Search result for

เจ้านาย

(40 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้านาย-, *เจ้านาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้านาย[N] royalty, See also: royal-blooded person, Syn. เจ้า, Example: ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายบางพระองค์ รวมทั้งคนทั่วไปด้วย
เจ้านาย[N] boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้านายน. เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, เจ้า ก็เรียก
เจ้านายผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย หรือ เจ้าขุนมูลนาย ก็ว่า.
เจ้าไทยเจ้านายชั้นผู้ใหญ่
พระราชวงศ์เจ้านายในวงศ์ตระกูลของกษัตริย์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir.เจ้านาย Episode #1.16 (2010)
You heard the boss!คุณได้ยินเจ้านายสั่งแล้ว Adverse Events (2008)
My boss, my old boss, my boyfriend.เจ้านาย.. เจ้านายเก่า แฟนของฉัน The Itch (2008)
She's my boss.เธอเป็นเจ้านายฉัน The Itch (2008)
- I need you back in bed. - My boss has a big Beijing trip.คุณต้องกลับมาที่เตียง เจ้านายฉันมีทริปใหญ่ที่ปักกิ่ง Dying Changes Everything (2008)
I'm sure your boss can do without you for a few days.ฉันแน่ใจว่าเจ้านายคุณจะทำได้ดีเมื่อไม่มีคุณซักสองสามวัน Dying Changes Everything (2008)
I'm sorry, I'm sure your boss depends on you...ฉันขอโทษ ฉันแน่ใจว่าเจ้านายคุณต้องพึ่งคุณ Dying Changes Everything (2008)
You're not the boss. Boss gets to make the rules.คุณไม่ใช่เจ้านาย เจ้านายเป็นคนสร้างกฎ Dying Changes Everything (2008)
Boss gets to ignore...เจ้านายเมินเฉยได้ Dying Changes Everything (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
Your former boss?เจ้านายเก่าของคุณ? Dying Changes Everything (2008)
Master Anakin sent you to find me?เจ้านายอนาคินส่งเจ้ามาหาข้าเหรอ? Destroy Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: aristocrat   FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
lord[N] เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น, See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว, Syn. master, chief, ruler
master[N] เจ้านาย, See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง, Syn. chief, leader, ruler, governor
mistress[N] นายผู้หญิง, See also: เจ้านายผู้หญิง, เจ้าของที่ผู้หญิง, Syn. housekeeper, chaperone
big cheese[SL] เจ้านาย, See also: คนสำคัญ, ผู้นำ
big fish[SL] หัวหน้า, See also: เจ้านาย, ผู้นำ
chief[SL] นาย, See also: เจ้านาย, Syn. guv'nor
guv[SL] เจ้านาย, See also: หัวหน้า, Syn. guv’nor
guv’nor[SL] เจ้านาย, See also: หัวหน้า, Syn. guv

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top