ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bond*

B AA1 N D   
467 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bond, -bond-
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bond[VT] ผูกมัด
bond[N] ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
bonds[N] ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
bonded[ADJ] ประกันไว้, See also: ประกัน
bondage[N] ความเป็นทาส, Syn. enslavement
bonding[N] การเชื่อม
bondman[N] ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman
Eurobond[N] พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
vagabond[N] คนร่อนเร่, See also: คนจรจัด, คนพเนจร, Syn. vagrant, tramp, Ant. gentleman, workman
vagabond[ADJ] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด, Syn. homeless, vagabond
vagabond[VI] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
bondwoman[N] ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman
bearer bond[N] พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น
vagabondage[N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy
vagabondism[N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy
savings bond[N] พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
government bond[N] พันธบัตรรัฐบาล, Syn. bond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท
public bondn. พันธบัตร
savings bondn. พันธบัตรรัฐบาลที่มีเงินค่าสูงถึง $10,000
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bond(vt) ผูกมัด,ผูกพัน,เชื่อมติด
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง,ทาสี
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-obit bondข้อผูกพันที่จะชำระหนี้เมื่อบุคคลที่ระบุไว้ถึงแก่ความตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positions bondกรมธรรม์ค้ำประกันตำแหน่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retention bondกรมธรรม์ค้ำประกันการยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
street works bondกรมธรรม์ค้ำประกันงานถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annuity bondบัตรเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average bondกรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance payments bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
back-bondหนังสือค้ำประกัน (เพื่อประโยชน์แก่ผู้ค้ำประกันหรือนายประกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
break the bondการทำผิดทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond weldงานเชื่อมสายโยง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bond with securityประกันทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondสัญญาประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bid bondกรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร๒. ทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bond๑. การค้ำประกัน๒. กรมธรรม์ค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance bond insuranceการประกันภัยการค้ำประกันการบำรุงรักษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanically bonded-ติดกันโดยวิธีกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
completion bondกรมธรรม์ค้ำประกันการเสร็จสมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
callable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average bond๑. กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม ดู general average agreement ๒. หนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วม มีความหมายเหมือนกับ general average guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excute a bond with securityเรียกประกันทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
income bondกรมธรรม์ค้ำประกันเงินได้ ดู retirement annuity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagabondคนเร่ร่อน, คนพเนจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary importation bondกรมธรรม์ค้ำประกันการนำเข้าชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender bondกรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล มีความหมายเหมือนกับ bid bond [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Chemical bondsพันธะเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fixed rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ [เศรษฐศาสตร์]
Gilt-edged bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondพันธบัตรบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Serial bondพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย [เศรษฐศาสตร์]
Asian Bond Fundกองทุนพันธบัตรเอเชีย
