หรือคุณหมายถึง homeleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homeless

HH OW1 M L AH0 S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homeless-, *homeless*, homeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homeless[ADJ] ไร้ที่อยู่, See also: พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homeless(โฮม'ลิส) adj. ไม่มีบ้าน, Syn. vagrant,vagbond

English-Thai: Nontri Dictionary
homeless(adj) ไม่มีบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless childrenเด็กไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless girlsเด็กหญิ่งไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless personsคนไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless studentsนักเรียนไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homeless poochสุนัขเร่ร่อน
homelessness (n ) ไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Send these, the homeless #นำส่งผู้ไร้บ้านคนนี้ An American Tail (1986)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
Homeless people are supposed to have shitty skin tones.มันก้อเป็นไปได้นะ Hero (1992)
Then I had to explain about the homeless.ลุงคะ Hero (1992)
He's a goddamn homeless bum!ชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น นี่นายรู้มั้ย ว่าคนประเภทไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลก Hero (1992)
What do you mean, cutting down the homeless?นายน่าจะรู้สึกอายกับการกระทำของตัวเองนะ Hero (1992)
What do you know about the homeless?ชั้นไม่รุว่านายคิดจะทำอะไรกับกับ โจยังด๊อก Hero (1992)
He was just a fellow, a homeless guy that we met in the park.เขาเป็นเพียงเพื่อน, ผู้ชายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เร In the Name of the Father (1993)
Drumlin pulled the plug. We're homeless.ดรัมลิน ดึงปลั๊ก Contact (1997)
They sub-let your place. You're homeless.เขาปล่อยแฟลตคุณให้คนเช่าแล้ว คุณไม่มีที่อยู่ As Good as It Gets (1997)
It was Dad. Dressed like a homeless man.พ่อแน่ๆ ผมสาบานได้ ดูซกมกยังกะคนจรจัด The Truman Show (1998)
CRACKDOWN ON HOMELESS City Fathers: "Enough is Enough""กวาดล้างคนจรจัด" The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homelessI shall be introducing the street paper that is only sold by the homeless, "The Big Issue", started in England and has had its first Japanese issue.
homelessJackie's efforts to help homeless people backfired on her.
homelessLow-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.
homelessMany people were left homeless as a result of the earthquake.
homelessShe spoke for the homeless.
homelessThe government cannot avoid the issue of homelessness any longer.
homelessThe homeless people were annoyed by the flies and mosquitoes.
homelessThe homeless sought shelter from a shower.
homelessThe homeless sought shelter from the chilly shower.
homelessThis neighborhood has more homeless people than you can shake a stick at.
homelessThose homeless people are living hand-to-mouth.
homelessToday we're going to focus on the question of homeless people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กข้างถนน[N] waif, See also: homeless child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กร่อนเร่
หลักลอย[ADJ] unsettled, See also: homeless, Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk thīyū āsai) EN: be homeless   FR: être sans domicile
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMELESS    HH OW1 M L AH0 S
HOMELESSNESS    HH OW1 M L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homeless    (j) hˈoumləs (h ou1 m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无家可归[wú jiā kě guī, ˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄜˇ ㄍㄨㄟ, / ] homeless, #26,434 [Add to Longdo]
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee, #46,709 [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift, #49,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler {m} [Ös.] [Süddt.] | Obdachlosen {pl}; Obdachlose | die Obdachlosen {pl}homeless person | homeless people | the homeless [Add to Longdo]
obdachlos {adj} | obdachlos werdenhomeless | to be made homeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ホームレス[, ho-muresu] (adj-no) homeless [Add to Longdo]
レゲエおじさん[, regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless [Add to Longdo]
一夜乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
家なき子[いえなきこ, ienakiko] (n) (arch) homeless child [Add to Longdo]
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp [Add to Longdo]
喪家[そうか, souka] (n) homeless; family in mourning [Add to Longdo]
無宿[むしゅく, mushuku] (n) homelessness [Add to Longdo]
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homeless \Home"less\, a. [AS. h[=a]mleas.]
   Destitute of a home. -- {Home"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 homeless \home"less\, n. pl.
   Those people who have no permanent residence, especially
   those who live outdoors due to poverty; usually used in the
   definite phrase {the homeless}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homeless
   adj 1: without nationality or citizenship; "stateless persons"
       [syn: {homeless}, {stateless}]
   2: physically or spiritually homeless or deprived of security;
     "made a living out of shepherding dispossed people from one
     country to another"- James Stern [syn: {dispossessed},
     {homeless}, {roofless}]
   n 1: someone unfortunate without housing; "a homeless was found
      murdered in Central Park" [syn: {homeless}, {homeless
      person}]
   2: poor people who unfortunately do not have a home to live in;
     "the homeless became a problem in the large cities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top