Search result for

imprisonment

(46 entries)
(0.0916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprisonment-, *imprisonment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprisonment[N] การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonmentการจำคุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment for lifeโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment, falseการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonment, falseการจำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The court sentences the accused, Schmitz, to imprisonment for life.ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้ ชมิดส์ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต The Reader (2008)
I don't think we've truly grasped what Akiyoshi Kanako-san experienced in her 15 years of imprisonment.ผมคิดว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า 15ปี ที่ถูกขังอยู่นั้น อาคิโยชิ คานาโกะ ต้องเจอกับอะไรมาบ้าง Episode #1.6 (2009)
On the other side of the red door is imprisonment.ข้างสีแดงคือกักขัง Episode #1.6 (2009)
After his imprisonment Kitazato asked for a second and third re-examination of evidence from his case but the DNA evidence was ruled absolute and the court denied his requests.หลังจากเขาติดคุก... ...คิตะซาโต้ก็ขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานใหม่ อีก2-3ครั้งกับคดึของเค้า ...แต่ผลDNAเป็นหลักฐานที่ไม่มีข้อโต้แย้ง... Episode #1.8 (2009)
I sentence Alex Turner Jung to life imprisonment for murder, and Robert J. Pearson to minimum of 1 year,ศาลจึงตัดสินให้อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรม และ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 1 ปี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Angela De Luca, you are hereby sentenced to life imprisonment without the possibility of parole.อาการเป็นยังไงบ้าง If... (2010)
Saved you from disgrace and imprisonment.ปกป้องคุณจากความอัปยศอดสูและคุก Episode #1.4 (2010)
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก" The Help (2011)
Isn't that violating the law on kidnapping and imprisonment charges?เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อหา ลักพาตัวและกักขังไม่ใช่หรือ City Hunter (2011)
Unless I commute Milner's sentence to imprisonment, the bylaw says banishment.น่าจะเปิดประตูอีกฝั่งได้ Bylaw (2011)
I'm not well-suited for imprisonment.ข้าไม่เหมาะกับการถูกคุมขัง A Man Without Honor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imprisonmentHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
imprisonmentSuch an offence is punished by a fine and/or imprisonment.
imprisonmentThe judge sentenced him to one year's imprisonment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk taløt chīwit) EN: get life imprisonment   FR: être condamné à perpétuité
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison   
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (tatsin jamkhuk taløt chīwit) EN: sentence to life imprisonment   
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment   FR: peine de prison [f]
ถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต [v. exp.] (thūk phiphāksā hai jamkhuk taløt chīwit ) EN: be sentenced to life imprisonment   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRISONMENT    IH2 M P R IH1 Z AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprisonment    (n) (i1 m p r i1 z n m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention [Add to Longdo]
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment [Add to Longdo]
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]
禁獄[きんごく, kingoku] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
収監[しゅうかん, shuukan] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, ] imprisonment; imprisoned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprisonment
   n 1: putting someone in prison or in jail as lawful punishment
   2: the state of being imprisoned; "he was held in captivity
     until he died"; "the imprisonment of captured soldiers"; "his
     ignominious incarceration in the local jail"; "he practiced
     the immurement of his enemies in the castle dungeon" [syn:
     {captivity}, {imprisonment}, {incarceration}, {immurement}]
   3: the act of confining someone in a prison (or as if in a
     prison) [syn: {imprisonment}, {internment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top