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ และเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกรวม 11 ประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม Executive’s Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย กองทุน ABF จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียยกเว้นพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กองทุนพันธบัตรเอเชียกองแรกนั้นมีวงเงินแรกเริ่มจำนวนประมาณ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Asian Bond Fund 2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 หรือ กองทุน ABF2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มประเทศเอเชีย ทั้ง 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย เงินทุนใน ABF2 มีจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรแบ่งเป็นกองทุนใหญ่ 2 กอง ได้แก่ กองทุนแพน-เอเชีย บอนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (Pan-Asia Bond Index Fund : PAIF) ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ จำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และฟันด์ ออฟ บอนด์ ฟันด์ (Fund of Bond Funds : FoBF) ซึ่งเป็น 8 กองทุนย่อยใน 8 ประเทศซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละตลาด รวมจำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Bond Electronic Exchangeตลาดตราสารหนี้
จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด [ตลาดทุน]
The Thai Bond Market Association สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้มาตรา 230 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิกและเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ [ตลาดทุน]
Bond marketตลาดพันธบัตร [TU Subject Heading]
Bondsพันธบัตร [TU Subject Heading]
Chemical bondsพันธะเคมี [TU Subject Heading]
Convertible bondsพันธบัตรแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Corporate bondsพันธบัตรเอกชน [TU Subject Heading]
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Eurobondพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]
Savings bondsพันธบัตรออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Bond พันธบัตร
ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Zero Coupon Bondพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
พันธบัตรที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของ พันธบัตร ซึ่งอยู่ในระหว่าง 5-15 ปี ผู้ถือพันธบัตรในช่วงดังกล่าว จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่เมื่อพันธบัติครบอายุแล้ว ผู้ถือพันธบัตรจะได้เงินคืนจำนวนมากกว่าเงินที่ซื้อพันธบัตรหลายเท่าตัว เงินได้ที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital gain) มิใช่รายได้ในรูปดอกเบี้ย จึงได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ พันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้แพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราภาษีจากเงินได้ในรูปดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราภาษีที่ เรียกเก็บจากผลตอบแทนจากการลงทุน [สิ่งแวดล้อม]
Eurobond พันธบัตรยูโร
พันธบัตรต่างประเทศที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกลุ่มสถาบันผู้ให้กู้ยืมระหว่างประเทศ และนำออกขายในประเทศต่างๆ นอกจากประเทศที่เป็นเจ้าของ เงินตราสกุลที่ปรากฏในพันธบัตรนั้น พันธบัตรยูโรถือเป็น การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Bondหุ้น [การบัญชี]
Bond discountส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
Bond premiumส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
Bond, debentureพันธบัตร [การบัญชี]
Convertible bondพันธบัตรแปลงสภาพ [การบัญชี]
Guaranteed bondหุ้นกู้ที่มีประกัน [การบัญชี]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]
Hydrogen bondแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีขั้วที่ประกอบด้วยอะตอมไฮโดรเจนกับ โมเลกุลอื่นที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว [เทคโนโลยียาง]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Angle, Bondมุมของพันธะ, มุมพันธะ [การแพทย์]
Atoms, Bondedอะตอมที่มายึดเหนี่ยว, สองอะตอมที่มาทำปฏิกิริยากัน [การแพทย์]
Atoms, Bondingอะตอมที่มายึดเหนี่ยวกัน [การแพทย์]
Azo Bondพันธะอะโซ [การแพทย์]
Bondพันธะ,ความสัมพันธ์,แขน [การแพทย์]
Bond Distanceความยาวของบอนด์ [การแพทย์]
Bond Energy, Averageพลังงานพันธะเฉลี่ย [การแพทย์]
Bond Formรูปที่ไม่เป็นอิสระ [การแพทย์]
Bond Lengthความยาวพันธะ [การแพทย์]
Bond Pairsอิเล็คตรอนคู่ที่สร้างพันธะ [การแพทย์]
Bond Polarityบอนด์โพลาริตี [การแพทย์]
Bond Refractionบอนด์รีเฟรคชัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bond (n) ตราสารหนี้
BONDBONEBonding Graft Material
bonding section (n vt ) ในส่วนการเชื่อม
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
security bondหลักทรัพย์ประกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BOND.- Bond - Mallory Skyfall (2012)
James Bond.James BondDiamonds Are Forever (1971)
- Mr Bond!- Mr. BondNever Say Never Again (1983)
"Bond."BondMy Best Friend's Wedding (1997)
Bond.BondSkyfall (2012)
Oh, stocks and bonds! I've lost me place!โธ่ หุ้นกับพันธบัตร ฉันเสียที่ของฉันไปแล้ว The Little Prince (1974)
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
Municipal bonds, Ted. I'm talking double "A" rating.พันธบัตรเทศบาล เท็ด ผมกำลังพูดถึงเรทติ้ง เอเอ Airplane! (1980)
Westley and I are joined by the bonds of love.เวสต์ลีย์และข้าผูกพันกันด้วยพันธะแห่งรัก The Princess Bride (1987)
- James Bond, license to kill.- - James Bond, ใบอนุญาตให้ฆ่า In the Name of the Father (1993)
