ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสัมพันธ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสัมพันธ์-, *ความสัมพันธ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัมพันธ์(n) relation, See also: association, involvement, connection, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว, Example: ี้ระดับสติปัญญาและความสามารถมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม(n) culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relationความสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillomandibular relationความสัมพันธ์ขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric jaw relationความสัมพันธ์ขากรรไกรนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transitive relationความสัมพันธ์ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary relationความสัมพันธ์ทวิภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diplomatic relationsความสัมพันธ์ทางการทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acentric relation; eccentric relationความสัมพันธ์นอกศูนย์ [ มีความหมายเหมือนกับ eccentric position ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East-West relationsความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Inter-governmental fiscal relationsความสัมพันธ์ด้านการคลังระหว่างหน่วยงานของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic relationsความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา) [เศรษฐศาสตร์]
Causation (Criminal law)ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Central-local government relationsความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Civil-military relationsความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร [TU Subject Heading]
Cultural relationsความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Customer relationsความสัมพันธ์กับลูกค้า [TU Subject Heading]
Ethnic relationsความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
With Plasticine porters with looking glass tiesด้วยการขนดินน้ำมัน มีความสัมพันธ์ที่มองกระจก Yellow Submarine (1968)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
At that moment, I realised Elaine had doubts about our relationship.ในตอนนั้น ผมก็รู้ว่าอีเลน ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา Airplane! (1980)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
My husband had an affair with her, but I didn't care, I wasn't jealous.สามีของฉันมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่ฉันไม่สนใจและก็ไม่ได้อิจฉา Clue (1985)
I had an affair with her.ผมมีความสัมพันธ์กับเธอ Clue (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ! Mannequin (1987)
He knew how to handle it.เขารู้จักบริหารความสัมพันธ์ Goodfellas (1990)
- I got involved with my client.ดันมีความสัมพันธ์กับลูกค้า The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์[khwām samphan] (n) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship  FR: relation [ f ] ; association [ f ]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[khwām samphan] (n, exp) EN: romantic relationship
ความสัมพันธ์ทางการทูต[khwām samphan thāng kānthūt] (n, exp) EN: diplomatic relations  FR: relations diplomatiques [ fpl ]
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม[khwām samphan thāng dān watthanatham] (n, exp) FR: relations culturelles [ fpl ]
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[khwām samphan thāng thurakit] (n, exp) EN: business connection
ความสัมพันธ์ทางเพศ[khwām samphan thāng phēt] (n, exp) EN: intimacy[ ; sexual intercourse ]  FR: relation sexuelle [ f ]
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[khwām samphan rawāng prathēt] (n, exp) EN: international relations  FR: relations internationales [ fpl ]
ความสัมพันธ์ส่วนตัว[khwām samphan suantūa] (n, exp) EN: personal relations  FR: relations personnelles [ fpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affaire
affaire(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affair
affinity(n) ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, Syn. kinship, relationship
affinity(n) ความใกล้ชิด, See also: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
alliance(n) ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
application(n) ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
camaraderie(n) ความเป็นมิตร, See also: ความสัมพันธ์ที่ดี, Syn. companionship, intimacy
causality(n) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
cognation(n) ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
coherence(n) ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union, Ant. inconsistency, incoherence, disjunction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์, สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ, การเชื่อมติดกัน, ความคิดเห็นร่วมกัน, กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน, เกมฟุตบอล, การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน, ที่รองรับ, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การออกผล, การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความสามารถ, การให้ผล, ผล, ผลผลิต, Syn. endurance, yield
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ทรัพย์สมบัติ, สิ่งของที่มีอยู่, ของประกอบ, ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship, possessions, assets
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ, ท่วงทำนอง, ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล, คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้, สิ่งที่เป็นสาเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวดองกัน, ความเป็นญาติกัน
connection(n) การติดต่อ, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง, ญาติ
correlation(n) ความเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, สหพันธ์
dealing(n) การค้า, การติดต่อ, ธุรกิจ, ความสัมพันธ์
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friendship(n) มิตรภาพ, มิตรไมตรีจิต, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
relation(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ความเป็นญาติกัน
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน, การเข้าเรื่อง, การเข้าประเด็น
respect(n) ความเคารพ, ความนับถือ, ความเกี่ยวเนื่อง, ความสัมพันธ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LTR(slang) ความสัมพันธ์ระยะยาว ย่อมาจาก Long Term Relationship
relationship(vi) ความสัมพันธ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なか, naka] (n) ความสัมพันธ์ เช่น 仲良い แปลว่า มีความสัมพันธ์ดี หรือสนิทกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
所縁[ゆかり, yukari] (n) ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้องระหว่าง... มักใช้กับคน ประโยคตัวอย่าง お前は、縁も所縁もないだぞ、ただ赤の他人なんだよ。 おまえは、えんもゆかりもないだぞ、ただあかのたにんなんだよ。 แกไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ เป็นแค่ลูกของคนอื่นนะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
関係[かんけい, kankei] TH: ความสัมพันธ์  EN: relation

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, Ant. la polygamie
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. monogame
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. polygame
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), Ant. la monogamie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top