ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

security

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -security-, *security*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
security(n) ความปลอดภัย, See also: สวัสดิภาพ, Ant. danger, risk
security(n) ความมั่นคง, See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล, Syn. stability, assurance, surety, confidence
security(n) สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, See also: สิ่งคุ้มกันภัย, Syn. protection, shelter
security(n) ระบบรักษาความปลอดภัย, See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม, Syn. safeguards, guards
security(n) ผู้ค้ำประกัน, See also: การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน, Syn. assurance, guarantee, warranty
security(n) หลักทรัพย์, See also: พันธบัตร, หุ้น, หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. bond, deposit, stocks and shares
security(adj) เกี่ยวกับการประกัน, See also: ซึ่งค้ำประกัน
Security Council(n) สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, เครื่องป้องกัน, การป้องกัน, มาตราการป้องกัน, การรับรอง, การค้ำประกัน, สิ่งค้ำประกัน, หลักทรัพย์ประกัน, หลักทรัพย์, หุ้น, ธนบัตร, คนรับรอง, คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน, ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
security counciln. สภาความมั่นคงของสหประชาชาต'ประกอบด้วยสมาชิกถาวร5ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, โซเวียต, ฝรั่งเศส, อังกฤษและจีน) และสมาชิกชั่วคราว10ประเทศที่มีวาระครั้งละ2ปี
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม, ระบบการประกันสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
security(n) หลักประกัน, ความปลอดภัย, สวัสดิการ, การป้องกัน, หลักทรัพย์
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นใจ, ความไม่แน่นอน, ความไม่มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
securityความมั่นคง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
securityความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security๑. ความมั่นคง (ก. ปกครอง)๒. หลักประกัน, หลักทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
securityความมั่นคง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security communityชุมชนที่มั่นคง, ประชาคมที่มั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security moneyเงินประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security, authorizedหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
security, collectiveความมั่นคงร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
securityความมั่นคงปลอดภัย, Example: การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่าน หรือก๊อปปี้แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมไป วิธีการป้องกันมีได้หลายอย่าง เช่น ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปถึงตัวเครื่องด้วยการล็อกประตูห้อง ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยการกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน ป้งอกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่มีความลับด้วยการใช้รหัสผ่าน หรือนำข้อมูลนั้นมาเข้ารหัสลับก่อน [คอมพิวเตอร์]
Securityหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Security (Law)กฎหมายหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Security classification (Government documents)เอกสารลับ [TU Subject Heading]
security communityประชาคมความมั่นคง เป็นการรวมตัวกันของบรรดาประเทศในภูมิภาคเพื่อศึกษาและเสริมสร้างความมั่นคง ของภูมิภาค โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือบนพื้นฐานของแนวความคิดของความมั่นคงร่วมกัน [การทูต]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีนี้ประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Permanent members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐฯ และมีสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent members) อีก 10 ประเทศ ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นผู้เลือกตั้ง และให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งประเทศละ 2 ปี สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ในทันที และในการเลือกตั้งจะคำนึงส่วนเกื้อกูลหรือบทบาทของประเทศผู้สมัครที่มีต่อ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งที่มีต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย ในการเลือกตั้ง จะคำนึงถึงการแบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกดังนี้คือ ก. 5 ประเทศจากแอฟริกาและเอเชียข. 1 ประเทศจากยุโรปตะวันออกค. 2 ประเทศจากละตินอเมริกาง. 2 ประเทศจากยุโรปตะวันตก และประเทศอื่น ๆหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีดังนี้1. ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ2. สอบสวนเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3. เสนอแนะวิธีที่จะใช้กรณีพิพาทเช่นว่านั้น หรือ เงื่อนไขที่ให้มีการตกลงปรองดองกัน4. วางแผนเพื่อสถาปนาระบบการควบคุมกำลังอาวุธ5. ค้นหาและวินิจฉัยว่ามีภัยคุกคามต่อสันติภาพ หรือ เป็นการกระทำที่รุกรานหรือไม่ แล้วเสนอแนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร 6. เรียกร้องให้สมาชิกประเทศที่ทำการลงโทษในทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ถึงขั้นทำสงคราม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือหยุดยั้งการรุกราน7. ดำเนินการทางทหารตอบโต้ฝ่ายที่รุกราน8. เสนอให้รับประเทศสมาชิกใหม่ รวมทั้งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ในการที่จะเข้าเป็นภาคีตามกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 9. ทำหน้าที่ให้ภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ ในเขตที่ถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์10. เสนอแนะให้สมัชชาสหประชาชาติ แต่งตั้งตัวเลขาธิการและร่วมกับสมัชชาในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลโลก11. ส่งรายงานประจำปีและรายงานพิเศษต่อสมัชชาสหประชาชาติบรรดาประเทศสมาชิกของสห ประชาชาติ ต่างตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งยังรับรองที่จะจัดกำลังกองทัพของตนให้แก่คณะมนตรีความมั่นคงหากขอร้อง รวมทั้งความช่วยเหลือและและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ [การทูต]
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Security measuresมาตรการความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Security portfolioกลุ่มหลักทรัพย์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
security bondหลักทรัพย์ประกัน
security camera(n) กล้องวงจรปิด
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ Clue (1985)
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds.ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป Clue (1985)
I'm convinced there's a security leak in your training program.ผมสงสัยว่า มีคนทรยศ ในโปรแกรมฝึกสายลับของคุณ Spies Like Us (1985)
I am Capt. Felix Maxwell, night security commander.ฉันคือหมวด เฟลิกซ์ แมกซ์เวลล์ หัวหน้าร.ป.ภ. กะดึก Mannequin (1987)
Richards, is this your idea of a security guard?ริชาร์ด! ร.ป.ภ.นี่เป็นความคิดของคุณรึ? Mannequin (1987)
Security alert!เหตุ่วน ร.ป.ภ! Mannequin (1987)
I want to check out their security at the very least.ฉันอยากไปตรวจสอบตรงนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มากเท่าไร Akira (1988)
Social Security number?คุณกําลังทําอะไร? Big (1988)
Set out security to the flanks, front and rear.ตั้งแนวระวังรักษาปีก หน้าและหลัง Casualties of War (1989)
From now on, security is gonna escort you to that Stone-Age van of yours every night.จากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยจะพาคุณ ... ... เพื่อที่รถตู้หินอายุของคุณทุกคืน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
security2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
securityA firewall will guarantee Internet security.
securityBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
securityDo you require a security deposit?
securityFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
securityGermany adopted a social security system in the 1880's.
securityHe is working as a security guard at a warehouse.
securityHe's working on the president's security detail.
securityIf you want security in your old age, begin saving now.
securityIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
securityJapanese seem to prefer picking a marriage partner as much like themselves as possible, finding a job that provides security and slow but steady advancement, and putting money in the bank.
securityJob security became a major worry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน(n) security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai Definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
สวัสดิภาพ(n) safety, See also: security, Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย, Example: เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ผู้เฝ้าประตู(n) guard, See also: security guard, sentry, lookout, sentinel, Example: อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู
ยาม(n) security guard, See also: guard, sentry, watchman, Syn. ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย, Example: บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, Thai Definition: คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา, Notes: (บาลี)
สวัสดี(n) safety, See also: security, Syn. ความปลอดภัย, Example: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย(n) security guard, Syn. รปภ., Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ
ความปลอดภัย(n) safety, See also: security, Ant. ความไม่ปลอดภัย, Example: คณะนักกีฬาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
เงินวางประกัน(n) security money

