ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氫-, *氫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氫, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen H, atomic number 1, #10,793 [Add to Longdo]
氢气[qīng qì, ㄑㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] hydrogen (gas), #31,808 [Add to Longdo]
氢弹[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, / ] H-bomb; hydrogen bomb, #38,024 [Add to Longdo]
氢化[qīng huà, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydrogenation, #40,339 [Add to Longdo]
硫化氢[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH, #47,527 [Add to Longdo]
碳酸氢钠[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate, #53,171 [Add to Longdo]
碳氢化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hydrofluoric acid.[CN] 氟酸 Saw VI (2009)
-Yeah. Well, no, the potassium hydroxide is the electrolyte.[CN] 對 也不對 氧化鉀溶液是電解質 4 Days Out (2009)
- Hydrogen peroxide?[CN] -用過氧化嗎? Man of Marble (1977)
- straight. - Okay.[CN] ﹣過獎了 ﹣好的  A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Get your hands on some bleach, some hydrogen peroxide and a shitload of lime.[CN] 在手上抹一些漂白粉 一些過氧化和石灰粉 Tropic Thunder (2008)
That all he needs is a codebook, a cyanide pill and he's in business.[CN] 給探員一本密碼簿和一顆化小藥丸 就可以讓他上路 Charade (1963)
There was hydrogen, nitrogen...[CN] 那裏有,氮... Hail Mary (1985)
Oh, well, actually they theoretically can separate the hydrogen from the oxygen and process that into providing fuel for manned space flights.[CN] 理論上他們能分離得到和氧 為人類的太空旅行提供能源 Phoenix (2009)
I'm taking him out. - Ten-blade - Leave the baby in.[CN] 頭部CT 胸透 血常規都正常 但結果顯示乳酸脫□指標上升 An Honest Mistake (2009)
Nor the hydrogen bomb either.[CN] 炸彈也不會 The Chairman (1969)
- He's in the front line. We're not. Better get some sleep.[CN] 化鈉 The Chairman (1969)
Of the hydrogen bomb, of Neil Armstrong, the astronaut who landed and walked on the moon last summer in July.[CN] 人類發明了彈 尼爾 阿姆斯特朗 他登上了月球 Youth Without Youth (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top