ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durance

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durance-, *durance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability

English-Thai: Nontri Dictionary
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kānseuksā) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durance    (n) djˈuəʳrəns (d y u@1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance [Add to Longdo]
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Durance \Dur"ance\, n. [OF. durance duration, fr. L. durans,
   -antis, p. pr. durare to endure, last. See {Dure}, and cf.
   {Durant}.]
   1. Continuance; duration. See {Endurance}. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Of how short durance was this new-made state!
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Imprisonment; restraint of the person; custody by a
    jailer; duress. Shak. "Durance vile." --Burns.
    [1913 Webster]
 
       In durance, exile, Bedlam or the mint. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A stout cloth stuff, formerly made in imitation of
      buff leather and used for garments; a sort of tammy or
      everlasting.
      [1913 Webster]
 
         Where didst thou buy this buff? let me not live
         but I will give thee a good suit of durance.
                          --J. Webster.
    (b) In modern manufacture, a worsted of one color used for
      window blinds and similar purposes.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 durance
   n 1: imprisonment (especially for a long time)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top