ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

workman

W ER1 K M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -workman-, *workman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
workman(n) คนงาน, Syn. laborer, worker
workman(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่าง, Syn. artisan, craftsman
workmanlike(adj) ซึ่งมีฝีมือ, See also: ซึ่งทำงานดี, Syn. workmanly
workmanship(n) ฝีมือของช่างหรือคนงาน, See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน, Syn. craft, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
workman(เวิร์ค 'เมิน) n. คนงาน, กรรมกร pl., See also: workmen
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, คุณภาพของงาน, ผลิตผลของแรงงาน, ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship

English-Thai: Nontri Dictionary
workman(n) คนงาน, กรรมกร, ลูกจ้าง, ช่างฝีมือ
workmanship(n) ฝีมือ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, exactly, because a good workman chooses the correct tool for the job.จริงๆแล้วเป็นเพราะคนงานที่ฉลาด เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมต่างหาก The Bod in the Pod (2012)
I saw a workman loading his truck.ผมเห็นคนงานกำลังขนของใส่รถ One Angry Fuchsbau (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workmanA bad workman always blames his tools.
workmanA bad workman blames his tools.
workmanA bad workman complains of his tools.
workmanA bad workman quarrels with his tools.
workmanA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
workmanI found him a good workman.
workmanI found the workman very good.
workmanIt's a poor workman that blames his tools. [ Proverb ]
workmanThe workman as a rule works eight hours a day.
workmanThe workman, as a rule, works eight hours a day.
workmanThe workman died from the explosion.
workmanToo many irons in the fire result in bad workmanship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลี(n) coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai Definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
คนงาน(n) worker, See also: workman, laborer, employee, Example: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; employé [ m ] ; employée [ f ]
กุลี[kulī] (n) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler  FR: cooliie [ m ] ; porteur [ m ] ; travailleur manuel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORKMAN W ER1 K M AH0 N
WORKMAN'S W ER1 K M AH0 N Z
WORKMANLIKE W ER1 K M AE2 N L AY2 K
WORKMANSHIP W ER1 K M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
workman (n) wˈɜːʳkmən (w @@1 k m @ n)
workmanlike (j) wˈɜːʳkmənlaɪk (w @@1 k m @ n l ai k)
workmanship (n) wˈɜːʳkmənʃɪp (w @@1 k m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品级[pǐn jí, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] workmanship, #44,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter { m } | Arbeiter { pl }workman | workmen [Add to Longdo]
Handarbeiter { m }; Handwerker { m } | Handarbeiter { pl }; Werkleute { pl }workman | workmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp, v5r) to be of excellent workmanship [Add to Longdo]
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship [Add to Longdo]
巧拙[こうせつ, kousetsu] (n) tact; skill; workmanship; (P) [Add to Longdo]
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools [Add to Longdo]
菜っ葉服;菜葉服[なっぱふく, nappafuku] (n) (light blue) overalls; workman's overalls [Add to Longdo]
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something) [Add to Longdo]
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer [Add to Longdo]
仕上工[しあげこう, shiagekou] (n) finishing workman [Add to Longdo]
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n, vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Workman \Work"man\, n.; pl. {Workmen}. [AS. weorcmann.]
   [1913 Webster]
   1. A man employed in labor, whether in tillage or
    manufactures; a worker.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, especially, a skillful artificer or laborer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 workman
   n 1: an employee who performs manual or industrial labor [syn:
      {workman}, {workingman}, {working man}, {working person}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top