ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氢-, *氢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 2,637

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen H, atomic number 1, #10,793 [Add to Longdo]
[qīng qì, ㄑㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] hydrogen (gas), #31,808 [Add to Longdo]
[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, / ] H-bomb; hydrogen bomb, #38,024 [Add to Longdo]
[qīng huà, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydrogenation, #40,339 [Add to Longdo]
硫化[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH, #47,527 [Add to Longdo]
碳酸[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate, #53,171 [Add to Longdo]
化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]
[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next-generation shell, combination hydrogen-electric hybrid propulsion system, integrated neural network,64 core processor.[CN] 结合电混合燃料推进系统 完整的神经网络 64核处理器 Knight of the Zodiac (2008)
Which gave you ready access to the hydrogen cyanide.[CN] 所以你可以搞到氰化 Red Brick and Ivy (2008)
And what if you're in Nebraska and your hydrogen fuel system breaks down?[CN] 如果在内布拉斯加州时 你的燃料系统坏了会怎样? Knight Rider (2008)
It's better to be stood up here wishing you were in there, than in there wishing you were stood up here, all right? Toni and Paul, you're looking out for each other.[CN] 有一米厚 有毒的硫化 Atlantic Ocean (2008)
I know that hydrogen cyanide is a lethal poison[CN] 我知道氰化是致命毒物 Red Brick and Ivy (2008)
Not hydrogen or plutonium or somethin' really cool I've never heard of?[CN] 不是 钸或是其他都没听过名字的燃料? Knight Rider (2008)
Yes, but why would she kill herself With the hydrogen cyanide, with terrible pain,[CN] 是 但她为什么要用引发剧痛的氰化 Red Brick and Ivy (2008)
What's in the bottle?[CN] 里面有什么 氰化 Red Brick and Ivy (2008)
Sophie, alex nelson's water bottle Contained a 10% solution of hydrogen cyanide.[CN] Sophie Alex Nelson喝的水中 含有10%的氰化溶液 Red Brick and Ivy (2008)
You're gonna put some peroxide on that...[CN] 不用 你只要用过氧化洗一下... Mine (2008)
We're also noticing on the probes that the oxygen level has dropped considerably.[CN] 但是当它们进行光合作用的时候 有些可以释放副产品硫化 Atlantic Ocean (2008)
What was in that bottle again?[CN] 再问一次 瓶子里是什么 氰化 Red Brick and Ivy (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top