Search result for

isolation

(68 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isolation-, *isolation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isolation[N] การแยกออก, Syn. separation
isolation[N] ความโดดเดี่ยว, Syn. seclusion, solitude, desolation
isolationism[N] ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว, See also: ลัทธิโดดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก

English-Thai: Nontri Dictionary
isolation(n) การแยกจากกัน,การปลีกตัวออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isolationismลัทธิแยกอยู่โดดเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]
Isolationการแยกผู้ป่วยไว้ต่างหาก, การแยกคนไข้, การแยกผู้ป่วย [การแพทย์]
Isolation Techniqueการแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ [การแพทย์]
Isolation, Geographicallyขาดการติดต่อกับส่วนอื่นๆ [การแพทย์]
Isolation, Primaryการแยกเชื้อครั้งแรก, เจริญงอกงามดี [การแพทย์]
Isolation, Reverseบริเวณปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Isolation, Stimulusการแยกตัวกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hennessey has had a whole wing of the prison in isolation for a month.เฮนเนสซี่กันไม่ให้คนเห็นมาเป็นเดือนแล้ว Death Race (2008)
Imagine the isolation.ลองนึกภาพของการอยู่อย่างโดดเดี่ยว Doubt (2008)
Complete isolation.แยกตัวให้อยู่คนเดียวนะ The Reader (2008)
- Then I'm going to put him in isolation.- งั้นผมต้องพาท่านไปโรงพยาบาล อยู่ห้องเดี่ยว.. Invictus (2009)
We have to put you in an isolation suit to transfer you to the quarantine area.เราต้องให้คุณอยู่ในชุดกักกัน เพื่อที่จะย้ายคุณไปเขตกักกันเชื้อ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A patient has escaped from the isolation ward and is loose in the city.คนไข้ได้หลบหนีไปในเมือง District 9 (2009)
- The isolation, the travelling.- เรื่องการแยกตัว เรื่องการเดินทาง Up in the Air (2009)
I can totally relate to The sense of isolation,ฉันเข้าใจความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุด Carrnal Knowledge (2009)
That red door is connected to the Isolation Ward.สีแดงเป็นประตูที่จะเชื่อมกับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วย Episode #1.6 (2009)
The isolation ward is where patients with a high capacity for violence are housed.แผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยคือที่ไหน... ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงจะถูกขังไว้เป็นพิเศษ Episode #1.6 (2009)
Isolation Ward...แผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วย... Episode #1.6 (2009)
The name plates for the Isolation Ward and the General Ward I switched them.ป้ายชื่อสำหรับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยกับแผนกผู้ป่วยปกติ... ผมเปลี่ยนมันเองแหละ Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolationIsolation is the common lot of man.
isolationWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโดดเดี่ยว[N] solitude, See also: isolation, solitary, seclusion, Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว, Example: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา
ความเป็นส่วนตัว[N] privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOLATION    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N
ISOLATIONISM    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
ISOLATIONIST    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S T
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S T S
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S S
ISOLATIONISTS    AY2 S AH0 L EY1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isolation    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n)
isolationism    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i z @ m)
isolationist    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i s t)
isolationists    (n) (ai2 s @ l ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolationismus {m}isolationism [Add to Longdo]
Isolationist {m} | Isolationisten {pl}isolationist | isolationists [Add to Longdo]
Isolationshalterung {f}; Isolierungsschelle {f}insulation grip [Add to Longdo]
Isolationsklasse {f}insulation class [Add to Longdo]
Isolationskoordination {f}insulation co-ordination [Add to Longdo]
Isolationsmessgerät {n} [electr.]megger [Add to Longdo]
Isolationssystem {n} gegen Übertragung von Erschütterungen [techn.]vibration isolation system [Add to Longdo]
Isolationswiderstand {m}insulation resistance [Add to Longdo]
Isolierstation {f}isolation ward [Add to Longdo]
Isolation {f}; Isolierung {f}isolation [Add to Longdo]
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement [Add to Longdo]
Isolation {f} (Elektrizität; Wärme; Schall ...)insulation [Add to Longdo]
Quarantänestation {f}isolation ward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n,vs) isolation; separation [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [Add to Longdo]
隔離説[かくりせつ, kakurisetsu] (n) isolation theory [Add to Longdo]
隔離病舎[かくりびょうしゃ, kakuribyousha] (n) isolation ward [Add to Longdo]
隔離病棟[かくりびょうとう, kakuribyoutou] (n) isolation ward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolation \I`so*la"tion\ ([imac]`s[-o]*l[=a]"sh[u^]n), n. [Cf.
   F. isolation.]
   The act of isolating, or the state of being isolated;
   insulation; separation; loneliness. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isolation
   n 1: a state of separation between persons or groups
   2: a feeling of being disliked and alone
   3: the act of isolating something; setting something apart from
     others [syn: {isolation}, {closing off}]
   4: (psychiatry) a defense mechanism in which memory of an
     unacceptable act or impulse is separated from the emotion
     originally associated with it
   5: a country's withdrawal from international politics; "he
     opposed a policy of American isolation"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Isolation /iːzoːlatsiːoːn/ 
  isolation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top