You ripped off his bearer bonds.คุณฉกพันธบัตรที่ไม่ลงชื่อเขามา Heat (1995)
Maybe he buys his bonds back from us... for 60% of their value.เขาชอบพนัน อาจซื้อพันธบัตรคืนจากเรา Heat (1995)
It was $1.6 million in bearer bonds.ฉกพันธบัตร 1 ล้าน 6 แสนไป Heat (1995)
Who's moving the bearer bonds?ใครเป็นคนปล่อยพันธบัตร Heat (1995)
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ Heat (1995)
You got T-bonds, real estate.มีบ้านมีที่อยู่ ถ้าฉันเป็นแก Heat (1995)
I want you to get that to bail bondsmen, bookies... assignment officers and snitches in County.จากพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกทรยศหักหลัง Heat (1995)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
Unidirectional bonding strip.ขอสก็อตเทพหน่อย. Toy Story (1995)
- What are you talking about? Where's that bonding strip?- นายพูดเรื่องอะไร สก็อตเทปอยู่ไหน Toy Story (1995)
"we must not break our bonds of affection."เราจะต้องไม่เลิกล้ม/ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน American History X (1998)
Heir to throne must never be involved in issue of bondservant.รัชทายาทของราชบัลลังก์ทรงไม่เเกี่ยวข้องกับสัญญาทาส Anna and the King (1999)
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย American Beauty (1999)
You are going to double your efforts so that people recognize your bondเธอจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความผูกพันของเธอทั้งคู่ GTO (1999)
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Because I promised her I'd keep it a secret... and I can't break the bonds of sisterhood.เพราะฉันสัญญาว่าจะรักษาความลับ และฉันก็ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ด้วย Legally Blonde (2001)
I think that you and Mitch need some bonding time.ผมคิดว่าคุณและมิทช์ต้องมีเวลาพันธะ Showtime (2002)
We can eat the food and bond a bit.เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต Showtime (2002)
- Bond?- บอนด์? Showtime (2002)
We haven't done any bonding at all yet.เราไม่ได้ทำพันธะใด ๆ เลยยัง Showtime (2002)
Bond with yourself, I got work to do.บอนด์กับตัวเองผมได้งานที่ต้องทำ Showtime (2002)
- We got to bond, don't you think? - No.- เรามีพันธบัตรไม่ได้คุณคิดว่า? Showtime (2002)
- They're not bonding.- พวกเขาจะไม่ยึดติด Showtime (2002)
It will become the bondIt will become the bond Yomigaeri (2002)
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl.ริงโก้สตาร์ก็แต่งงานกับสาวบอนด์ Love Actually (2003)
Anything you want. Doug Reed's word is his bond.อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ คำพูดของดัก รีด เป็นประกาศิต Hope Springs (2003)
Now let's go bond with daddy.พวกเราเดินหน้า ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อเธอให้ได้. Shrek 2 (2004)
That creature is one thing, but you somehow you bonded with the T-virus on a cellular level.สัตว์ประหลาดนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง แต่คุณ... ...คุณเชี่ยมที-ไวรัสเข้าไปในระดับเซล Resident Evil: Apocalypse (2004)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Or did it bond me to Brad in the insanity of pain...จนกระทั่งได้เห็นผมเป็นแบรด และเขาเป็นผม I Heart Huckabees (2004)
There's a female bonding ritual going on in the den,สาวๆมีพิธีกรรมอยู่ข้างบนน่ะ Shall We Dance (2004)
Can't get the expedition bonded without one.งานวิจัยครั้งนี้คงไม่ช่วยให้ สมหวังได้หรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
But forget what you heard I'm like James Bond the Thirdbut forget what you heard I'm like James bond the Third Mean Girls (2004)
As you can see, our orderlies form very special bonds with the patients.อย่างที่พวกคุณได้เห็น เจ้าหน้าที่ของเราต่างก็ผูกพันกับคนไข้เป็นพิเศษ Saw (2004)
I'm James Bond... ' Come to your senses!ผมเป็นเจมส์บอนด์ คนที่คุณตามหาอยู่งั้นเหรอ Spygirl (2004)
I might look like Bond - I'm Bond, James Bond!มันจะดูเหมือนกับเจมส์บอนด์มั๊ย Spygirl (2004)
One that bonded us together!ที่พาเราให้มาคู่กัน ! Love So Divine (2004)
Well, it was more of an attempt at bonding via a shared similar experience.แหม มันก็แค่ความพยายาม สร้างความคุ้นเคย โดยผ่าน ประสบการณ์คล้ายๆ กัน Pilot (2004)
This made the bond between the Filipinos and the Americans even stronger.ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง.. ฟิลิปปินส์ และ อเมริกา แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bondThe debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.
bondI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
bondWe must complete the bond by the end of this year.
bondThere is a strong bond of affection between them.
bondHe asked me to renew the bond.
bondI guess she's into bondage and domination. [XXX]
bondHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
bondCurrency and bond markets are relatively calm.
bondThe paradox of sport is that it bonds as it divides.
