Search result for

fermentation

(37 entries)
(0.2694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fermentation-, *fermentation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Fermentation การหมัก
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
fermentationกระบวนการหมัก, กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fermentation Assimmilationความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล [การแพทย์]
Fermentation Brothการกรองของเหลวจากการหมัก [การแพทย์]
Fermentation Flaskขวดสำหรับทำเฟอเม้นเทชั่น [การแพทย์]
Fermentation Testการทดสอบโดยการหมัก [การแพทย์]
Fermentation, Acetic Acidการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wine fermentation tanks.หมักงั้นเหรอ Daybreakers (2009)
Fermentation.- มันไม่อันตรายใช่มั้ย? Daybreakers (2009)
The fermentation room conditions are beyond words.สภาพห้องหมักนี่สุดจะบรรยาย Bread, Love and Dreams (2010)
- with the fermentation process. - Could be, could be.ผ่านกระบวนการหมัก อาจใช่ น่าจะ Thanksgiving (2011)
I know about fermentation.ผมรู้เรื่องการหมัก Pilot (2012)
Fermentation.ชีวเคมี League of Assassins (2013)
Yes, yes. Fermentation.ใช่ ใช่ จากการหมัก No One (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหมัก[n.] (kān mak) FR: fermentation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERMENTATION    F ER2 M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fermentation    (n) (f @@2 m e n t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulgas {n}fermentation gas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アルコール発酵[アルコールはっこう, aruko-ru hakkou] (n) alcohol fermentation [Add to Longdo]
メタン発酵[メタンはっこう, metan hakkou] (n) methane fermentation [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
吟醸酒[ぎんじょうしゅ, ginjoushu] (n) type of sake brewed by low temperature fermentation from white rice milled to 60% [Add to Longdo]
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
酒石[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) tartar (as formed during the fermentation of wine, etc.) [Add to Longdo]
静置[せいち, seichi] (n) (1) standing; (vs) (2) to stand; to leave (e.g. for curd to form, fermentation to occur, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fermentation \Fer`men*ta"tion\ (f[~e]r`m[e^]n*t[=a]"sh[u^]n), n.
   [Cf. F. fermentation.]
   1. The process of undergoing an effervescent change, as by
    the action of yeast; in a wider sense (Physiol. Chem.),
    the transformation of an organic substance into new
    compounds by the action of a {ferment[1]}, whether in the
    form of living organisms or enzymes. It differs in kind
    according to the nature of the ferment which causes it.
 
   Note: In industrial microbiology fermentation usually refers
      to the production of chemical substances by use of
      microorganisms.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A state of agitation or excitement, as of the intellect or
    the feelings.
    [1913 Webster]
 
       It puts the soul to fermentation and activity.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       A univesal fermentation of human thought and faith.
                          --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {Acetous fermentation} or {Acetic fermentation}, a form of
    oxidation in which alcohol is converted into vinegar or
    acetic acid by the agency of a specific fungus ({Mycoderma
    aceti}) or series of enzymes. The process involves two
    distinct reactions, in which the oxygen of the air is
    essential. An intermediate product, acetaldehyde, is
    formed in the first process. 1. C2H6O + O [rarr] H2O +
    C2H4O
 
   Note: Alcohol. Water. Acetaldehyde. 2. C2H4O + O [rarr]
      C2H4O2
 
   Note: Acetaldehyde. Acetic acid.
 
   {Alcoholic fermentation}, the fermentation which saccharine
    bodies undergo when brought in contact with the yeast
    plant or Torula. The sugar is converted, either directly
    or indirectly, into alcohol and carbonic acid, the rate of
    action being dependent on the rapidity with which the
    Torul[ae] develop.
 
   {Ammoniacal fermentation}, the conversion of the urea of the
    urine into ammonium carbonate, through the growth of the
    special urea ferment. CON2H4 + 2H2O = (NH4)2CO3
 
   Note: Urea. Water. Ammonium carbonate.
      [1913 Webster]
 
   Note: Whenever urine is exposed to the air in open vessels
      for several days it undergoes this alkaline
      fermentation.
 
   {Butyric fermentation}, the decomposition of various forms of
    organic matter, through the agency of a peculiar
    worm-shaped vibrio, with formation of more or less butyric
    acid. It is one of the many forms of fermentation that
    collectively constitute putrefaction. See {Lactic
    fermentation}.
 
   {enzymatic fermentation} or {Fermentation by an unorganized
   ferment}. Fermentations of this class are purely chemical
    reactions, in which the enzyme acts as a simple catalytic
    agent. Of this nature are the decomposition or inversion
    of cane sugar into levulose and dextrose by boiling with
    dilute acids, the conversion of starch into dextrin and
    sugar by similar treatment, the conversion of starch into
    like products by the action of diastase of malt or ptyalin
    of saliva, the conversion of albuminous food into peptones
    and other like products by the action of
    pepsin-hydrochloric acid of the gastric juice or by the
    ferment of the pancreatic juice.
 
   {Fermentation theory of disease} (Biol. & Med.), the theory
    that most if not all, infectious or zymotic disease are
    caused by the introduction into the organism of the living
    germs of ferments, or ferments already developed
    (organized ferments), by which processes of fermentation
    are set up injurious to health. See {Germ theory}.
 
   {Glycerin fermentation}, the fermentation which occurs on
    mixing a dilute solution of glycerin with a peculiar
    species of schizomycetes and some carbonate of lime, and
    other matter favorable to the growth of the plant, the
    glycerin being changed into butyric acid, caproic acid,
    butyl, and ethyl alcohol. With another form of bacterium
    ({Bacillus subtilis}) ethyl alcohol and butyric acid are
    mainly formed.
 
   {Lactic fermentation}, the transformation of milk sugar or
    other saccharine body into lactic acid, as in the souring
    of milk, through the agency of a special bacterium
    ({Bacterium lactis} of Lister). In this change the milk
    sugar, before assuming the form of lactic acid, presumably
    passes through the stage of glucose. C12H22O11.H2O -->
    4C3H6O3
 
   Note: Hydrated milk sugar. Lactic acid.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the lactic fermentation of dextrose or glucose, the
      lactic acid which is formed is very prone to undergo
      butyric fermentation after the manner indicated in the
      following equation: 2C3H6O3 (lactic acid) --> C4H8O2
      (butyric acid) + 2CO2 (carbonic acid) + 2H2 (hydrogen
      gas).
 
   {Putrefactive fermentation}. See {Putrefaction}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fermentation
   n 1: a state of agitation or turbulent change or development;
      "the political ferment produced new leadership"; "social
      unrest" [syn: {agitation}, {ferment}, {fermentation},
      {tempestuousness}, {unrest}]
   2: a process in which an agent causes an organic substance to
     break down into simpler substances; especially, the anaerobic
     breakdown of sugar into alcohol [syn: {zymosis}, {zymolysis},
     {fermentation}, {fermenting}, {ferment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top