Search result for

-bond-

(59 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bond, *bond*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bond[VT] ผูกมัด
bond[N] ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา

English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bond(vt) ผูกมัด,ผูกพัน,เชื่อมติด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร๒. ทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bond๑. การค้ำประกัน๒. กรมธรรม์ค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bondหุ้น [การบัญชี]
Bondพันธะ,ความสัมพันธ์,แขน [การแพทย์]
bondพันธะ, ดู  chemical bond [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bond (n) ตราสารหนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BOND.- Bond - Mallory Skyfall (2012)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
He was talking about how secrets kill, and, our bond.หมอนั่นค่อนข้างวิกลจริตน่ะ, ซี.เค. Committed (2008)
What did he say about your bond?แล้วก็ การโกหก หลอกลวง Committed (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
This is the perfect time for you and him to, you know, bond.นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับท่านและเขาที่จะได้ เอ่อ สร้างความสัมพันธ์ Downfall of a Droid (2008)
The first code is a sacred bond of trust.กฏข้อแรกเป็นพันธะสัญญาแห่งความเชื่อใจ Lancelot (2008)
You could say... ..there is a bond between us.เจ้าอาจพูดได้ว่า มันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรา Excalibur (2008)
Lots of money in that vault, juwelry, bonds.เิงินจำนวนมากในตู้นิรภัยนั่น เพชรพลอย พันธบัตร The Bank Job (2008)
You know, 50 years of marriage creates quite a bond.รู้ไหม 50 ปีที่ที่แต่งงานกัน สร้าง สัมพันธ์ อันเหนียวแน่น Superhero Movie (2008)
We break free from our mortal bondsเราหนีจากสายใยที่ตายไปของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bondThe debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.
bondI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
bondWe must complete the bond by the end of this year.
bondThere is a strong bond of affection between them.
bondHe asked me to renew the bond.
bondI guess she's into bondage and domination. [XXX]
bondCurrency and bond markets are relatively calm.
bondMy recommendation is that you invest in government bonds.
bondAt last James Bond made it as an actor.
bondWhile long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.
bondThe two friends have formed a deep bond of friendship.
bondThere are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธบัตร[N] bond, Example: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
อุปพันธ์[N] attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระดาษซับ[N] bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count unit: แผ่น
สายใย[N] relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธบัตร[n.] (phanthabat) EN: bond   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOND    B AA1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bond    (v) (b o1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anteileemission {f} | Anteile {pl}bond issue | lots [Add to Longdo]
Bindeton {m}bond clay [Add to Longdo]
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Bondkopf {m}bond head [Add to Longdo]
Bondkraft {f}bond force [Add to Longdo]
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Einbindelänge {f}bond length; grip length [Add to Longdo]
Rentenindex {m}bond index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), n. [The same word as band. Cf. {Band},
   {Bend}.]
   1. That which binds, ties, fastens, or confines, or by which
    anything is fastened or bound, as a cord, chain, etc.; a
    band; a ligament; a shackle or a manacle.
    [1913 Webster]
 
       Gnawing with my teeth my bonds in sunder,
       I gained my freedom.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The state of being bound; imprisonment; captivity,
    restraint. "This man doeth nothing worthy of death or of
    bonds." --Acts xxvi.
    [1913 Webster]
 
   3. A binding force or influence; a cause of union; a uniting
    tie; as, the bonds of fellowship.
    [1913 Webster]
 
       A people with whom I have no tie but the common bond
       of mankind.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Moral or political duty or obligation.
    [1913 Webster]
 
       I love your majesty
       According to my bond, nor more nor less. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A writing under seal, by which a person binds
    himself, his heirs, executors, and administrators, to pay
    a certain sum on or before a future day appointed. This is
    a {single bond}. But usually a condition is added, that,
    if the obligor shall do a certain act, appear at a certain
    place, conform to certain rules, faithfully perform
    certain duties, or pay a certain sum of money, on or
    before a time specified, the obligation shall be void;
    otherwise it shall remain in full force. If the condition
    is not performed, the bond becomes forfeited, and the
    obligor and his heirs are liable to the payment of the
    whole sum. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   6. A financial instrument (of the nature of the ordinary
    legal bond) made by a government or a corporation for
    purpose of borrowing money; a written promise to pay a
    specific sum of money on or before a specified day, given
    in return for a sum of money; as, a government, city, or
    railway bond.
    [1913 Webster]
 
   7. The state of goods placed in a bonded warehouse till the
    duties are paid; as, merchandise in bond.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) The union or tie of the several stones or bricks
    forming a wall. The bricks may be arranged for this
    purpose in several different ways, as in {English bond} or
    {block bond} (Fig. 1), where one course consists of bricks
    with their ends toward the face of the wall, called
    headers, and the next course of bricks with their lengths
    parallel to the face of the wall, called stretchers;
    Flemish bond (Fig.2), where each course consists of
    headers and stretchers alternately, so laid as always to
    break joints; Cross bond, which differs from the English
    by the change of the second stretcher line so that its
    joints come in the middle of the first, and the same
    position of stretchers comes back every fifth line;
    Combined cross and English bond, where the inner part of
    the wall is laid in the one method, the outer in the
    other.
    [1913 Webster]
 