bondThe proceeds from the bond issue will be used to finance the budget deficit.
bondThe yield on the bond is 6%.
bondMy recommendation is that you invest in government bonds.
bondAt last James Bond made it as an actor.
bondWhile long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.
bondThe two friends have formed a deep bond of friendship.
bondThere are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.
bondGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
bondLately I see a lot of parents getting divorced. I wonder if the idea of kids being a bond between their parents is just a thing of the past.
bondJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
bondHe liberated the people from bondage.
bondJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
bondA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
bondThis bond is null and void.
bondTherefore we had to help each other and in that way the bonds between me and my sister were strong.
bondBonds were issued to finance a war.
bondMoney was stolen as well as the bonds.
bondOur connection may be cut on paper but the bonds of old remain as they were.
bondThe vagabond, when rich, is called a tourist.
bondThere is a strong bond between the brothers.
bondHe is in bonds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สัมพันธภาพ[N] relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คนพเนจร[N] tramp, See also: vagabond, vagrant, hobo, Syn. คนร่อนเร่พเนจร, Example: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น, Thai definition: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ข้าทาส[N] slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง
คนจรจัด[N] vagrant, See also: vagabond, Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Example: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เงินประกัน[N] bail, See also: bail bond, bond, security, Example: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ, Thai definition: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
พันธนาการ[N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
พันธบัตร[N] bond, Example: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
พันธบัตรรัฐบาล[N] government bond, Example: รัฐบาลได้นำเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล และนำเงินที่เหลือไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: พันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลขายให้กับประชาชน และสัญญาว่าจะใช้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย
อุปพันธ์[N] attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ร้าวฉาน[V] become antagonistic, See also: break the bond of friendship, split, Syn. แตกร้าว, บาดหมาง, Example: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น, Thai definition: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
กระดาษซับ[N] bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count unit: แผ่น
เทคอนกรีต[V] cement, See also: sand, stone and water to make floor, bond, plaster, Example: พวกชาวบ้านต่างช่วยกันเทคอนกรีตเพื่อสร้างถนนไปสู่หมู่บ้านของตน
เทปูน[V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
สายใย[N] relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น
ความเป็นทาส[N] servility, See also: bondage, slavery, servitude, Ant. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช, Example: ผู้เป็นทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอาลัยอาวรณ์ต่อความเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นอิสระหรือเป็นไท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
การสลายพันธะ[n. exp.] (kān salāi phantha) EN: bond breaking   
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded   FR: bondé ; encombré
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with   FR: abonder (dans le sens de qqn)
คนจรจัด[n.] (khon jønjat) EN: vagrant ; vagabond   FR: vagabond [m]
คนแน่นมาก[adj.] (khon naen māk) EN: crowded   FR: bondé
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udomsombūn) EN: richness   FR: abondance [f]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell   FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   
กระดาษปอนด์[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: fine paper ; bond paper   FR: papier fin [m]
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap   FR: rebondir
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming   FR: regorger ; déborder ; surabonder
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour   FR: punir ; sanctionner
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely   FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various   FR: nombreux ; considérable ; abondant
มีมาก[v. exp.] (mī māk) EN: abound   FR: abonder ; foisonner
มีมากมาย[v. exp.] (mī mākmāi) FR: abonder

