ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondwoman

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondwoman-, *bondwoman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bondwoman[N] ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าทาส[N] slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondwoman \Bond"wom`an\ (b[o^]nd"w[oo^]m`an), n.; pl.
   {Bondwomen} (-w[i^]m`en). [Bond,a.orn.+ woman.]
   A woman who is a slave, or in bondage.
   [1913 Webster]
 
      He who was of the bondwoman.       --Gal. iv. 23.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondwoman
   n 1: a female bound to serve without wages [syn: {bondwoman},
      {bondswoman}, {bondmaid}]
   2: a female slave [syn: {bondwoman}, {bondswoman}, {bondmaid}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bondwoman

 


  

 
bondwoman
 • ทาส: ทาสี, ทาสผู้หญิง [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top