Search result for

servitude

(35 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -servitude-, *servitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
servitude[N] ความเป็นทาส, See also: สภาพของทาส, Syn. bondage, confinement, slavery
servitude[N] งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom

English-Thai: Nontri Dictionary
servitude(n) ความเป็นข้ารับใช้,ความเป็นทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
servitudeภาระจำยอม [ดู easement ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
servitudeภาระจำยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servitude, involuntaryการจำยอมรับภาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว Aladdin (1992)
I was born in servitude yet I harbored them no ill will.ฉันเกิดเป็นทาส และฉันก็ยอมรับมัน Underworld (2003)
... sincetheStoneAge ,but I'veonly had to endure two years of servitude.... ยุคหินแต่ผมเพิ่งมาพบวิบากกรรมแค่2ปี The Day After Tomorrow (2004)
Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of servitude in your name while you roam free?เอาคนบริสุทธิ์ เอาคนเป็นเพื่อน .. มาขาย ทั้งชีวิตเขาตกเป็นทาสรับใช้เพราะแก ขณะที่แกอยู่สบายโลด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- My soul. An eternity of servitude.- วิญญาณข้า สำหรับการรับใช้ชั่วนิรันดร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
One hundred years in servitude aboard the Dutchman.หนึ่งร้อยปีกับการทำงานบนเรือดัทช์แมน เพิ่งเริ่มต้น Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I wanted a life with more than empty servitudeข้าต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า การต้องมารับใช้คนอื่นอย่างนี้ Cloak of Darkness (2008)
It means automatic freedom from a life of servitude.มันก็เหมือนได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสนี่ครับ My Fair Lady (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
Pass the test tonight with honor and servitude.ผ่านการทดสอบคืนนี้ให้ได้ และยอมเป็นทาส Sacramentum Gladiatorum (2010)
To see the bonds of servitude lifted.ที่ได้เห็นพันธนาการถูกปลดออก Great and Unfortunate Things (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะจำยอม[N] servitude, Example: การขึ้นราคาค่ารถโดยสารประจำทางทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมเพราะประชาชนไม่มีทางเลือก, Thai definition: หมดทางเลือก, ไม่มีอำนาจต่อรอง
ภารยทรัพย์[N] servitude property, Example: ตึกทั้งแถบนี้เป็นภารยทรัพย์ที่ตามกฎหมายคุณต้องรับผิดชอบ, Thai definition: อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับภาระบางอย่างที่เกิดจากภาระจำยอม, Notes: (กฎหมาย)
ภาระจำยอม[N] servitude, Example: ทางเดินภายในตลาดปีนังคือภาระจำยอมซึ่งชาวบ้านใช้ร่วมกันมากกว่า 20 ปีแล้ว, Thai definition: ข้อผูกพันอันเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
ภาระจำยอม[n.] (phārājamyøm) EN: servitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVITUDE    S ER1 V AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
servitude    (n) (s @@1 v i t y uu d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sklaverei {f} | Sklavereien {pl}servitude | servitudes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
就役[しゅうえき, shuueki] (n,vs) placed in commission; entering servitude [Add to Longdo]
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P) [Add to Longdo]
徒刑[とけい, tokei] (n) penal servitude [Add to Longdo]
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime [Add to Longdo]
服役[ふくえき, fukueki] (n,vs) penal servitude; military service; (P) [Add to Longdo]
隷属[れいぞく, reizoku] (n,vs) (See 隷従) subordination; servitude; servility; vassalage; slavery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Servitude \Serv"i*tude\, n. [L. servitudo: cf. F. servitude.]
   1. The state of voluntary or compulsory subjection to a
    master; the condition of being bound to service; the
    condition of a slave; slavery; bondage; hence, a state of
    slavish dependence.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter,
       His princes and his peers to servitude. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A splendid servitude; . . . for he that rises up
       early, and goes to bed late, only to receive
       addresses, is really as much abridged in his freedom
       as he that waits to present one.   --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Servants, collectively. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       After him a cumbrous train
       Of herds and flocks, and numerous servitude.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A right whereby one thing is subject to another
    thing or person for use or convenience, contrary to the
    common right.
    [1913 Webster]
 
   Note: The object of a servitude is either to suffer something
      to be done by another, or to omit to do something, with
      respect to a thing. The easements of the English
      correspond in some respects with the servitudes of the
      Roman law. Both terms are used by common law writers,
      and often indiscriminately. The former, however, rather
      indicates the right enjoyed, and the latter the burden
      imposed. --Ayliffe. Erskine. E. Washburn.
      [1913 Webster]
 
   {Penal servitude}. See under {Penal}.
 
   {Personal servitude} (Law), that which arises when the use of
    a thing is granted as a real right to a particular
    individual other than the proprietor.
 
   {Predial servitude} (Law), that which one estate owes to
    another estate. When it related to lands, vineyards,
    gardens, or the like, it is called rural; when it related
    to houses and buildings, it is called urban.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 servitude
   n 1: state of subjection to an owner or master or forced labor
      imposed as punishment; "penal servitude"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top