CMU English Pronouncing Dictionary
BOND    B AA1 N D
BONDY    B AA1 N D IY0
BONDT    B AA1 N T
BONDS    B AA1 N D Z
BONDI    B AA1 N D IY0
BONDE    B AA1 N D
BONDED    B AA1 N D AH0 D
BOND'S    B AA1 N D Z
BONDS'    B AA1 N D Z
BONDAR    B AH0 N D AA1 R
BONDAGE    B AA1 N D IH0 JH
BONDING    B AA1 N D IH0 NG
EUROBOND    Y UW1 R OW0 B AA2 N D
VAGABOND    V AE1 G AH0 B AA0 N D
JUNKBOND    JH AH1 NG K B AA2 N D
SHERBONDY    SH ER0 B AA1 N D IY0
EUROBONDS    Y UW1 R OW0 B AA2 N D Z
VAGABONDS    V AE1 G AH0 B AA0 N D Z
BONDERMAN    B AA1 N D ER0 M AH0 N
BONDURANT    B OW0 N D UH1 R AH0 N T
CARBONDALE    K AA1 R B AH0 N D EY2 L
BONDHOLDER    B AA1 N D HH OW2 L D ER0
BONDHOLDERS    B AA1 N D HH OW2 L D ER0 Z
BONDHOLDERS'    B AA1 N D HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bond    (v) bˈɒnd (b o1 n d)
bond-    (j) bɒnd- (b o n d -)
bonds    (v) bˈɒndz (b o1 n d z)
bonded    (v) bˈɒndɪd (b o1 n d i d)
bondage    (n) bˈɒndɪʤ (b o1 n d i jh)
bonding    (v) bˈɒndɪŋ (b o1 n d i ng)
vagabond    (n) vˈægəbɒnd (v a1 g @ b o n d)
vagabonds    (n) vˈægəbɒndz (v a1 g @ b o n d z)
bond-holder    (n) bˈɒnd-houldər (b o1 n d - h ou l d @ r)
bond-holders    (n) bˈɒnd-houldəz (b o1 n d - h ou l d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel), #2,442 [Add to Longdo]
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket, #2,919 [Add to Longdo]
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]
纽带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] tie; link; bond, #13,629 [Add to Longdo]
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, / ] government bond, #26,970 [Add to Longdo]
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] treasury bond, #35,043 [Add to Longdo]
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, ] rover; vagabond; vagrant; wanderer, #35,441 [Add to Longdo]
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] bind; bond, #49,705 [Add to Longdo]
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ, ] Bond (name), #50,824 [Add to Longdo]
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments), #53,786 [Add to Longdo]
胶结[jiāo jié, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] to glue; to cement; a bond, #56,272 [Add to Longdo]
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
黏着[nián zhuó, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] to adhere; to stick to; to bond; to agglutinate; adhesion; adhesive, #73,592 [Add to Longdo]
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, ] Bondi (name); band-aid (loan), #75,113 [Add to Longdo]
双键[shuāng jiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] double bond (chem.), #77,253 [Add to Longdo]
化学键[huà xué jiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] chemical bond, #88,902 [Add to Longdo]
共价键[gòng jià jiàn, ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (chem.) covalent bond, #97,014 [Add to Longdo]
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, / ] bondage, #110,454 [Add to Longdo]
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical, #146,042 [Add to Longdo]
离子键[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] ionic bond (chem.), #149,666 [Add to Longdo]
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond, #167,489 [Add to Longdo]
金属键[jīn shǔ jiàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] metallic bond, #214,326 [Add to Longdo]
[xx, ㄒ˙, ] Japanese kokuji, pronounced kasugai, cramp; binding; fig. a bond between people, #316,432 [Add to Longdo]
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] valence bond [Add to Longdo]
勒紧[lēi jǐn, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ, / ] to tighten (bond) [Add to Longdo]
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, ] par value; face value (of a bond) [Add to Longdo]
胶接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, / ] to splice; a glued joint; a bond [Add to Longdo]
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] a bond (banking); a share certificate; a unit trust [Add to Longdo]
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anteileemission {f} | Anteile {pl}bond issue | lots [Add to Longdo]
Binderverband {m}heading bond [Add to Longdo]
Bindeton {m}bond clay [Add to Longdo]
Bindung {f} [chem.]bond [Add to Longdo]
Blockverband {m}block bond [Add to Longdo]
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Bondkopf {m}bond head [Add to Longdo]
Bondkraft {f}bond force [Add to Longdo]
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Dokumentenpapier {n}bondpaper [Add to Longdo]
Drahtanschluss {m}wire bonding [Add to Longdo]
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding [Add to Longdo]
Einbindelänge {f}bond length; grip length [Add to Longdo]
Fesseln {pl}; Bande {f}bonds [Add to Longdo]
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond [Add to Longdo]
Gewinnschuldverschreibung {f}adjustment bond; participating bond [Add to Longdo]
