Search result for

ชุก

(23 entries)
(0.3133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุก-, *ชุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุก[ADV] abundantly, See also: plentifully, profusely, Syn. มาก, ดาษดื่น, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น, Ant. น้อย, Example: ปีนี้ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกชุกมาก, Thai definition: มีมากมาย
ชุกชี[N] plaster base of a Buddha image, Syn. จุกชี, Example: ฐานบัลลังก์ของพระกรุ วัดชนะสงคราม เป็นฐานสูงทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับฐานชุกชีของพระพุทธรูปองค์ประธาน, Count unit: ฐาน, Thai definition: ฐานปูนสำหรับประดิษฐานพระประธาน
ชุกชุม[V] abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, Syn. ชุม, มาก, มากมาย, Ant. น้อย, ขาดแคลน, Example: โจรผู้ร้ายชุกชุมหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุกว. มีดื่น, มีมากมาย, เช่น มะม่วงชุก, มีบ่อย ๆ เช่น ฝนชุก.
ชุกชี(ชุกกะ-) น. ฐานส่วนล่างที่เป็นส่วนรองรับรัตนบัลลังก์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นต้น มักก่ออิฐถือปูน, จุกชี ก็ว่า.
ชุกชุมว. มีดื่นดาษ, มีมากมาย, เช่น แถวนี้ขโมยชุกชุม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม Death Note: L Change the World (2008)
I thought you had Glee practice, my little multitasking star.นึกว่าเธอไปชมรมร้องเพลงซะอีก แม่ดารางานชุก Preggers (2009)
) We'll be travelling through bandit-infested lands.เราจะเข้าไปในดินแดนที่มีโจรชุกชุม The Coming of Arthur: Part One (2010)
Betsy, we're told that this is gonna be the wettest summer in over 100 years!เบ็ตซี่เราบอกว่านี่เป็น gonna เป็นฤดูร้อนฝนตกชุกในกว่า 100 ปี! We Bought a Zoo (2011)
- I've been a very busy man.งานข้านี่ชุกจริงเนอะ The Wolf and the Lion (2011)
Yeah, she'll be fine. We're just in the middle of our busy season.เธอสบายดีครับ แค่ช่วงนี้เรามีงานชุกมาก Sad Professor (2011)
Those period costumes are so much prettier.แต่ชุกสมัยก่อนนั้นสวยกว่า And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
The year of Gichook (Earth Ox) [1409]...ในปี กีชุก (ปีฉลู) [1409] Tree with Deep Roots (2011)
The year of Gichook (Earth Ox) [1409],ในปี กีชุก (ปีฉลู) [1409] Tree with Deep Roots (2011)
After the incident of Gichook year.หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีกิชุก Tree with Deep Roots (2011)
I, Shin Sook Joo, will make Grand Prince Sooyang into a great king.ข้า ชินชุกจู จะทำให้องค์ชายใหญ่ซูยัง เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ The Princess' Man (2011)
Invaded-- inv-- invit-- invited to the name day celebration for Rylene Florent on the first nigit--"ช... ชุก ... ช.. Mhysa (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequency(ฟรีเควิน'ซี) n. ความถี่,การเกิดขึ้นถี่,ความบ่อย,ความชุก,อัตราการปรากฎขึ้น
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit

English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
rainy(adj) มีฝนชุก,เปียกฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top