Search result for

(50 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浪-, *浪*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうにん、rounin, rounin , rounin] ซามูไรพเนจร,คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วรอสอบใหม่ในปีต่อไป
費家[ろうひか, rouhika] (n ) คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浪, làng, ㄌㄤˋ] breaker, wave; reckless, wasteful
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
花;速;[なにわ, naniwa] (n) Naniwa (former name for Osaka region) [Add to Longdo]
花っ子[なにわっこ, naniwakko] (n) (See 江戸っ子) native of Osaka [Add to Longdo]
花節[なにわぶし, naniwabushi] (n) naniwabushi; var. of sung narrative popular during the Edo period [Add to Longdo]
花節的[なにわぶしてき, naniwabushiteki] (adj-na) of the old feeling of naniwa-bushi; marked by the dual themes of obligation and compassion that distinguish the naniwa-bushi ballads [Add to Longdo]
[ろうきょく, roukyoku] (n) recitation of stories accompanied by samisen (called naniwabushi) [Add to Longdo]
[ろうし, roushi] (n) ronin; lordless samurai [Add to Longdo]
[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P) [Add to Longdo]
人鯵[ろうにんあじ;ロウニンアジ, rounin'aji ; rounin'aji] (n) (uk) giant trevally (Caranx ignobilis) [Add to Longdo]
人生[ろうにんせい, rouninsei] (n) student who failed entrance exam [Add to Longdo]
[ろうひ, rouhi] (n,vs,adj-no) waste; extravagance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làng, ㄌㄤˋ, ] wave; breaker; unrestrained; dissipated [Add to Longdo]
卡子[Làng kǎ zǐ, ㄌㄤˋ ㄎㄚˇ ㄗˇ, ] (N) Langkazi (place in Tibet) [Add to Longdo]
[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son [Add to Longdo]
子回头[làng zǐ huí tóu, ㄌㄤˋ ㄗˇ ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] the return of a prodigal son [Add to Longdo]
[làng yǒng, ㄌㄤˋ ㄩㄥˇ, ] (electrical) surge [Add to Longdo]
[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic [Add to Longdo]
漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism [Add to Longdo]
[làng cháo, ㄌㄤˋ ㄔㄠˊ, ] wave; tides [Add to Longdo]
[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, / ] ocean wave; billows [Add to Longdo]
[làng chuán, ㄌㄤˋ ㄔㄨㄢˊ, ] swingboat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.あの女の子はお金に縁がなく育ったが、結婚してからは費家になった。
You have to make good the time you have wasted so far.これまで費してきた時間を取り戻さなくてはならない。
It's an absolute waste of time to wait any longer.これ以上待つのは、それこそ時間の費だ。
It seems a waste of time to wait any longer.これ以上待つのは時間の費みたいだ。
Don't waste money on clothes, Julie. Save money!ジュリー、衣服に金を費しないで、貯金をしなさい。
I maintain that sports are a waste of time.スポーツなんて時間の費だと思います。
I regret that I wasted the money.そのお金を費した事を後悔している。
It's certainly a waste of time.それは確かに時間の費です。
It's a waste of time and money.それは時間とお金の費だ。
It is a sheer waste of time.それは全くの時間の費だ。
Heavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.たいへんロマンチックに描かれたジプシーの放の描写。
Don't waste your time on trifles.つまらないことに時間を費するな。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[man 5] Look up, people. Look.[CN] 關於飛機劃過天際 留下波般的軌跡 有許多瘋狂理論 Malarkey! (2017)
You look like a bum.[JA] 浮者のように見える。 Planetarium (2016)
They are perturbed I've wasted our resources.[JA] 資源を費して みんな怒ってるんだろう Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- I'm not working on it.[CN] 你现在还要求我费时间精力 在这种小事上面 Divide and Conquer (2017)
I am guilty of depravity... dishonesty, profligacy, and arrogance.[JA] 堕落の罪 不正直の罪 費の罪 The Winds of Winter (2016)
I don't care about the Olympics. I never...[CN] 不能再费时间" CounterPunch (2017)
Your late husband's profligacy saw to that.[JA] 先の夫の費癖は有名 The Queen's Justice (2017)
For Peter Quillin, he's taken a wicked beating from hardcore fight fans.[CN] 你费了那么多时间... CounterPunch (2017)
It's hard.[CN] 我费了很多时间 却一事无成 一直在工作 CounterPunch (2017)
I hadn't made that connection.[JA] 結びつきません 花とハイジが Case of Poke Bowl (2016)
-That had been there for 500 years.[CN] 我說的潮 可不是升高兩三公分 Earth Is a Hot Mess (2017)
Unfortunately, three months later, his now ex-band landed the biggest number one single of the year with Wherever I Lay My Hat.[JA] 脱退から3カ月後 年間1位のヒットが生まれた 〝愛の放者〞だ 第1位 ポール・ヤング Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
[ろうひ, rouhi] Verschwendung, Vergeudung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top