Haftung {f} [techn.]bonding [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
Haftvermittler {m}bonding agent [Add to Longdo]
Halbleiter-Chip {m}; Halbleiterchip {m} | über Kopf eingebauter Chip ohne Bonddrähtesemiconductor chip; semiconductor die | flip chip [Add to Longdo]
Inhaber {m}bondholder [Add to Longdo]
Kassenobligation {f}medium term bond [Add to Longdo]
Klebematerial {n}bonding material [Add to Longdo]
Knechtschaft {f}; Unfreiheit {f}bondage [Add to Longdo]
Kommunalobligation {f}assessment bond [Add to Longdo]
Landstreicher {m} | Landstreicher {pl}vagabond | vagabonds [Add to Longdo]
Landstreicherei {f}vagabondage [Add to Longdo]
Mauerverband {m}bond [Add to Longdo]
Orderschuldverschreibung {f}registered bond [Add to Longdo]
Pfandbrief {m}; Schuldschein {m}bond [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Rentenanleihe {f}annuity bond [Add to Longdo]
Rentenindex {m}bond index [Add to Longdo]
Schwingmetall {n}rubber-bonded metal [Add to Longdo]
Sklave {m}; Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Sklaven {pl}; Leibeigenen {pl}bondsman; bondman | bondsmen [Add to Longdo]
Sklaverei {f}bondage [Add to Longdo]
Strolch {m} | Strolche {pl}vagabond | vagabonds [Add to Longdo]
Übereinkommen {n}; Bund {m}; Verbindung {f}bond [Add to Longdo]
Verbundenheit {f}bond; bonds; ties [Add to Longdo]
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding [Add to Longdo]
Wandelobligation {f} | Wandelobligationen {pl}convertible bond | convertible bonds; convertibles [Add to Longdo]
Zolllager {n}bonded warehouse [Add to Longdo]
Zollspeicher {m}bonded warehouse [Add to Longdo]
unter Zollverschlussbonded [Add to Longdo]
unter Zollverschluss nehmento bond [Add to Longdo]
Waren unter Zollverschlussgoods in bond [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
イオン結合[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
カーボンデーティング[, ka-bonde-teingu] (n) carbon dating [Add to Longdo]
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond [Add to Longdo]
ジャンクボンド[, jankubondo] (n) junk bond [Add to Longdo]
ジャンク債[ジャンクさい, janku sai] (n) junk bond; junk bonds [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
バガボンド[, bagabondo] (n) vagabond; (P) [Add to Longdo]
フウライチョウチョウウオ[, fuuraichouchouuo] (n) vagabond butterflyfish (Chaetodon vagabundus, species of the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ブンド[, bundo] (n) bond (ger [Add to Longdo]
ペプチド結合[ペプチドけつごう, pepuchido ketsugou] (n) peptide bond [Add to Longdo]
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage [Add to Longdo]
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding [Add to Longdo]
ボンド[, bondo] (n) bond; (P) [Add to Longdo]
ボンドガール;ボンド・ガール[, bondoga-ru ; bondo . ga-ru] (n) Bond girl [Add to Longdo]
ボンド紙[ボンドし, bondo shi] (n) bond paper [Add to Longdo]
ユーロ円債[ユーロえんさい, yu-ro ensai] (n) Euro-Yen bond [Add to Longdo]
ラジオカーボンデーティング[, rajioka-bonde-teingu] (n) radiocarbon dating [Add to Longdo]
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
一札[いっさつ, issatsu] (n) document; bond [Add to Longdo]
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check [Add to Longdo]
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond [Add to Longdo]
円貨建;円貨建て[えんかだて, enkadate] (adj-f) yen-denominated (e.g. bond) [Add to Longdo]
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
化学結合[かがくけつごう, kagakuketsugou] (n) chemical bond [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
外貨債[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds [Add to Longdo]
外国債[がいこくさい, gaikokusai] (n) (See 外債・がいさい) foreign loan; foreign debt; foreign bond [Add to Longdo]
外債[がいさい, gaisai] (n) foreign loan; foreign debt; foreign bond [Add to Longdo]
核仁[かくじん, kakujin] (n) nuclear bonding; nuclear force [Add to Longdo]
学校債券[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture [Add to Longdo]
学債[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校債券) school bond or debenture [Add to Longdo]
割引債[わりびきさい, waribikisai] (n) discount bond; (P) [Add to Longdo]
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond [Add to Longdo]
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
起債[きさい, kisai] (n,vs) issuing of bonds; (P) [Add to Longdo]
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage [Add to Longdo]
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond [Add to Longdo]
共有結合[きょうゆうけつごう, kyouyuuketsugou] (n) covalent bond [Add to Longdo]
緊縛[きんばく, kinbaku] (n,vs) (1) bind tightly; (2) (sexual) bondage [Add to Longdo]
金属結合[きんぞくけつごう, kinzokuketsugou] (n) metallic bond [Add to Longdo]
金融債[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond [Add to Longdo]
軍事公債[ぐんじこうさい, gunjikousai] (n) war bond; war loan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), n. [The same word as band. Cf. {Band},
   {Bend}.]
   1. That which binds, ties, fastens, or confines, or by which
    anything is fastened or bound, as a cord, chain, etc.; a
    band; a ligament; a shackle or a manacle.
    [1913 Webster]
 
