ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondman

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondman-, *bondman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bondman[N] ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondman \Bond"man\ (-man), n.; pl. {Bondmen} (-men).
   [Bond,a.orn.+ man.]
   1. A man slave, or one bound to service without wages. "To
    enfranchise bondmen." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Old Eng. Law) A villain, or tenant in villenage.
    [1913 Webster] bond-servant

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondman
   n 1: a male bound to serve without wages [syn: {bondman},
      {bondsman}]
   2: a male slave [syn: {bondman}, {bondsman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top