ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confinement

K AH0 N F AY1 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confinement-, *confinement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confinement(n) การจำกัด, Syn. restriction, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด, การเก็บกัก, ภาวะที่ถูกเก็บกัก, การคลอดบุตร, การจำคุก, การกักกัน, Syn. incarceration

English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง, การจำกัดขอบเขต, การกักตัว, การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement in lienการกักขังแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Confinementกำหนดคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's in solitary confinement somewhere.เขาขังเดี่ยวใน บางแห่ง In the Name of the Father (1993)
Look, I did the confinement thing for four years.หมายถึงว่าฉันถูกกักในที่จำกัดมาสี่ปี Bringing Down the House (2003)
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
And the solitary confinement was clever.และห้องขังเดี่ยว มันเป็นอะไรที่ฉลาดมาก Law Abiding Citizen (2009)
"We're all of us sentenced to solitary confinement Inside our own skins, for life."เห็นได้ชัดว่าคนร้ายไม่สนใจว่า เหยื่อจะถูกพบหรือไม่ Solitary Man (2010)
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ Damaged (2012)
Our confinement had brought us closer.การกักบริเวณทำให้เราใกล้ชิดกัน Lie with Me (2013)
But I will also make sure that you spend the rest of your time shuttling between solitary confinement and the rapiest available bunkmates.แต่ฉันก็จะทำให้แน่ใจเลยว่า นายจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ไป ๆ มา ๆ ระหว่าง ห้องขังเดี่ยว King's Castle (2013)
But your confinement is for your own good.แต่ที่ขังคุณไว้ ก็เพื่อประโยชน์ของคุณเอง The Perfect Mark (2013)
With a little magnetic confinement for ultra-precision.แล้วยังมีตัวเก็บพลังงานขนาดจิ๋ว แต่มีความเป๊ะยิ่งยวด Big Hero 6 (2014)
Reverend Father, these eight years of confinement have given me much time to reflect.สาธุคุณพ่อเหล่านี้แปดปี ของการคุมขัง มีให้ฉันเวลามากที่จะ สะท้อนให้เห็นถึง ดังนั้น Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธนาการ(n) bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกัก[kān kak] (n) EN: confinement
ผู้ต้องขัง[phūtǿngkhang] (n) EN: detainee ; person in confinement  FR: détenu [ m ]
สนม[sanom] (n) EN: place of confinement in a palace

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFINEMENT K AH0 N F AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confinement (n) kˈənfˈaɪnmənt (k @1 n f ai1 n m @ n t)
confinements (n) kˈənfˈaɪnmənts (k @1 n f ai1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre { f } (für Soldaten)confinement to barracks [Add to Longdo]
Ausgehverbot { n }confinement to barracks [Add to Longdo]
Beschränkung { f } (auf)confinement (to) [Add to Longdo]
Stubenarrest { m }confinement to one's room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
監禁[かんきん, kankin] (n, vs, adj-no) confinement; (P) [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n, n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign [Add to Longdo]
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n, vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n, vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
禁所[きんしょ, kinsho] (n) place of confinement [Add to Longdo]
禁足[きんそく, kinsoku] (n, vs) confinement [Add to Longdo]
勾留[こうりゅう, kouryuu] (n, vs) detention; confinement [Add to Longdo]
拘置[こうち, kouchi] (n, vs) detention; confinement; arrest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confinement \Con*fine"ment\, n.
   1. Restraint within limits; imprisonment; any restraint of
    liberty; seclusion.
    [1913 Webster]
 
       The mind hates restraint, and is apt to fancy itself
       under confinement when the sight is pent up.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Restraint within doors by sickness, esp. that caused by
    childbirth; lying-in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confinement
   n 1: concluding state of pregnancy; from the onset of
      contractions to the birth of a child; "she was in labor for
      six hours" [syn: {parturiency}, {labor}, {labour},
      {confinement}, {lying-in}, {travail}, {childbed}]
   2: the act of restraining of a person's liberty by confining
     them
   3: the state of being confined; "he was held in confinement"
   4: the act of keeping something within specified bounds (by
     force if necessary); "the restriction of the infection to a
     focal area" [syn: {restriction}, {confinement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top