   9. (Chem.) A unit of chemical attraction between atoms; as,
    oxygen has two bonds of affinity. Also called {chemical
    bond}. It is often represented in graphic formul[ae] by a
    short line or dash. See Diagram of {Benzene nucleus}, and
    {Valence}. Several types of bond are distinguished by
    chemists, as {double bond}, {triple bond}, {covalent
    bond}, {hydrogen bond}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   10. (Elec.) A heavy copper wire or rod connecting adjacent
     rails of an electric railway track when used as a part of
     the electric circuit.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. League; association; confederacy. [South Africa]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        The Africander Bond, a league or association
        appealing to African, but practically to Boer,
        patriotism.             --James Bryce.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Arbitration bond}. See under {Arbitration}.
 
   {Bond creditor} (Law), a creditor whose debt is secured by a
    bond. --Blackstone.
 
   {covalent bond}, an attractive force between two atoms of a
    molecule generated by the merging of an electron orbital
    of each atom into a combined orbital in the molecule. Such
    bonds vary in strength, but in molecules of substances
    typically encountered in human experience (as, water or
    alcohol) they are sufficiently strong to persist and
    maintain the identity and integrity of the molecule over
    appreciable periods of time. Each such bond satisfies one
    unit of {valence} for each of the atoms thus bonded.
    Contrasted with {hydrogen bond}, which is weaker and does
    not satisfy the valence of either atom involved.
 
   {double bond}, {triple bond}, a {covalent bond} which
    involves the merging of orbitals of two (or three)
    electrons on each of the two connected atoms, thus
    satisfying two (or three) units of valence on each of the
    bonded atoms. When two carbon atoms are thus bonded, the
    bond (and the compound) are said to be unsaturated.
 
   {Bond debt} (Law), a debt contracted under the obligation of
    a bond. --Burrows.
 
   {hydrogen bond}, a non-covalent bond between hydrogen and
    another atom, usually oxygen or nitrogen. It does not
    involve the sharing of electrons between the bonded atoms,
    and therefore does not satisfy the valence of either atom.
    Hydrogen bonds are weak (ca. 5 kcal/mol) and may be
    frequently broken and reformed in solution at room
    temperature.
 
   {Bond of a slate} or {lap of a slate}, the distance between
    the top of one slate and the bottom or drip of the second
    slate above, i. e., the space which is covered with three
    thicknesses; also, the distance between the nail of the
    under slate and the lower edge of the upper slate.
 
   {Bond timber}, timber worked into a wall to tie or strengthen
    it longitudinally.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Chains; fetters; captivity; imprisonment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, n. [OE. bond, bonde, peasant, serf, AS. bonda,
   bunda, husband, bouseholder, from Icel. b[=o]ndi husbandman,
   for b[=u]andi, fr. b[=u]a to dwell. See {Boor}, {Husband}.]
   A vassal or serf; a slave. [Obs. or Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, a.
   In a state of servitude or slavery; captive.
   [1913 Webster]
 
      By one Spirit are we all baptized . . . whether we be
      Jews or Gentiles, whether we be bond or free. --1 Cor.
                          xii. 13.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bond
   n 1: an electrical force linking atoms [syn: {chemical bond},
      {bond}]
   2: a certificate of debt (usually interest-bearing or
     discounted) that is issued by a government or corporation in
     order to raise money; the issuer is required to pay a fixed
     sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the
     principal [syn: {bond}, {bond certificate}]
   3: a connection based on kinship or marriage or common interest;
     "the shifting alliances within a large family"; "their
     friendship constitutes a powerful bond between them" [syn:
     {alliance}, {bond}]
   4: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman
     if an accused person fails to appear in court for trial; "the
     judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by
     an alderman" [syn: {bail}, {bail bond}, {bond}]
   5: a restraint that confines or restricts freedom (especially
     something used to tie down or restrain a prisoner) [syn:
     {shackle}, {bond}, {hamper}, {trammel}]
   6: a connection that fastens things together [syn: {attachment},
     {bond}]
   7: a superior quality of strong durable white writing paper;
     originally made for printing documents [syn: {bond}, {bond
     paper}]
   8: United States civil rights leader who was elected to the
     legislature in Georgia but was barred from taking his seat
     because he opposed the Vietnam War (born 1940) [syn: {Bond},
     {Julian Bond}]
   9: British secret operative 007 in novels by Ian Fleming [syn:
     {Bond}, {James Bond}]
   10: the property of sticking together (as of glue and wood) or
     the joining of surfaces of different composition; "the
     mutual adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was
     required for adhesion" [syn: {adhesiveness}, {adhesion},
     {adherence}, {bond}]
   v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
      [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick},
      {stick to}]
   2: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   3: issue bonds on
   4: bring together in a common cause or emotion; "The death of
     their child had drawn them together" [syn: {bond}, {bring
     together}, {draw together}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bond /bɔnt/
  1. association
  2. federation
  3. connection; league

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top