Search result for

ความสัมพันธ์

(92 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสัมพันธ์-, *ความสัมพันธ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัมพันธ์[N] relation, See also: association, involvement, connection, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว, Example: ี้ระดับสติปัญญาและความสามารถมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม[N] culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationความสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillomandibular relationความสัมพันธ์ขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric jaw relationความสัมพันธ์ขากรรไกรนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transitive relationความสัมพันธ์ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary relationความสัมพันธ์ทวิภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diplomatic relationsความสัมพันธ์ทางการทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acentric relation; eccentric relationความสัมพันธ์นอกศูนย์ [มีความหมายเหมือนกับ eccentric position] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East-West relationsความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Inter-governmental fiscal relationsความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา) [เศรษฐศาสตร์]
Causation (Criminal law)ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Central-local government relationsความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Civil-military relationsความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร [TU Subject Heading]
Cultural relationsความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Customer relationsความสัมพันธ์กับลูกค้า [TU Subject Heading]
Ethnic relationsความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
Must be hard to have a real relationship...มันคงยากนะที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง Dying Changes Everything (2008)
You manipulate people because you can't handle any kind of real relationship.นายควบคุมคนอื่นๆ เพราะนายไม่สามารถรับมือ กับความสัมพันธ์แบบจริงจังได้ และฉันก็ปล่อนให้นายทำ Dying Changes Everything (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
This is the perfect time for you and him to, you know, bond.นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับท่านและเขาที่จะได้ เอ่อ สร้างความสัมพันธ์ Downfall of a Droid (2008)
You could say... ..there is a bond between us.เจ้าอาจพูดได้ว่า มันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรา Excalibur (2008)
I was the happiest when there was nothing but painting between usข้ามีความสุขมากเมื่อระหว่างเรานั้น มีความสัมพันธ์แค่เพียงงานศิลป์ Portrait of a Beauty (2008)
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
Word can get out!จำเป็นต้องโพทนาความสัมพันธ์ของเราด้วยหรอ Scandal Makers (2008)
We weren't dating at the time.ฉันไม่คิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์... Scandal Makers (2008)
Oh gosh, his relationship with his Majesty is not normal at all.โอ้ย... ความสัมพันธ์ของเขากับฝ่าบาทไม่ธรรมดาแล้วนะ Iljimae (2008)
What does your father think of your consorting with these radicals anyway?พ่อคุณคิดยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ ของคุณกับพวกหัวรุนแรงพวกนั้น The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samphan) EN: romantic relationship   
ความสัมพันธ์ทางการทูต[n. exp.] (khwām samphan thāng kānthūt) EN: diplomatic relations   FR: relations diplomatiques [fpl]
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (khwām samphan thāng dān watthanatham) FR: relations culturelles [fpl]
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām samphan thāng thurakit) EN: business connection   
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām samphan rawāng prathēt) EN: international relations   FR: relations internationales [fpl]
ความสัมพันธ์ส่วนตัว[n. exp.] (khwām samphan suantūa) EN: personal relations   FR: relations personnelles [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair[N] ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affaire
affaire[N] ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affair
affinity[N] ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, Syn. kinship, relationship
affinity[N] ความใกล้ชิด, See also: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
alliance[N] ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
application[N] ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
camaraderie[N] ความเป็นมิตร, See also: ความสัมพันธ์ที่ดี, Syn. companionship, intimacy
causality[N] ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
cognation[N] ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
coherence[N] ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union, Ant. inconsistency, incoherence, disjunction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
LTR (slang ) ความสัมพันธ์ระยะยาว ย่อมาจาก Long Term Relationship
relationship (vi) ความสัมพันธ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なか, naka] (n) ความสัมพันธ์ เช่น 仲良い แปลว่า มีความสัมพันธ์ดี หรือสนิทกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所縁[ゆかり, yukari] (n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้องระหว่าง... มักใช้กับคน ประโยคตัวอย่าง お前は、縁も所縁もないだぞ、ただ赤の他人なんだよ。 おまえは、えんもゆかりもないだぞ、ただあかのたにんなんだよ。 แกไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ เป็นแค่ลูกของคนอื่นนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top