ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonding

B AA1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonding-, *bonding*, bond
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonding(n) การเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondingความรัก,ความใกล้ชิดสนิทสนม [การแพทย์]
Bonding Theoriesทฤษฎีที่เกี่ยวกับพันธะเคมี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unidirectional bonding strip.ขอสก็อตเทพหน่อย. Toy Story (1995)
- What are you talking about? Where's that bonding strip?- นายพูดเรื่องอะไร สก็อตเทปอยู่ไหน Toy Story (1995)
I think that you and Mitch need some bonding time.ผมคิดว่าคุณและมิทช์ต้องมีเวลาพันธะ Showtime (2002)
We haven't done any bonding at all yet.เราไม่ได้ทำพันธะใด ๆ เลยยัง Showtime (2002)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
There's a female bonding ritual going on in the den,สาวๆมีพิธีกรรมอยู่ข้างบนน่ะ Shall We Dance (2004)
Well, it was more of an attempt at bonding via a shared similar experience.แหม มันก็แค่ความพยายาม สร้างความคุ้นเคย โดยผ่าน ประสบการณ์คล้ายๆ กัน Pilot (2004)
You'll support him in those straight emo bonding ways until eventually all his repressed passion explodes.ไปช่วยให้เขาแน่ใจสิว่า เขาไม่เป็นเกย์ แต่เป็นผัวเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
After two nights of sleepless bonding with my son, i nearly dozed off while repairing mrs.สองคืนหลังจากไม่ได้หลับได้นอนเพราะต้องดูแลลูกชายตัวเอง ผมเกือบวูบไปหลายทีตอนที่กำลังกรอฟันให้กับคุณนายโคลบี้ Distant Past (2007)
It's all part and parcel of who I am., is playing the electric guitar and bonding with it.ทุกสิ่งที่ตัวผมเป็น คือการเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และเชื่อมโยงกับมัน It Might Get Loud (2008)
WE'LL TREAT THAT WITH A BONDING AGENT.ต้องใช้เวลาในการรักษาค่ะ คุณเจ้าหน้าที่ The Angel Maker (2008)
I just had a very nice bonding moment with Melissa.มะกี้ชั้นเพื่งทำความเข้าใจ นิดๆกับ มาริสา Made of Honor (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDING B AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonding (v) bˈɒndɪŋ (b o1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
Haftvermittler {m}bonding agent [Add to Longdo]
Klebematerial {n}bonding material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボンディング[bondeingu] (n) bonding [Add to Longdo]
核仁[かくじん, kakujin] (n) nuclear bonding; nuclear force [Add to Longdo]
女同士;女どうし[おんなどうし, onnadoushi] (exp) female bonding; bosom buddies; between women [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
接着面[せっちゃくめん, secchakumen] (n) joining surface; bonding plane; adherend [Add to Longdo]
男同士;男どうし[おとこどうし, otokodoushi] (exp) male bonding; between men [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bonding \bonding\ n.
   the process of fastening firmly together.
 
   Syn: soldering.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonding
   n 1: a close personal relationship that forms between people (as
      between husband and wife or parent and child)
   2: (dentistry) a technique for repairing a tooth; resinous
     material is applied to the surface of the tooth where it
     adheres to the tooth's enamel
   3: fastening firmly together [syn: {bonding}, {soldering}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BONDING
     Bandwidth ON Demand INteroperability Group (org., manufacturer,
 AIM)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top