       Gnawing with my teeth my bonds in sunder,
       I gained my freedom.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The state of being bound; imprisonment; captivity,
    restraint. "This man doeth nothing worthy of death or of
    bonds." --Acts xxvi.
    [1913 Webster]
 
   3. A binding force or influence; a cause of union; a uniting
    tie; as, the bonds of fellowship.
    [1913 Webster]
 
       A people with whom I have no tie but the common bond
       of mankind.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Moral or political duty or obligation.
    [1913 Webster]
 
       I love your majesty
       According to my bond, nor more nor less. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A writing under seal, by which a person binds
    himself, his heirs, executors, and administrators, to pay
    a certain sum on or before a future day appointed. This is
    a {single bond}. But usually a condition is added, that,
    if the obligor shall do a certain act, appear at a certain
    place, conform to certain rules, faithfully perform
    certain duties, or pay a certain sum of money, on or
    before a time specified, the obligation shall be void;
    otherwise it shall remain in full force. If the condition
    is not performed, the bond becomes forfeited, and the
    obligor and his heirs are liable to the payment of the
    whole sum. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   6. A financial instrument (of the nature of the ordinary
    legal bond) made by a government or a corporation for
    purpose of borrowing money; a written promise to pay a
    specific sum of money on or before a specified day, given
    in return for a sum of money; as, a government, city, or
    railway bond.
    [1913 Webster]
 
