Search result for

กระโดด

(72 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระโดด-, *กระโดด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดด[V] skip, See also: pass over, leave out, omit, Syn. ข้าม, โดดข้าม, Example: ในคู่มือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเลือกคำตอบแล้วกระโดดไปอ่านคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ว่าคำตอบของตนถูกหรือไม่, Thai definition: ผ่านเลยไป, ข้ามขั้นตอนไป
กระโดด[V] plunge in/into, See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip, Syn. โดด, กระโจน, Example: เธอร้อนมากจนอยากกระโดดลงไปในน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังเท้าทั้งคู่ถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น
กระโดดร่ม[V] parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ
กระโดดสูง[N] high jump, Syn. กีฬากระโดดสูง, Example: นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้นักกีฬากระโดดสูง
กระโดดไกล[N] broad jump, See also: long jump, Syn. กีฬากระโดดไกล, Example: กระโดดไกลเป็นกีฬาที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์
กระโดดโลดเต้น[V] dance and jump with joy, See also: jump for joy, leap with joy, be elated, overjoyed, exult, rejoice, hop and skip, Example: เด็กๆ กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโดดก. ใช้กำลังเท้าดันพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้นหรือเคลื่อนจากที่เดิม เช่น กระโดดสูง ดีใจกระโดดจนตัวลอย, ภาษาปากว่า โดด, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลากระโดด ตัวพิมพ์กระโดด.
กระโดดร่มก. กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ, โดดร่ม ก็ว่า.
กระโดดโลดเต้นก. อาการที่กระโดดขึ้นลงหลาย ๆ ครั้งเพราะความดีใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Jump and Bendกระโดดตบ-ก้มตัว [การแพทย์]
Jumping Jackกระโดดตบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then I can just jump. then he'll be really sorry.ฉันก็สามาร๔กระโดดลงไปได้ แล้วเขาจะต้องเสียใจ Pret-a-Poor-J (2008)
I jumped the gun in proposing to you, and I've had a lot of time to think about it.ผมกระโดดเข้าเป็นนักล้วงเพื่อวางแผนไปที่คุณ และไม่คิดว่าจะใช้เวลามากเกี่ยวกับเรื่องนี้ Odyssey (2008)
Jump!กระโดดเร็ว! Destroy Malevolence (2008)
- Jump to me.- กระโดดมาหาข้า Destroy Malevolence (2008)
You will have to jump down from here if you want to escape.คุณจะต้องกระโดดลงไปเอง ถ้าคุณอยากจะไป Beethoven Virus (2008)
Out of despair, the man jumped into the water to kill himself.เมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยว ชายคนนนั้น กระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย Heartbreak Library (2008)
Aurora, jump onto our bike.ออโรร่า , กระโดดมา Babylon A.D. (2008)
Oh, you're jumping at shadows.ออ นายกระโดดตามเงา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Tag and roll!กระโดดลงจากรถเร็ว Bolt (2008)
Tag and what?กระโดด อะไรนะ? ! Bolt (2008)
So if you want it to keep inside your body where it belongs, you should stop jumping off trucks doing eighty on the interstate!และถ้านายอยากจะให้มันอยู่ข้างในร่างกายของนาย .. ฉันหมายถึงที่ๆมันควรอยู่น่ะ นายควรที่จะหยุดกระโดดลงจากรถบรรทุก แบบนั้น ! Bolt (2008)
- Let it begin! Let it begin! Let it begin!กระโดดเลย กระโดดเล้ยย \ เดี๋ยวก่อน นายไม่ได้เป็นหมามหัศศศ... Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
กระโดดขึ้นม้า[v. exp.] (kradōt kheun mā) EN: leap on a horse   
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheun rot) EN: jump in the car   FR: sauter dans la voiture
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault   FR: saut à la perche [m]
กระโดดน้ำ[v. exp.] (kradōt nām) FR: plonger dans l'eau
กระโดดร่ม[v. exp.] (kradōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long jāk tīeng) EN: spring out of bed   FR: sauter du lit
กระโดดสูง[n. exp.] (kradōt sūng) EN: high jump   FR: saut en hauteur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airdrop[VT] กระโดดร่ม
bellyflop[N] กระโดดน้ำแบบเอาด้านหน้าลง
bound[VI] กระโดด, Syn. leap
buck[VI] กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า), Syn. leap
bail out[PHRV] กระโดดร่มหนี, Syn. bale out
bale out[PHRV] กระโดดร่มหนี, Syn. bail out
caper[VI] กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน, Syn. frisk, gambol
cavort[VI] กระโดดโลดเต้น, Syn. prance, caper, frisk
cut to[PHRV] กระโดดข้ามไปที่, See also: ข้ามไปที่, Syn. cut ahead to, jump to
dive in[PHRV] กระโดดน้ำ, See also: ดิ่งลง, งมหา, Syn. dive into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
bound(vi) เด้งกลับ,กระโดด
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jump rope (n ) กระโดดเชือก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
跳ねる[はねる, haneru] (vi) กระโดด เช่น うさぎがはねる กระต่ายกระโดด
飛び出す[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飛び起きる[とびおきる, tobiokiru] (vt ) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: กระโดด English: to jump
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: กระโดดออกมา English: to jump out

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top