ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยื่อใย

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยื่อใย-, *เยื่อใย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยื่อใยน. ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่, ความผูกพันที่ยังตัดไม่ขาด, เช่น เขาทิ้งไปอย่างไม่มีเยื่อใย.
อุปพันธ์เยื่อใย, เครื่องผูกพัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lawyer was left high and dry!ทนายถูกทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใย Malèna (2000)
More was needed if you were, say, rejected by a shrink you entrusted your life to.และต้องการมากกว่านั้น ถ้าคุณถูกพูดจา... ตัดเยื่อใยจากจิตแพทย์ที่คุณคิดจะฝากชีวิตไว้ Numb (2007)
She gets to have a relationship with a kid, but she can't handle one with an adult.เธอจะมีเยื่อใยกับเด็ก แต่เธอไม่สามารถดูแล แบบผู้ใหญ่ได้ Joy (2008)
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company The Price (2008)
Well,uh,perhaps she should've seen that you still had feelings for mike.ก็... บางทีเขาน่าจะเห็นว่าเธอยังมีเยื่อใยกับไมค์อยู่ Being Alive (2009)
Who left me with nothing but stretch marksกับผู้ชายที่ทิ้งฉันไปอย่างไม่มีเยื่อใย Introduction to Film (2009)
I have no more feelings for john.และป้าก็ไม่เหลือเยื่อใยให้จอห์นแล้ว The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
# I was beat ## ฉันถูกทิ้ง ไร้เยื่อใยThe Power of Madonna (2010)
You're still connected to her.คุณยังมีเยื่อใยกับเธอ Touch of Eva (2010)
Leonard, Penny wants to exploit any residual feelings you have for her in order to get a ride to work.ลีโอนาร์ด เพนนีอยากใช้ เยื่อใยเหลืออยู่ที่นายยังมีกับเธอ เพื่อขอติดรถไปทำงาน The Plimpton Stimulation (2010)
You still have feelings for him?คุณยังมีเยื่อใยกับเขาหรือไงกัน While You Weren't Sleeping (2011)
Because you still have feelings for me.เพราะคุณยังมีเยื่อใยกับฉัน Assassins (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top