ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivity

K AE0 P T IH1 V AH0 T IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivity-, *captivity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captivity[N] การถูกกักขัง, See also: การถูกจองจำ, Syn. imprisonment, confinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด

English-Thai: Nontri Dictionary
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The animals clearly don't belong in captivity.สัตว์เหล่านี้ไม่ควรอยู่อยู่ภายใต้การกักขังอยู่แล้ว Madagascar (2005)
Making us live in fear, captivity, and hiding.คุณคุยกับเขาได้ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
They don't sing in captivity.พวกมันไม่ยอมร้องเพลงเมื่อถูกจองจำ Chapter Eight 'Villains' (2008)
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว The Legend (2008)
Still in the captivity of negativity.ยังคงอยู่ในคุกของการต่อต้าน The Legend (2008)
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
You gotta be the dumbest motherfucker in captivity.นายต้องเป็นผู้ต้องหาที่โง่สุด เท่าที่เคยมีการจับกุมมาแน่ Pineapple Express (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
The captivity of negativity.แย่ๆ Eagles and Angels (2008)
Sounds like someone's caught in the old captivity of negativity.เหมือนกับมีใครสักคนถูกจับ เรื่องเก่าร้ายๆในอดีต Five the Hard Way (2008)
Or by perhaps some shady government agency and he's actually being held in captivity.หรือ บางทีอาจจะเป็น หน่วยงานลึกลับของรัฐบาล และโดยที่จริงแล้วเขาก็คงต้องกลายเป็นเชลยศึก District 9 (2009)
They don't like my message about captivity, and they took me off the list.พวกเขาไม่ชอบที่ผมพูด เกี่ยวกับการกักขัง เขาเอาผมออกจากรายชื่อ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captivityHe was held in captivity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถูกกักขัง[n. exp.] (kān thūk kakkhang) EN: captivity   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVITY    K AE0 P T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivity    (n) kˈæptˈɪvɪtiː (k a1 p t i1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefangenschaft {f} | Gefangenschaften {pl} | in Gefangenschaftcaptivity | captivities | captive; in a captive state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
囚を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity [Add to Longdo]
捕囚[ほしゅう, hoshuu] (n) captivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captivity \Cap*tiv"i*ty\, n. [L. captivitas: cf. F.
   captivit['e].]
   1. The state of being a captive or a prisoner.
    [1913 Webster]
 
       More celebrated in his captivity that in his
       greatest triumphs.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of being under control; subjection of the will or
    affections; bondage.
    [1913 Webster]
 
       Sink in the soft captivity together. --Addison.
 
   Syn: Imprisonment; confinement; bondage; subjection;
     servitude; slavery; thralldom; serfdom.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivity
   n 1: the state of being imprisoned; "he was held in captivity
      until he died"; "the imprisonment of captured soldiers";
      "his ignominious incarceration in the local jail"; "he
      practiced the immurement of his enemies in the castle
      dungeon" [syn: {captivity}, {imprisonment},
      {incarceration}, {immurement}]
   2: the state of being a slave; "So every bondman in his own hand
     bears the power to cancel his captivity"--Shakespeare [syn:
     {enslavement}, {captivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top