ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钮-, *钮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钮, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  丑 (chǒu ㄔㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 2,685

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button, #9,782 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] button; surname Niu, #29,872 [Add to Longdo]
[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, / ] knob (e.g. handle or radio button), #47,520 [Add to Longdo]
[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button (electric switch), #74,318 [Add to Longdo]
[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some buttons in back.[CN] 后背上面有些扣! A Streetcar Named Desire (1951)
"Don't touch that button!"[CN] 不要碰那个按 The Circus (1928)
And did you know that button behind you causes this floor to open up?[CN] 你身后的这个按就能开启地板 It's a Wonderful Life (1946)
Push buttons, like all the other vice presidents.[CN] 按按,就和其他所有的副总裁一样 Sorry, Wrong Number (1948)
Well, well. What, no brass button, no badge? What is this?[CN] 没有铜扣 没有勋章 这是怎么回事 'G' Men (1935)
Press a button.[CN] 按一下按 The Asphalt Jungle (1950)
Push back a little, huh, Niles. There're too many buttons around there.[CN] 退后一点,尼尔斯,这里的按太多了 Cry of the City (1948)
- We can try pushing the other buttons. - They won't work.[CN] ―我们可以试试按另一个按 ―不起作用了 The Day the Earth Stood Still (1951)
- It's unlocked. Button![CN] - 没锁 有按! Dead Reckoning (1947)
This button, it rings the alarm and opens the doors.[CN] 这按拉响警报并打开门 This button, it rings the alarm and opens the doors. This Gun for Hire (1942)
Not even the studs on my shirt nor the matches in my pocket.[CN] 我衬衫上的钉和口袋里的火柴都不是我的 Sorry, Wrong Number (1948)
Boutonnières?[CN] 扣花? Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top