Search result for

eurobond

(8 entries)
(0.5769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurobond-, *eurobond*, eurobon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eurobond[N] พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eurobondพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond พันธบัตรยูโร
พันธบัตรต่างประเทศที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกลุ่มสถาบันผู้ให้กู้ยืมระหว่างประเทศ และนำออกขายในประเทศต่างๆ นอกจากประเทศที่เป็นเจ้าของ เงินตราสกุลที่ปรากฏในพันธบัตรนั้น พันธบัตรยูโรถือเป็น การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROBOND    Y UW1 R OW0 B AA2 N D
EUROBONDS    Y UW1 R OW0 B AA2 N D Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top