ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hobo

HH OW1 B OW0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobo-, *hobo*
Possible hiragana form: ほぼ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hobo[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนร่อนเร่, Syn. bum, vagrant, wanderer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobo(โฮ'โบ) n. คนจรจัด,คนพเนจร, See also: hoboism n., Syn. drifter
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This way we don't go out like a bunch of hobos, one at a time.เราไม่รีบออกจากร้าน เหมือนพวกบ้านนอก Goodfellas (1990)
I woke up in Hoboken wearing nothing but a poncho and a cowboy hat.สวมแค่เสื้อคลุมกับหมวกคาวบอย The Devil Wears Prada (2006)
At least she's not living like a hobo.ดีแล้วที่ไม่ได้อยู่อย่างคนจรจัด Distant Past (2007)
Sorry, but I will not send any child of mine to school looking like some hobo.เสียใจ, แม่จะไม่ส่งเด็กที่แต่งตัวจรจัดอย่างนั้นไปโรงเรียนแน่ Bridge to Terabithia (2007)
WHEN I WAS 12, A HOBO CLOWN GROPED MY BREAST AT A BIRTHDAY PARTY AND MADE THIS OLD-TIMEY HONKING NOISE WHEN HE DID IT.คุณเจอการประมูลของที่ระลึกผู้ให้กำเนิดนางฟ้ามั้ย? The Angel Maker (2008)
We call them 'bos, as in hobos.เราเรียกเขาว่า โบส์ จากคำว่าจรจัด Catching Out (2008)
You're saying you rarely see hobos around here?คุณจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นคนเร่ร่อน แถวๆนี้เหรอ Catching Out (2008)
Now go shave. You look like a hobo.ไปโกนหนวดซะด้วย มันทำให้เหมือนพวกคนจรจัด We're So Happy You're So Happy (2008)
- I'm from Hoboken. - Hoboken, no joking. What?ฉันมาจากโฮโบเคน โฮโบเคนจริงๆ ทำไมล่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Stop acting all cool you hobo.แกอย่าพึ่งทำอะไรวู่วาม Crows Zero II (2009)
You shouldn't be calling the Head of Suzuran a hobo.ไอ้สถุนนี้ใครวะ ดูท่าอวดเก่งน่าดู แน่จิงก็โชว์หน่อยสิเว้ย Crows Zero II (2009)
I always wanted to be a hobo.ผมอยากเป็น คนพเนจร The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ย[N] tramp, See also: hobo, bum, vagrant, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนใจแคบหลายคนมองว่าเป็นกีฬาสำหรับ 'กุ๊ย', Count unit: คน, Thai definition: คนเลว, คนโซ., Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBO    HH OW1 B OW0
HOBOES    HH OW1 B OW0 Z
HOBOKEN    HH OW1 B OW0 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobo    (n) hˈoubou (h ou1 b ou)
hobos    (n) hˈoubouz (h ou1 b ou z)
hoboes    (n) hˈoubouz (h ou1 b ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほぼ, hobo] (adv) เกือบจะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher {m}; Landstreicherin {f}hobo [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ホーボー[, ho-bo-] (n) hobo [Add to Longdo]
刑務所暴動[けいむしょぼうどう, keimushoboudou] (n) prison riot [Add to Longdo]
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) [Add to Longdo]
貯木[ちょぼく, choboku] (n) stock or supply of lumber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobo \Ho"bo\, n.; pl. {Hobos} or {Hoboes}. [Of uncertain
   origin.]
   A professional tramp; one who spends his life traveling from
   place to place, esp. by stealing rides on trains, and begging
   for a living. [U. S.] -- {Ho"bo*ism}, n.
 
   Syn: tramp; bum; vagrant; knight of the road.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hobo
   n 1: a disreputable vagrant; "a homeless tramp"; "he tried to
      help the really down-and-out bums" [syn: {tramp}, {hobo},
      {bum}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hobo /hobo/
  oboe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top