   7. The state of goods placed in a bonded warehouse till the
    duties are paid; as, merchandise in bond.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) The union or tie of the several stones or bricks
    forming a wall. The bricks may be arranged for this
    purpose in several different ways, as in {English bond} or
    {block bond} (Fig. 1), where one course consists of bricks
    with their ends toward the face of the wall, called
    headers, and the next course of bricks with their lengths
    parallel to the face of the wall, called stretchers;
    Flemish bond (Fig.2), where each course consists of
    headers and stretchers alternately, so laid as always to
    break joints; Cross bond, which differs from the English
    by the change of the second stretcher line so that its
    joints come in the middle of the first, and the same
    position of stretchers comes back every fifth line;
    Combined cross and English bond, where the inner part of
    the wall is laid in the one method, the outer in the
    other.
    [1913 Webster]
 
   9. (Chem.) A unit of chemical attraction between atoms; as,
    oxygen has two bonds of affinity. Also called {chemical
    bond}. It is often represented in graphic formul[ae] by a
    short line or dash. See Diagram of {Benzene nucleus}, and
    {Valence}. Several types of bond are distinguished by
    chemists, as {double bond}, {triple bond}, {covalent
    bond}, {hydrogen bond}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   10. (Elec.) A heavy copper wire or rod connecting adjacent
     rails of an electric railway track when used as a part of
     the electric circuit.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. League; association; confederacy. [South Africa]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        The Africander Bond, a league or association
        appealing to African, but practically to Boer,
        patriotism.             --James Bryce.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Arbitration bond}. See under {Arbitration}.
 
   {Bond creditor} (Law), a creditor whose debt is secured by a
    bond. --Blackstone.
 
   {covalent bond}, an attractive force between two atoms of a
    molecule generated by the merging of an electron orbital
    of each atom into a combined orbital in the molecule. Such
    bonds vary in strength, but in molecules of substances
    typically encountered in human experience (as, water or
    alcohol) they are sufficiently strong to persist and
    maintain the identity and integrity of the molecule over
    appreciable periods of time. Each such bond satisfies one
    unit of {valence} for each of the atoms thus bonded.
    Contrasted with {hydrogen bond}, which is weaker and does
    not satisfy the valence of either atom involved.
 
   {double bond}, {triple bond}, a {covalent bond} which
    involves the merging of orbitals of two (or three)
    electrons on each of the two connected atoms, thus
    satisfying two (or three) units of valence on each of the
    bonded atoms. When two carbon atoms are thus bonded, the
    bond (and the compound) are said to be unsaturated.
 
   {Bond debt} (Law), a debt contracted under the obligation of
    a bond. --Burrows.
 
   {hydrogen bond}, a non-covalent bond between hydrogen and
    another atom, usually oxygen or nitrogen. It does not
    involve the sharing of electrons between the bonded atoms,
    and therefore does not satisfy the valence of either atom.
    Hydrogen bonds are weak (ca. 5 kcal/mol) and may be
    frequently broken and reformed in solution at room
    temperature.
 
   {Bond of a slate} or {lap of a slate}, the distance between
    the top of one slate and the bottom or drip of the second
    slate above, i. e., the space which is covered with three
    thicknesses; also, the distance between the nail of the
    under slate and the lower edge of the upper slate.
 
   {Bond timber}, timber worked into a wall to tie or strengthen
    it longitudinally.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Chains; fetters; captivity; imprisonment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, n. [OE. bond, bonde, peasant, serf, AS. bonda,
   bunda, husband, bouseholder, from Icel. b[=o]ndi husbandman,
   for b[=u]andi, fr. b[=u]a to dwell. See {Boor}, {Husband}.]
   A vassal or serf; a slave. [Obs. or Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, a.
   In a state of servitude or slavery; captive.
   [1913 Webster]
 
      By one Spirit are we all baptized . . . whether we be
      Jews or Gentiles, whether we be bond or free. --1 Cor.
                          xii. 13.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bond /bɔnt/
  1. association
  2. federation
  3. connection; league

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top