ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondholder

B AA1 N D HH OW2 L D ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondholder-, *bondholder*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He cheered me up and helped with the bondholders.เขาคอยให้กำลังใจฉันและช่วยเหลือฉันในหลายๆ เรื่อง Eiga: Kurosagi (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDHOLDER    B AA1 N D HH OW2 L D ER0
BONDHOLDERS    B AA1 N D HH OW2 L D ER0 Z
BONDHOLDERS'    B AA1 N D HH OW2 L D ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
債権所有者[さいけんしょゆうしゃ, saikenshoyuusha] (n) bondholder [Add to Longdo]
社債権者[しゃさいけんしゃ, shasaikensha] (n) bondholder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondholder \Bond"hold`er\ (-h[=o]ld`[~e]r), n.
   A person who holds the bonds of a public or private
   corporation for the payment of money at a certain time.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondholder
   n 1: a holder of bonds issued by a government or corporation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top