ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ่าว

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่าว-, *บ่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่าว[N] servant, Syn. บ่าวไพร่, คนใช้, Example: พวกเราเป็นแค่บ่าว อย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเลย, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
บ่าวสาว[N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส
บ่าวไพร่[N] servant, See also: slave, Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่, Example: ไม่ว่าจะไปไหนสุนทรภู่จะมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ไม่ได้ขาด, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่าวน. คนรับใช้
บ่าวชายหนุ่ม
บ่าวเรียกชายผู้เข้าพิธีสมรส ว่า เจ้าบ่าว, คู่กับ หญิงผู้เข้าพิธีสมรส ซึ่งเรียกว่า เจ้าสาว.
บ่าวขุน ๑น. ชื่อวิธีนุ่งผ้า นุ่งห้อยชายข้างหนึ่งอย่างพระยายืนชิงช้านุ่ง.
บ่าวขุน ๒น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น บ่าวขุนกางเขนเขจร (สมุทรโฆษ).
บ่าวไพร่น. คนรับใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ... The Godfather (1972)
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา Idemo dalje (1982)
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว Idemo dalje (1982)
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ! Aladdin (1992)
You should be, Jasmine. I have chosen a husband for you.เธอควรจะเป็นเช่นนั้น จัสมิน ข้าได้เลือกเจ้าบ่าวให้เจ้าแล้ว อะไรนะ Aladdin (1992)
Bride and groom, pay respect to each other.เจ้าบ่าว เจ้าสาว คารวะกันและกัน The Joy Luck Club (1993)
I can't let down my mother. He was her student.ฉันทำให้แม่ผิดหวังไม่ได้ เจ้าบ่าวเคยเป็นนักเรียนของแม่ Wild Reeds (1994)
He's the groom's brother.น้องชายเจ้าบ่าว Wild Reeds (1994)
- Oh, yes. Someone had to be groomsman.-โอใช่สิ ต้องมีใครสักคนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของวิคแฮม Episode #1.6 (1995)
I'll be your best man, I hope?หวังว่าฉันคงได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะ Pola X (1999)
-The prospective groom.- ว่าที่เจ้าบ่าว Bicentennial Man (1999)
You may now kiss the bride.เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้ Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
paranymph(แพ'ระนิมฟ) n. เพื่อนเจ้าบ่าว,เพื่อนเจ้าวสาว
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top