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรประกันสังคม[bat prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security card  FR: carte de sécurité sociale [ f ]
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[jaonāthī khwām pløtphai] (n, exp) EN: security officer  FR: responsable de la sécurité [ m ]
การประกันสังคม[kān prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security ; social security insurance  FR: sécurité sociale [ f ] ; couverture sociale [ f ]
คณะมนตรีความมั่นคง[khanamontrī khwām mankhong] (x) EN: The Security Council
เครื่องประกัน[khreūang prakan] (n, exp) EN: security ; surety
ความมั่นคง[khwām mankhong] (n) EN: stability ; durability ; endurance ; security  FR: stabilité [ f ] ; sécurité [ f ]
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[khwām mankhong haengchāt] (n, exp) EN: national security  FR: sécurité nationale [ f ]
ความมั่นคงของชาติ[khwām mankhong khøng chāt] (n, exp) EN: national security  FR: sécurité nationale [ f ]
ความมั่นคงของมนุษย์[khwām mankhong khøng manut] (n, exp) EN: human security  FR: sécurité humaine [ f ]
ความมั่นคงภายใน[khwām mankhong phāinai] (n, exp) EN: internal security

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
security
security's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
security

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安全性[ān quán xìng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] security; safety #7,064 [Add to Longdo]
抵押品[dǐ yā pǐn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄆㄧㄣˇ,   ] security (property held against a loan); mortgaged property #65,404 [Add to Longdo]
保安部队[bǎo ān bù duì, ㄅㄠˇ ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ,     /    ] security forces #1,012,678 [Add to Longdo]
保安自动化[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,      /     ] security automation [Add to Longdo]
安全局[ān quán jú, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ,   ] security authorities [Add to Longdo]
安全考虑[ān quán kǎo lǜ, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ,     /    ] security consideration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimhaltungsstufe { f }security rating [Add to Longdo]
Sicherheit { f } | Sicherheiten { pl } | soziale Sicherheit { f } | der Sicherheit halber | ein falsches Gefühl der Sicherheit | Sicherheit leistensecurity | securities | social security | in the interests of safety | a false sense of security | to offer security [Add to Longdo]
Sicherheitsbeamte { m }security agent [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte { m, f }; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator [Add to Longdo]
Sicherheitslücke { f }security breach [Add to Longdo]
Sicherheitsmerkmale { pl }security features [Add to Longdo]
Sicherheitspolizei { f }security police [Add to Longdo]
Sicherheitsrat { m }security council [Add to Longdo]
Wertpapier { n } | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security [Add to Longdo]
sicherheitsrelevantsecurity related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) { food } egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) #2,007 [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n, adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) #2,243 [Add to Longdo]
警備[けいび, keibi] (n, vs) defense; defence; guard; policing; security; (P) #3,283 [Add to Longdo]
ラウンド[raundo] (n) round (esp. in sports, negotiations, etc.); rounds (e.g. nurse, security guard, etc.); (P) #3,553 [Add to Longdo]
保安[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) #4,512 [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n, vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) #5,491 [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na, n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) #5,631 [Add to Longdo]
セキュリティ(P);セキュリティー(P)[sekyuritei (P); sekyuritei-(P)] (n) security; (P) #7,249 [Add to Longdo]
担保[たんぽ, tanpo] (n, adj-no) security; collateral (e.g. mortgage); (P) #8,659 [Add to Longdo]
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na, n) instability; insecurity; crankiness; (P) #9,038 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management [Add to Longdo]
データ機密保護[データきみつせいほご, de-ta kimitsuseihogo] data security [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
安全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Security \Se*cu"ri*ty\, n.; pl. {Securities}. [L. securitas: cf.
   F. s['e]curit['e]. See {Secure}, and cf. {Surety}.]
   1. The condition or quality of being secure; secureness.
    Specifically:
    (a) Freedom from apprehension, anxiety, or care;
      confidence of power or safety; hence, assurance;
      certainty.
      [1913 Webster]
 
         His trembling hand had lost the ease,
         Which marks security to please.  --Sir W.
                          Scott.
      [1913 Webster]
    (b) Hence, carelessness; negligence; heedlessness.
      [1913 Webster]
 
         He means, my lord, that we are too remiss,
         Whilst Bolingbroke, through our security,
         Grows strong and great in substance and in
         power.              --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) Freedom from risk; safety.
      [1913 Webster]
 
         Give up yourself merely to chance and hazard,
         From firm security.        --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Some . . . alleged that we should have no
         security for our trade.      --Swift.
      [1913 Webster]
 
   2. That which secures or makes safe; protection; guard;
    defense. Specifically:
    (a) Something given, deposited, or pledged, to make
      certain the fulfillment of an obligation, the
      performance of a contract, the payment of a debt, or
      the like; surety; pledge.
      [1913 Webster]
 
         Those who lent him money lent it on no security
         but his bare word.        --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) One who becomes surety for another, or engages himself
      for the performance of another's obligation.
      [1913 Webster]
 
   3. An evidence of debt or of property, as a bond, a
    certificate of stock, etc.; as, government securities.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Protection; defense; guard; shelter; safety; certainty;
     ease; assurance; carelessness; confidence; surety;
     pledge; bail.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 security
   n 1: the state of being free from danger or injury; "we support
      the armed services in the name of national security" [ant:
      {insecurity}]
   2: defense against financial failure; financial independence;
     "his pension gave him security in his old age"; "insurance
     provided protection against loss of wages due to illness"
     [syn: {security}, {protection}]
   3: freedom from anxiety or fear; "the watch dog gave her a
     feeling of security"
   4: a formal declaration that documents a fact of relevance to
     finance and investment; the holder has a right to receive
     interest or dividends; "he held several valuable securities"
     [syn: {security}, {certificate}]
   5: property that your creditor can claim in case you default on
     your obligation; "bankers are reluctant to lend without good
     security" [syn: {security}, {surety}]
   6: a department responsible for the security of the
     institution's property and workers; "the head of security was
     a former policeman" [syn: {security}, {security department}]
   7: a guarantee that an obligation will be met [syn: {security},
     {surety}]
   8: an electrical device that sets off an alarm when someone
     tries to break in [syn: {security system}, {security
     measure}, {security}]
   9: measures taken as a precaution against theft or espionage or
     sabotage etc.; "military security has been stepped up since
     the recent uprising" [syn: {security}, {security measures}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top