัฒนา The Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญเติบโต[kān jaroēn-toēptō] (n) EN: growth ; progress  FR: croissance [ f ]
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ[kān jaroēn-toēptō thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic growth  FR: croissance économique [ f ]
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable growth  FR: croissance soutenable.[ [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
development(n) การเจริญเติบโต, See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, Syn. advancement, growth, progress
geotropism(n) การเจริญเติบโตของพืชที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก (ทางพฤษศาสตร์)
growth(n) การเจริญเติบโต, See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
heliotropism(n) การเจริญเติบโตของพืชโดยหันเข้าหาหรือหันหนีแสงอาทิตย์
maturation(n) การเจริญเติบโตเต็มที่, See also: การเติบโตเต็มที่, การโตเต็มวัย, การสุกงอม, การแก่จัด, Syn. ripening, fruition, completion
matureness(n) การเจริญเติบโตเต็มที่
maturity(n) การเจริญเติบโตเต็มที่, See also: การโตเต็มวัย, Syn. development, adulthood, readiness
overgrowth(n) การเจริญเติบโตมากเกินไป, See also: การโตเกินไป, ความใหญ่มากไป, Syn. abundance, excess, growth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
boom(บูม) { boomed, booming, booms } n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว, การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย, ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi., vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว, ยกยอ, สนับสนุน
coadunate(โคแอจ'จะเนท) adj. รวมกันโดยการเจริญเติบโตเป็นร่างเดียวกัน, See also: coadunation n.
concrescence(คอนเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตร่วมกัน, การเกิดร่วมกัน
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
seed(vt) เอาเมล็ดออก, หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
成長[せいちょう, seichou] TH: การเจริญเติบโต
生立ち[おいたち, oitachi] TH: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)

German-Thai: Longdo Dictionary
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top