ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浪-, *浪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浪, làng, ㄌㄤˋ] breaker, wave; reckless, wasteful
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,186

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làng, ㄌㄤˋ, ] wave; breaker; unrestrained; dissipated, #4,128 [Add to Longdo]
[Xīn làng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˋ, ] Sina, Chinese web portal and online media company, #1,104 [Add to Longdo]
[làng fèi, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander, #2,737 [Add to Longdo]
[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, ] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant, #7,186 [Add to Longdo]
[làng cháo, ㄌㄤˋ ㄔㄠˊ, ] wave; tides, #9,197 [Add to Longdo]
[bō làng, ㄅㄛ ㄌㄤˋ, ] wave, #17,733 [Add to Longdo]
[fēng làng, ㄈㄥ ㄌㄤˋ, / ] wind and waves; stormy sea, #19,903 [Add to Longdo]
[hǎi làng, ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ, ] sea wave, #20,551 [Add to Longdo]
[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son, #23,183 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうにん、rounin, rounin , rounin] ซามูไรพเนจร,คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วรอสอบใหม่ในปีต่อไป
費家[ろうひか, rouhika] (n ) คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

Japanese-English: EDICT Dictionary
花;速;[なにわ, naniwa] (n) Naniwa (former name for Osaka region) [Add to Longdo]
花っ子[なにわっこ, naniwakko] (n) (See 江戸っ子) native of Osaka [Add to Longdo]
花節[なにわぶし, naniwabushi] (n) naniwabushi; var. of sung narrative popular during the Edo period [Add to Longdo]
花節的[なにわぶしてき, naniwabushiteki] (adj-na) of the old feeling of naniwa-bushi; marked by the dual themes of obligation and compassion that distinguish the naniwa-bushi ballads [Add to Longdo]
[ろうきょく, roukyoku] (n) recitation of stories accompanied by samisen (called naniwabushi) [Add to Longdo]
[ろうし, roushi] (n) ronin; lordless samurai [Add to Longdo]
[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P) [Add to Longdo]
人鯵[ろうにんあじ;ロウニンアジ, rounin'aji ; rounin'aji] (n) (uk) giant trevally (Caranx ignobilis) [Add to Longdo]
人生[ろうにんせい, rouninsei] (n) student who failed entrance exam [Add to Longdo]
[ろうひ, rouhi] (n,vs,adj-no) waste; extravagance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.あの女の子はお金に縁がなく育ったが、結婚してからは費家になった。
You have to make good the time you have wasted so far.これまで費してきた時間を取り戻さなくてはならない。
It's an absolute waste of time to wait any longer.これ以上待つのは、それこそ時間の費だ。
It seems a waste of time to wait any longer.これ以上待つのは時間の費みたいだ。
Don't waste money on clothes, Julie. Save money!ジュリー、衣服に金を費しないで、貯金をしなさい。
I maintain that sports are a waste of time.スポーツなんて時間の費だと思います。
I regret that I wasted the money.そのお金を費した事を後悔している。
It's certainly a waste of time.それは確かに時間の費です。
It's a waste of time and money.それは時間とお金の費だ。
It is a sheer waste of time.それは全くの時間の費だ。
Heavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.たいへんロマンチックに描かれたジプシーの放の描写。
Don't waste your time on trifles.つまらないことに時間を費するな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One big wave after the other.[CN] 一個大接著一個大 Applause (1929)
How romantic.[CN] 真 Barb Wire (1996)
The End[CN] 中文字幕: 快刀 Seduction (1929)
Booked for vagrancy, resisting arrest and concealing a weapon.[JA] そいつは? この紳士をお泊めしろ 浮罪 公務執行妨害 First Blood (1982)
Around the Side Shows hungry and broke.[CN] 一文不名的流汉,饿着肚子 正在看马戏班的余兴节目 The Circus (1928)
Now listen, Kitty. I'm not gonna waste any more time arguing.[CN] 聽好了,Kitty,我不想再在這件事上費口舌 Applause (1929)
That's cute.[CN] 好 He's Just Not That Into You (2009)
Here, scamp! Have you been chattering to these tramps?[JA] 悪漢よ こっちへ来い お前は この放者どもと喋っていたのか Das Rheingold (1980)
What's he going to do? He wanted a year off, so I give him a year.[JA] 1 年だけ人させてくれと 言いおって・・・ Breaking Away (1979)
I shall not waste time. I shall tell you everything. Excellent.[JA] 時間を費するつもりはありません、 すべてをあなたに話します La Grande Vadrouille (1966)
The success of the Tramp made life easier for the girl and himself.[CN] 流汉的成功 让他和姑娘的生活都好过了不少 The Circus (1928)
12 bullets for you, 12 bullets for you. What a waste for men like you![JA] お前に12個の弾丸、お前に12個の弾丸、 お前達のような男に何という費! La Grande Vadrouille (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
[ろうひ, rouhi] Verschwendung, Vergeudung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top