Search result for

implementations

(82 entries)
(0.0787 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implementations-, *implementations*, implementation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา implementations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *implementations*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]
Decision Implementationการนำการตัดสินใจไปใช้ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The IOA fully supports the implementation of this plan.ไอโอเอ สนับสนุนทฤษฎีของแผนการนี้ Earth (2009)
Survived their implementation.เจ้ารอดตายจากการสังหาร Sacramentum Gladiatorum (2010)
Since its implementation, returns here at Martin/Charles have been up over 30%.ตั้งแต่ปฏิบัติไป มาร์ติน/ชาร์ลทำรายได้เพิ่มขึ้น 30% It Just Got Normal (2012)
A single numerical equation in the right order, with proper implementation, ending illness, cancer, despair.สมการเชิงเดี่ยว ในตำแหน่งที่เหมาะสม กับการปฏิบัติที่ลงตัว รักษาโรคให้หายขาด มะเร็ง โรคซึมเศร้า Event Horizon (2013)
She hacked our RSA implementation --เธอแฮ็กเข้าไปใน RSA 0-8-4 (2013)
Implementation of loss protocol in action.กระบวนการจัดการความเสียหาย เริ่มดำเนินการแล้ว Morgan (2016)
Jumping, and the implementationไม่ว่า จะต้องกระโดดด้วยวิธีไหน Sex Is Zero (2002)
Now here follow the implementation ofNow here follow the implementation of Sex Is Zero (2002)
♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪Staffel 3, Episode 22: " The Staircase ImplementationThe Staircase Implementation (2010)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪ ♪ We built the Wall ♪ We built the pyramids ♪The Contractual Obligation Implementation The Contractual Obligation Implementation (2013)
She hacked our RSA implementation.Sie hackte sich in unsere RSA-Implementation0-8-4 (2013)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪The Fortification Implementation The Fortification Implementation (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอิมพลีเมนต์[n.] (kān imphlīmēn) EN: implementation   
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLEMENTATION    IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implementation    (n) (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
implementations    (n) (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenausführung {f}implementation of plants [Add to Longdo]
praktische Anwendung {f}implementation [Add to Longdo]
Baugebot {n} | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order [Add to Longdo]
Einführung {f}; Realisierung {f}implementation [Add to Longdo]
Erfüllung {f}; Ausführung {f}; Durchführung {f}; Umsetzung {f} | Umsetzung von Beschlüssenimplementation | implementation of the decisions [Add to Longdo]
Implementierung {f}; Implementation {f}implementation [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリメンテーション;インプリメンテイション[, inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[, inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) {comp} service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] (n) {comp} in the current implementation [Add to Longdo]
作成技術[さくせいぎじゅつ, sakuseigijutsu] (n) implementation technique [Add to Longdo]
試験対象[しけんたいしょう, shikentaishou] (n) {comp} implementation under test; IUT [Add to Longdo]
試験用プロトコル実装補助情報[しけんようプロトコルじっそうほじょじょうほう, shikenyou purotokoru jissouhojojouhou] (n) {comp} protocol implementation extra information for testing; PIXIT [Add to Longdo]
治験実施計画書[ちけんじっしけいかくしょ, chikenjisshikeikakusho] (n) trial implementation protocol [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n,vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) [Add to Longdo]
実現性[じつげんせい, jitsugensei] (n) practicability; feasibility; operability; expected implementation [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] (n) {comp} implementation mandatory [Add to Longdo]
実現方法[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] (n) {comp} implementation method [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n,vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]
実施状況[じっしじょうきょう, jisshijoukyou] (n) status of implementation; state of achievement [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n,vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] (n) {comp} implementation defined [Add to Longdo]
実装標準[じっそうひょうじゅん, jissouhyoujun] (n) {comp} implementation standard [Add to Longdo]
実用化[じつようか, jitsuyouka] (n,vs) making practical or useful; implementation [Add to Longdo]
処理系[しょりけい, shorikei] (n) {comp} implementation; processor [Add to Longdo]
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] (n) {comp} implementation-dependent [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] (n) {comp} implementation limit [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] (n) {comp} implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] (n) {comp} implementation- defined behavior [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n,vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) [Add to Longdo]
適合する実装[てきごうするじっそう, tekigousurujissou] (n) {comp} conforming implementation [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并行[bìng xíng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] in parallel [development, implementation, etc] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
実現方法[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] implementation method [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
実装標準[じっそうひょうじゅん, jissouhyoujun] implementation standard [Add to Longdo]
処理システム[しょりシステム, shori shisutemu] implementation [Add to Longdo]
処理系[しょりけい, shorikei] implementation, processor [Add to Longdo]
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
適合する実装[てきごうするじっそう, tekigousurujissou] conforming implementation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top