Search result for

ทาส

(68 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทาส-, *ทาส*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาส[N] slave, Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้ารับใช้, ข้าทาส, บ่าว, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาส[N] slave, Example: ปัจจุบัน เด็กวัยรุ่นตกเป็นทาสของยาเสพย์ติด ในรูปแบบต่างๆ มากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาส[N] slave, See also: woman slave, Syn. ทาสผู้หญิง, บ่าวผู้หญิง, Ant. ทาสา, Count unit: คน, Thai definition: ทาสผู้หญิงที่ขายตัวเองเป็นทาส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาส[V] paint, Syn. ป้ายสี, ลงสี, Example: ช่างกำลังทาสีบ้านหลังใหม่อยู่
ทาสทาน[N] bad alms, Thai definition: ทานอย่างเลว คือทานที่ให้โดยไม่เต็มใจ, Notes: (บาลี)
ทาสปัญญา[N] wicked idea, See also: low intellect, evil intellect, Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาส, ทาส-(ทาด, ทาดสะ-) น. ผู้ที่ขายตัวลงเป็นคนรับใช้หรือที่นายเงินไถ่ค่าตัวมา เรียกว่า ทาสนํ้าเงิน, ผู้ที่เป็นลูกของทาสนํ้าเงิน เรียกว่า ทาสเรือนเบี้ย หรือ ทาสในเรือนเบี้ย, ทาสที่เอาเงินไปซื้อมา เรียกว่า ทาสสินไถ่, ผู้ที่เป็นคนเชลย เรียกว่า ทาสเชลย, ถ้าใช้คู่กันว่า ทาสทาสี ก็หมายความว่า ทาส เป็นบ่าวผู้ชาย และ ทาสี เป็นบ่าวผู้หญิง
ทาส, ทาส-ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เป็นทาสการพนัน เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสความรัก เป็นทาสเงิน, ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา เช่น เป็นทาสความรู้.
ทาสทาน(ทาดสะ-) น. ทานอย่างเลว คือ อาการที่โยนให้หรือให้โดยไม่เต็มใจ.
ทาสน้ำเงินน. ทาสที่ขายตัวแก่นายเงิน หรือที่นายเงินไถ่ค่าตัวมา.
ทาสปัญญา(ทาดสะ-) น. “ปัญญาอย่างทาส”, ความคิดตํ่า.
ทาสปัญญา(ทาดสะ-) ว. โง่เขลาเบาปัญญา, มีสติปัญญาน้อย, เช่น คนทาสปัญญา.
ทาสน. ทาสผู้หญิง, บ่าวผู้หญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serfsทาสติดที่ดิน [TU Subject Heading]
Slavesทาส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But they were painted.แต่พวกมันทาสี Emancipation (2008)
Paint factories, container yards.โรงงานทาสี ลานเก็บตู้คอนเท็นเนอร์ Pilot (2008)
If not, I'll make him my slave What do you think?หากไม่เช่นนั้น มันก็ต้อง เป็นทาสของข้า ท่านจะว่ายังไง Portrait of a Beauty (2008)
A slave? ! You wish...ให้เป็นทาสรับใช้เหรอ ฝันไปเถอะ Portrait of a Beauty (2008)
I'll be your slave, tonight.ผมจะทำให้คุณกลายเป็นทาสรักผมเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
You know what this is? It's a slave collar.คุณรู้มั้ยนี่อะไร มันคือปลอกคอทาส The Bank Job (2008)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
Don't know. Perhaps it's because I'm his slave.ไม่รู้สิ บางที อาจเป็นเพราะว่าข้าเป็นทาสของเขา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They have been taxing the people to build the Royal Villa, as well as dragging off all the young men to use as construction workers!พวกเขากวาดต้อนผู้คน /Nมาสร้างวังหลวง, กวาดต้อนคนหนุ่ม /Nมาทำงานเยี่ยงทาสHong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm a creature of habit.ผมเป็นทาสความเคยชิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Still a slave to the tyranny of time.ต้องตกเป็นทาสมันตลอดเวลา Superhero Movie (2008)
Slavers? .ค้าทาสรึ? Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาส[n.] (thāt) EN: slave   FR: esclave [m, f]
ทาสปัญญา[X] (thātsapanyā) EN: low intellect   
ทาสยาฝิ่น[n. exp.] (thāt yā fin) EN: slave to opium   
ทาสวิชา[X] (thātsawichā) EN: degraded knowledge   
ทาส[v.] (thāsī) EN: paint ; apply colour   FR: peindre ; couvrir de peinture ; repeindre ; peinturer (vx – Québ.)

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bondman[N] ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman
bondwoman[N] ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman
color[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
colour[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
creature[N] ทาส
flunky[N] ทาสรับใช้, Syn. lackey, flunkey
galley slave[N] ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley
helot[N] ทาส, Syn. serf, slave
lay in[PHRV] ทาส
libertine[N] ทาสที่ได้รับการปลดปล่อย (ในสมัยโรมันโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
bronze(บรอนซ) n. ทองสัมฤทธิ์ vt. ทาสีทองสัมฤทธิ์, See also: bronzy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bondmaid(n) ทาสหญิง,ทาส
bondman(n) ทาสชาย,ทาส
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
塗る[ぬる, nuru] Thai: ทาสEnglish: to paint

German-Thai: Longdo Dictionary
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen
streichen(vt) |strich, hat gestrichen| ทาสี เช่น die Fassade und die Wand streichen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top